Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Valeriu RAŢĂ
Pentru totdeauna director de onoare

Dacă ne-am exprima lapidar, eleganta doamnă conf. univ. dr. Lidia Kulikovski este o personalitate unică în felul ei, o manageră performantă, un nume de referință, una dintre cele mai de vază specialiste în sfera biblioteconomică din republica noastră. După spusele academicianului Mihai Cimpoi, „ea este, în acest sens, directoarea directorilor / directoarelor, profesoara viitorilor specialiști în biblioteconomie și sfetnica cea mai doctă a cititorilor / utilizatorilor”.
S-a născut în luna lui Mărțișor la Nicoreni, r-nul Drochia, în familia țăranilor gospodari Leonid și Nina Ataman. După absolvirea școlii medii din satul natal, dă admiterea la Facultatea de Biblioteconomie și Științe ale Informării a Universității de Stat din Moldova. Fiind calificată cu note foarte bune, devine specialist în biblioteconomie. La început activează în diverse funcții în provincie, apoi se transferă în capitală. Din 1990 este aleasă de întreg colectivul BM „B.P. Hasdeu” în funcția de director general, pe care o deține aproape 24 de ani, iar din 2013 conduce Departamentului studii și cercetări de la aceeași instituție și, totodată, este specialist în inovații la IREX, programul Novateca.
În anii 2000-2004 a deținut funcția de președinte al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Deopotrivă cu activitatea științifică desfășoară și o fructuoasă muncă didactică, fi­ind conferențiar universitar la USM, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Cate­dra de biblioteconomie și asistență informațională, unde ține cursurile: Biblioteconomie generală, Servicii informaționale pentru persoane dezavantajate, Sociolo­gia cărții și lecturii, Managementul proiectelor pentru biblioteci, Incluziunea socială, Colecții de bibliotecă, Administrarea activității de bibliotecă ș.a.
La momentul oportun, dna L. Kulikovski s-a orientat destul de bine în schimbările ce se cereau făcute. Astfel, în vederea satisfacerii intereselor spirituale ale conaționalilor săi și avînd sprijinul unor consilii județene din România, a deschis la Chișinău nouă biblioteci de carte românească: „Transilvania”, „Onisifor Ghibu”, „Ovidius”, „Tîrgoviste”, „Tîrgu-Mures”, „Alba Iulia”, „Maramureș”, „Liviu Rebreanu” și „Ștefan cel Mare”. A fondat și șase biblioteci cu carte în limbile minorităților naționale de la noi: „Mihail Lomonosov”, „Lesia Ukrainka”, „Ițic Mangher”, „Hristo Botev”, „Mihail Ciachir”, „Adam Mickiewicz”. Trebuie să menționăm că, în 1989, în BM, aveam doar opt procente de carte românească (și acelea cu alfabet chirilic), astăzi ne bucură faptul că am ajuns la 75 la sută de carte românească. BM este locul unde chișinăuienii pot găsi informația de care au nevoie, pot învăța, naviga pe internet, explora și exploata ceea ce s-a făcut și se face pentru ei – servicii, activități, inovații etc., iar aceasta în mare măsură e meritul L. Kulikovski.
Nu vom descoperi America dacă vom afirma că L. Kulikovski es­te o au­to­ri­ta­te de ne­con­tes­tat, cu­nos­cută și ap­re­ci­ată pe măsură nu numai la Chișinău, în Republica Moldova și România, dar și în fo­ru­ri­le euro­pene de pro­fil ale UN­ES­CO și ale Con­si­liu­lui Euro­pei. În interes de serviciu a vizitat Biblioteca Congresului din SUA, Biblioteca Națională a Chinei, Centrul „Georges Pompidou” din Paris, Biblioteca Națională a Danemarcei („Diamantul Negru”), precum și faimoase biblioteci municipale din România, Ucraina, Rusia, Finlanda, Grecia, Israel și alte state. De pretutindeni s-a întors cu numeroase cărți, materiale, idei, inițiative, cunoștințe, pe care le-a implementat ulterior în rețeaua de biblioteci din Chișinău, schimbînd radical imaginea acestor instituții de cultură. Iar despre multe locuri și biblioteci din lume, pe care a avut ocazia să le vizite­ze, va scrie în mai multe ziare și reviste la care colaborează.
În 2003 susține teza de doctor în științe pedagogice cu tema Evoluția serviciilor de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate în contextul democratizării societății. A inițiat editarea – sub auspiciile BM „B.P. Hasdeu” – a unor (bio)bibliografii consacrate creației și vieții unor oameni iluștri din domeniile literaturii, artei, științei din republică și nu numai. În prezent este autoare a circa 20 de cărți de autor (studii și cercetări, bibliografii, monografii, manuale etc. inclusiv în colaborare), aproximativ a 400 de articole de sinteză, eseuri, interviuri, prefețe, postfețe etc. De cele mai multe ori L. Kulikovski apare ca responsabilă de ediție, coautoare, redactor științific, prefațatoare, interlocutoare etc.
Enumerăm în cele ce urmează cele mai reprezentative volume la care a fost autoare sau la care a avut atribuție dr. L. Kulikovski (o facem în scopul de a ilustra spectrul de probleme de care este preocupată protagonista noastră): Clasificarea zecimală universală: manual didactic pentru studenții secției de biblioteconomie (coautoare, 1995); Prestarea serviciilor de bibliotecă destinate persoanelor dezavantajate: ghid (1999); Pro senectute: ghid pentru persoane înaintate în vîrstă și bibliotecari (2001); Mihai Cimpoi. Biobibliografie (2002); Evoluția serviciilor de bibliotecă pentru persoane dezavantajate în contextul democratizării societății : autoreferatul tezei de doctor în pedagogie (2003); Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Prezent. Tendințe (2004); Iurie Colesnic. Biobibliografie (2005); Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor: manual pentru bibliotecari (2006); Cartea, modul nostru de a dăinui: contribuții la dezvoltarea domeniului biblioteconomic: interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociația, miscelaneu (2006); Biblioteconomie: studii, cercetări, recenzii, prefețe, eseuri, interviuri (2008); Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – bibliotecă inovantă (autoare de proiect, 2009); Manual de identitate (coordonator, 2009); „BiblioPolis”. Monografie bibliografică (2002-2012) (2012); 50 de ani de învățămînt biblioteconomic în Republica Moldova: studiu monografic și bibliografic (2012); Contribuții biblioteconomice (teoretice și practice): culegere de articole (2012) ș.a.
Este autoare a multor proiecte de cercetare bibliografică și biblioteconomică, coordonator național al proiectelor europene Pulman, Calimera ș.a. A inițiat fondarea cluburilor Biblioteca mov, Chindii profesionale, precum și Zilele FedEx@Hasdeu (o metodă nonformală de învățare prin care se colectează și se promovează ideile angajaților) etc.
De asemenea, este directoarea fondatoare a publicației BiblioPolis – revistă de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură (din 2002), care rămîne pînă în prezent cea mai apreciată de specialiști și poate cea mai valoroasă publicație a domeniului infodocumentar. Colaborează la numeroase publicații de specialitate din RM și România, fiind membră în colegii de redacție și / sau consilii științifice ale revistelor Magazin bibliologic (BN RM), Simposia Professorum (ULIM), Biblioscientia (BȘC „Andrei Lupan” a AȘM), Biblioteca (BN a României), Lector (Focșani), Libraria (Tîrgu-Mureș), Lectura (Cluj-Napoca), Septentrionalis (Baia Mare) ș.a.
Fiind la cu­rent cu tot ce se scrie în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei și științelor informării de la noi și în lume, scrie competent, în cunoștință de cauză și cu har (deoarece nu poate să rămînă indiferentă față de ce se petrece în jur!) despre starea de facto din sistemul biblioteconomic și, în genere, din cultura noastră, despre colegi de breaslă, bibliologi, scriitori, oameni de știință români și străini, despre cărți ce captează interesul publicului și despre multe altele. Cere de la toți profesionalism și competență în ceea ce fiecare face la locul său de muncă. Aceste calități și capacități i-au dat posibilitate să pună bazele unei instituții de prestigiu din RM. Astfel, BM „B.P. Hasdeu” a devenit o instituție de frunte a Sistemului Național de Biblioteci, fiind astăzi o bibliotecă recunoscută ca o unitate biblioteconomică, culturală și științifică cu un grad înalt de performanță.
Exigențele L. Kulikovski au fost întotdeauna mari, doar a trebuit să se adapteze rapid cerințelor timpului și să meargă numai înainte, să fie pretutindeni și la toate prima. Cu certitudine, urmele lăsate de L. Kulikovski pe ogorul cultural al RM trebuie valorificate, studiate, fixate în cărți și manuale în așa fel ca să rămînă posterității un model de slujire fidelă profesiei pe care a ales-o dumneaei pentru toată viața.
Din fericire, conf. univ. dr. L. Kulikovski nu a putut să nu fie în vizorul autorităților locale și republicane. Munca fără preget dedicată bibliotecii a fost apreciată după merit. Este Lucrător Emerit al culturii (1987), a fost distinsă cu medalia Meritul Ci­vic (1996) și ordinului Gloria Muncii (2010). Deține Premiul Biblos (Asociația Bibliotecarilor din RM și Departamentul cultură al Primăriei Municipiului Chișinău), Premiul european Managerul secolului XXI (2001). De asemenea, este laureată a mai multor saloane de carte.
Are harul oratoric, talentul de a aduna oamenii în jurul său, are și un farmec deosebit în felul său de a comunica cu colegii, mereu vorbindu-le despre problemele breslei, dar și intră ușor în dialog cu vizitatorii (cititorii / utilizatorii) bibliotecii și, în genere, atît cu oamenii de cultură, cu personalități de excepție, cît și cu simpli cetățeni de pretutindeni, la care apreciază amabilitatea, sensibilitatea, bunăvoința, creativitatea, rîvna, zelul, umorul și toate calitățile ce înnobilează ființa umană.
BM „B.P. Hasdeu” are un trecut frumos, la fel, sperăm noi, dar și dna L. Kulikovski, că îi va fi și viitorul, în ciuda celor care zic că bibliotecile nu vor supraviețui, iar cartea va dispărea. Cu profesioniști, promotori și inovatori ca dumneaei altfel nici nu poate să se întîmple. Drept confirmare cităm din articolul Biblioteca în contextul lumii viitoare: tendințe și schimbări de scene: „Pentru a înfrunta viitorul, pentru a rămîne printre roboți, nanotehnologie, pentru a rămîne în acel acces global promis, biblioteca ca și domeniul în general trebuie să analizeze: perspectiva utilizatorilor (va mai avea cineva nevoie de noi?); perspectiva tehnologică (vom fi în stare, capabili să avem rețele persuasive peste opt ani așa cum promit futurologii, dar și acces global, editare online, interfețe inteligente în biblioteci?); perspectiva relațiilor, parteneriatelor (cum ne va afecta nanotehnologia, educația virtuală, biocomputerele, identitatea bibliotecii etc.?).” Vedeți pînă unde îi merge gîndul de îngrijorare (poate chiar și de teamă) pentru soarta, viitorul bibliotecii, cărții și lecturii? Desigur, pentru ca bibliotecile, cartea, lectura să rămînă pe linia de plutire apărătoarea noastră propune și soluții… în alte articole și studii de specialitate. Cine este interesat de aceasta le poate găsi cu ușurință…
În programul L. Kulikovski nicio zi nu este asemănătoare una cu alta. Dacă nu e aici, e dincolo, dacă nu e dincolo, e în altă parte. De fiecare dată are a face cu oameni și caractere diferite și îi reușește să creeze o atmosferă de muncă normală, sănătoasă, uneori chiar excelentă – toate acestea sînt grație firii sale neconflictuale și tendinței de a se simți bine în orice ipostază. O caracteristică neobișnuită la prima vedere, aș spune chiar specială, este și că L. Kulikovski are încredere în tinerii specialiști, îi încurajează să persevereze, să manifeste atitudini, sentimente demne pentru numele de bibliotecar. Deseori managerii, specialiștii sînt provocați la competiție, la furnizarea, exprimarea unor idei, propuneri care pot fi și incomode sau greu de a fi realizate în practică. Pentru aceasta îi respectă pe cei care dau dovadă de caracter ferm, demnitate, străduință, statornicie în convingeri și în atitudini. La rîndul lor, colegii binevoitori și prietenii adevărați îi simt bătăile de inimă avîntată, pasionată și o susțin, o încurajează în toate inițiativele ei uneori cu totul deosebite, ieșite din comun. Ca orice om viu, credem că are și momente care o indispun (mai ales în condițiile crizei prin care trecem), dar nu le scoate la suprafață.
Și în familie e la fel de liniștită și de calmă, deoarece Victor, soțul dumneaei, o susține și o ajută în treburile casnice ca să-i diminueze din greutățile ce o apasă pe umeri. Poate chiar acasă se simte cel mai bine avînd grijă de gospodărie, dar mai ales de florile din grădină. Restul timpului e ca și la serviciu: lectură și scriere, chiar și în zilele de weekend – lectură și scriere… Iată numai că cele două fiice s-au stabilit cam departe cu traiul, după ce și-au luat zborul din cuibul părintesc… Mereu le duce dorul…
La aniversarea din Mărțișorul anului curent, îi dorim dnei conf. univ. dr. L. Kulikovski un car de sănătate, că-i mai bună decît toate, să fie plină de energie și inspirație, să nu îi dispară niciodată dorința arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri și stări deosebire, de a realiza cele mai năstrușnice idei… Să fie la fel de liberă ca vîntul, la fel de strălucitoare ca stelele și soarele, la fel de frumoasă și veselă ca florile, la fel de caldă la suflet ca anotimpul primăverii ce readuce la viață toată suflarea de pe pămînt.
La mulți ani, draga noastră pentru totdeauna director de onoare!