Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
BILANŢ / REVIEW / ИТОГИ
Lidia KULIKOVSKI
Activitatea ştiinţifică şi de cercetare în anul 2015 la BM „B.P. Hasdeu”

Rezultatele activității științifice în anul de referință demonstrează că suntem la aceeași dimensiune și intensitate de consolidare a culturii științifice, culturii cercetării, inovării și menținerii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în rândul bibliotecilor cu cele mai multe studii și cercetări elaborate și publicate, cu cele mai multe inovații tehnologice și conceptuale implementate. BM și filialele au abordat diverse subiecte în studiile, cercetările, activitățile organizate; au abordat și aplicat o diversitate de forme și metode – cercetări bibliografice, literare și biblioteconomice, studii de caz, cercetări sociologice; ca activități științifice au practicat simpozioane, conferințe, lecții publice, prelegeri, dezbateri, mese rotunde. S-au produs studii, lucrări, activități științifice, articole științifice, proiecte.
Anul 2015 a fost un an științific rodnic:
au fost publicate 28 de volume cu conținut științific;
raportăm 194 (cu 97 mai mult ca în 2014) articole științifice scrise de angajații BM;
în condiții financiare de criză revista BiblioPolis a apărut (patru numere) ajungând la volumul 59;
a apărut buletinul Mihai Eminescu, serie nouă, patru numere, în două volume (ajungând la volumul 13);
un aspect pozitiv înregistrat în 2015 a fost sporirea vizibilității, promovării foarte active a rezultatelor și activităților științifice în mass-media;
începând cu a doua jumătate a anului am desfășurat o activitate fructuoasă de valorificare a patrimoniului hasdeuean, a colecției Moștenire – cărți vechi și rare, deținute de BM;
pentru prima dată s-a organizat Săptămâna creativității și inovației în rețeaua BM „B.P. Hasdeu”;
s-a implementat o nouă metodă de instruire nonformală pentru inovație – Cafeneaua biblioteconomică „Chindii profesionale”;
a continuat practicarea metodei inovative de culegere și valorificare a ideilor angajaților BM Ziua FedEx@Hasdeu;
pe inovație au fost centrate conferința profesională și colocviile de vară la BM.
Cercetările asumate pentru 2015 au declanșat o amplă activitate de documentare și studiu la tematica următoarelor lucrări care, după cum s-a dovedit, a necesitat mult mai mult timp decât s-a programat: Managementul evenimențial pentru bibliotecari, Metode de cercetare în infodocu­men­tar (DSC); Revista „Luminătorul”, bibliografie analitică („Maramureș”); Ucrainenii în literatura și cultura Republicii Moldova, vol. II („L. Ukrainka”); Bulevardele, străzile, piețele municipiului Chișinău, enciclopedie (Departamentul „Memoria Chișinăului”), Dicționarul enciclopedic al doctorilor în drept din Republica Moldova (BPD), biobibliografiile Ion Vatamanu și Nicolae Esinencu, lucrări care vor fi publicate în 2016. A fost finisat doar manualul Organizarea informației, vol. I, de N. Goian (DSC).
Au văzut lumina tiparului volumele de exegeze critico-bibliografice: Ion Ciocanu, 75 de ani, monografie critico-literară („O. Ghibu”); Nicolae Bilețchi. Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului romanesc („O. Ghibu”); Lector in libris. Scriitori basarabeni despre lectură, carte, bibliotecă: o antologie bilingvă, de Ivan Pilchin („O. Ghibu”), Teatrul lui Dumitru Matcovschi, de L. Ungureanu („Târgoviște”), Eugen Cioclea în dioptria criticii și studiilor literare („O. Ghibu”), „Timpul” l-a scos în cale: Constantin Tănase („Transilvania”), Serghei Pojar. Cronicarul vieții muzicale a Moldovei („M. Lomonosov”), Сара Шпитальник. Четыре жизни: Воспоминания. С книгой по жизни. Биобиблиогрaфия („I. Mangher”) ș.a.
În total au fost editate 33 de volume, dintre care 28 de titluri (85 %) se atribuie genului științific.
Revista de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură BiblioPolis – instrumentul BM „B.P. Hasdeu” de comunicare științifică profesională − a publicat rezultate ale activității științifice și de cercetare susținute de bibliotecarii ei la rubricile Studii și cercetări, Teorie și practică, File de istorie, Cartea de specialitate; Recenzii și consemnări, Impresii de lectură. În cele patru numere apărute în 2015 au fost publicate 158 (în 2014 – 243) de materiale de biblioteconomie, științe ale informării, istorie, cultură, literatură etc., dintre care 125 (190 în 2014) cu caracter științific (studii, rezultatele cercetărilor, articole teoretice, recenzii, sinteze, comentarii pe marginea lucrărilor și activității de comunicare a științei) ceea ce constituie 80,1% față de 78,1% în 2014. Detalierile per fiecare număr al BiblioPolis-ului sunt reflectate în tabelul nr. 1.
Scăderea cu 65 a numărului de articole științifice și cu 47 a numărului total de articole publicate față de anul 2014 se explică prin decizia de a micșora numărul de pagini per volum, de la 280-300 până la 250, din motive financiare.
Topul vizibilității angajaților BM pe paginile BiblioPolis s-a constituit în felul următor: Vlad Pohilă – 16 prezențe (Serviciul editorial); Valeriu Rață – 17 articole (Serviciul editorial); Vitalie Răileanu („O. Ghibu”) – 12; Mariana Harjevschi (directorul revistei) – nouă; Lidia Kulikovski (director DSC) – 10 ( două traduceri), Maria Pilchin – trei (Departamentul studii și cercetări); Victoria Fonari – patru (Biblioteca Centrală); Iurie Colesnic – cinci (Departamentul „Memoria Chișinăului”); Lidia Grosu – trei („L. Rebreanu”); Liliana Juc – patru („Târgoviște”). Angajații BM au publicat în total 86 (în 2014 – 135) articole atribuite genului științific. Revista BiblioPolis a publicat 39 (în 2014 – 88) de articole științifice ale unor autori străini.
Vizibilitatea structurilor BM, prin prezența lor cu articole în paginile revistei BiblioPolis și prezenta lor cu articole științifice în presa scrisă se prezintă în tabelul 2.
Anul 2015 nu a înregistrat titluri fundamentale biblioteconomice, decât manualul Organizarea informației de N. Goian (DSC), Ghid de modernizare a bibliotecii publice de L. Kulikovski (DSC), Elogiu lecturii: editoriale din revista „BiblioPolis” (2003-2015) de Vl. Pohilă. Tematicile biblioteconomice au fost abordate în 54 de articole (din totalul de 86 de articole științifice) ale angajaților BM.
Biblioteca Municipală „B.P. Has­deu” este un spațiul atractiv pentru cercetările studenților. În baza activității BM au fost realizate trei teze de master. Cea mai frumoasă și de calitate realizare a fost teza de master a masterandei Elena Golban Auditul inovațional la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, prezentată public la „Chindii profesionale” și publicată în BiblioPolis, nr. 2 din 2015.
Articolele științifice, cu tematici biblioteconomice, ale angajaților BM, au fost publicate în revistele de specialitate sau editate de instituții infodocumentare din țară și străinătate: în revista de biblioteconomie și știința infor­mării BiblioPolis; Septentrionales (BJ Baia Mare), Revista ABRM, Studia Universitas. Seria „Științe sociale” (Chișinău) etc. Comentariile, eseurile, cronicile, impresiile de lectură au fost tipărite în publicații literare, culturale din țară și străinătate.
În anul de referință au fost organizate sau găzduite simpozioane, conferințe, colocvii, lecții publice și forme științifice mai mici ca mese rotunde și dezbateri.
Activitățile științifice s-au bucurat de un interes sporit din partea publicului – la conferințe au participat 67 de persoane, în medie per eveniment. Primele trei poziții confirmă concluzia noastră. Participarea publicului la activitățile științifice e mai mult decât la alte forme de activitate cu publicul. Bibliotecile care au excelat la organizarea activităților științifice sunt reflectate în tabelul nr. 4.
Prodigios și-a continuat activitatea de cercetare literară și bibliografică, și în 2015, Laboratorul de cercetări literare și bibliografice „Onisifor Ghibu”. Rezultatele Laboratorului s-au materializat în cinci lucrări elaborate / finisate dintre care trei au fost editate (anexa Lucrări editate de BM „B.P. Hasdeu”).
Departamentul studii și cercetări a monitorizat, constant, feedbackul la activitatea științifică. În anul 2015 BM nu a obținut niciun premiu de la ABRM. Dar Concursul Național al ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării s-a referit la activitatea științifică pentru anul 2014, activitate care a fost gratificată cu premii de la alte instituții – Uniunea Scriitorilor, Primăria Municipiului Chișinău, instituții literare din România. Producția anului 2015 va fi evaluată în martie-aprilie curent.
Feedbackul activității științifice se regăsește nu numai în premiile obținute, dar mai ales în numărul de recenzii sau impresii de lectură pe marginea lucrărilor publicate sau a materialelor despre activitățile științifice organizate de BM. În anul de referință lucrările editate de BM au fost subiecte la 19 emisiuni TV, 45 de emisiuni radio, 69 de prezențe în presa electronică și au înregistrat 32 de prezențe în presa scrisă. Anul 2015 poate fi considerat și anul intensificării promovării rezultatelor și activităților științifice în mass-media tradițională și cea virtuală.
Activitatea DSC, activitatea științifică în domeniu, rezultatele unor studii, cercetări, ale revistei BiblioPolis au fost activ promovate pe pagina de Facebook Departamentul studii și cercetări. Pagina are 1170 de urmăritori. Rezultatele sunt satisfăcătoare, dar nu cunoaștem datele altor departamente care au pagini.
Tabelul nr. 5. Eficiența paginii ­Facebook Departamentul studii și cercetări în 2015
DSC 2015
Vizite 321 283
Like-uri 3486
Comentarii 203
Descărcări 360

Anul de referință înregistrează un număr de 196 de articole (în 2014 – 97 de articole) care reflectă rezultatele cercetării și ale activităților științifice și care se regăsesc publicate sau au fost ascultate prin comunicări la București, Iași, Berdeansk, Bistrița-Năsăud, Baia Mare, Focșani, Chișinău, în limbile română, rusă, engleză, ucraineană și alte limbi regăsindu-se în Gând Românesc, Revista Argeș, Negru pe alb, Scriptor, Sud-Est cultural, Zona literară, Luceafărul de dimineață, Metaliteratură, Contrafort, Copiii noștri, Teatru, Literatura și arta, Экономическое оборзение, Независимая Молдова ș.a.
Dintre cele 196 de articole 23 (în 2014 – 14) sunt recenzii sau prezentări ale lucrărilor științifice editate de BM; 14 articole se referă la activitatea desfășurată de Departamentul studii și cercetări; patru articole despre Săptămână creativității și inovației; 9 se referă la conținutul sau la alte aspecte privind „Chindiile profesionale”; două despre Ziua FedEx@Hasdeu; 89 reflectă (în 2014 – 34 de prezențe) activitățile științifice organizate de BM și filiale; 20 despre participările angajaților noștri la conferințe cu comunicări.
Numărul mare de articole nu aduce însă satisfacție vizavi de varietatea și actualitatea subiectelor abordate în articolele angajaților BM:
doar șapte articole abordează tematica serviciilor noi: Filiala „A. Mickiewicz” (un articol), Filiala de Arte „T. Arghezi” (un articol), DSC (cinci articole). E foarte puțin dacă raportăm la efortul instruirii și orientării bibliotecarilor către implementarea serviciilor noi ca modalitate de revigorare a ofertei bibliotecare publicului, ca modalitate de atragere a utilizatorilor (cel puțin efortul DSC);
subiectul proiecte se întâlnește doar în cinci articole: Filiala „Ovidius” – un articol, Filiala N. Titulescu – un articol, și în trei articole semnate de DSC;
subiectul cercetare, activitate științifică se regăsește în opt articole (DSC – două, „Ștefan cel Mare” – două, „A. Mickiewicz” – unul, „L. Ukrainka” – unul, „O. Ghibu” – două, DC – unul).
utilizatorii ca abordare se limitează la două articole (N. Trofim și S. Javelea, dar marginal sau ca ceva conex cu cercetarea abordată);
inovații – patru articole (DSC);
modernizare – un articol (DSC).
Restul articolelor se referă la activitățile științifice organizate, la valorificarea rezultatelor științifice, la comunicarea științei.
În anul de referință DSC a încurajat permanent cercetarea, studiul, inovarea activității. Pentru prima dată în istoria BM a fost elaborat un instrument de încurajare și motivare individuală a cercetătorilor BM Bonusul anual pentru știință. Pentru activitatea anului 2014 Bonusul a fost decernat Bibliotecii „O. Ghibu”, directorului Vitalie Răileanu, care a contribuit substanțial la cercetare și a organizat cele mai multe activități științifice de anvergură.
Altă inițiativă de încurajare și motivarea cercetării este organizarea, pentru prima oară în istoria BM, a Concursului pentru cea mai reușită lucrare elaborată de bibliotecarii BM. Se va acorda pentru activitatea anului 2015.
Departamentul studii și cercetări a organizat activități de instruire a bibliotecarilor în scopul încurajării implicării lor mai active în activitatea științifică și de cercetare, obținerii cunoștințelor și abilităților necesare organizării acestor preocupări. Am propus angajaților un ciclu de instruire nonformală de învățare în comun prin formatul lejer de Cafenea biblioteconomică „Chindii profesionale”, în care se prindea din mers, se intuia, se oferea și se accepta orice concept nou, orice idee trăsnită (inovativă!) ce implica participare, solidaritate, sprijin, ajutor. BM este o instituție care valorifică, susține și încurajează procesul continuu de învățare. Pentru susținerea acestei direcții a fost lansată Cafeneaua biblioteconomică care s-a vrut și a devenit acel mediu care întărea echipa BM „B.P. Hasdeu” și îi făcea pe bibliotecarii ei mai valoroși pentru BM și pentru utilizatorii ei. Susținerea și încurajarea abilităților de a-și împărtăși mesajul, ideile, proiectele, punctele de vedere ale altor angajați s-a aflat în centrul activităților la „Chindiile profesionale” care, într-un an, au devenit un ritual de progres profesional, un ritual al noului, al inovației la BM.
Alt teritoriu al inovației, devenit și el ritual, a fost Ziua FedEx@Hasdeu, scopul căreia a fost provocarea reală a angajaților la inovarea activității, încât să facă din idei esența activității lor, orientat să încurajeze interacțiunea în echipa BM „B.P. Hasdeu”. Oricine cunoaște sintagmele care stau la baza viziunii FedEx@Hasdeu: „idei”, „pozitivitate”, „în 24 de ore”. La cele două ediții ale FedEx@Hasdeu au participat 12 biblioteci-filiale care au venit cu 23 de idei, propuneri de proiect, proiecte realizate; la a doua au fost 15 participanți. Contribuția lor a fost de 32 de idei, proiecte, dintre care unele au derulat imediat și au fost implementate cu succes (filialele „A. Mickiewicz”, „L. Rebreanu”, de Arte „T. Arghezi”, „Transilvania”, CAIE, N. Titulescu ș.a.).
Impactul acestor inițiative de încurajare și suscitare a interesului pentru inovare și modernizare a fost mare:
– (1) inovarea a fost pe agenda BM anul întreg (din 11 ianuarie până în 29 decembrie);
– (2) inovarea activității prin implementarea Zilei FedEx@Hasdeu și formatul Cafenelei biblioteconomice „Chindii profesionale” a cimentat integritatea și încrederea echipei;
– (3) participanții au obținut mai mult decât simple cunoștințe despre inovație, servicii inovaționale, tendințe în biblioteconomie, ei au trăit experiențe memorabile, au perceput aceste două inițiative ca pe o poveste frumoasă, ca pe un spațiu în care găseau momente „Oau!”, un spațiu în care nu existau subiecte „tabu”, limite, reguli, un mediu transparent, în care cu entuziasm, bucurie ofereau feedback.
Concluzii și recomandări
Cercetarea, după rezultatele înregistrate în 2015 și raportate la rezultatele anului 2014, rămâne același semn distinct al activității BM „B.P. Hasdeu” de prezervare a prezentului și valorificare a trecutului chișinăuian, de căutare a căilor de inovare a activității și elaborare a instrumentelor pentru inovare. Numărul, în creștere, al temelor cercetate, al tipurilor de lucrări științifice, al activităților științifice, valoarea articolelor științifice publicate în BiblioPolis, numărul mai mare de articole științifice scrise de angajații BM confirmă această afirmație. Cele expuse, evidențiate, identificate, ilustrate și analizate ne orientează spre acțiuni inovative pentru a ține constant interesul cultivat pentru cercetare, pentru experiment, inovare a activității.
Planul de acțiuni pentru anul 2016 al Departamentului studii și cercetări e alcătuit să asigure, în continuare, dimensiuni și adâncimi evolutive activității științifice și proceselor de inovare a conceptelor de activitate a BM axându-se pe:
– (1) inovarea și eficientizarea coordonării, monitorizării, consilierii activității de cercetare la nivelul de rețea a BM;
– (2) încurajarea și motivarea activității științifice în structurile BM (departamente, servicii, filiale);
– (3) consolidarea și dezvoltarea continuă a culturii cercetării și inovării atribuind mai multă atenție asupra modului în care angajații BM înțeleg conceptul de activitate științifică, a conceptului de inovare a activității la BM și educarea culturii științifice, a cercetării și culturii inovației noilor veniți prin activități speciale organizate de DSC;
– (4) organizarea activităților de mentoring, coach-ing în filialele care nu înțeleg pe deplin rolul și locul activității științifice și inovației în munca lor;
– (5) modelarea legăturii între activitatea științifică, activitatea de inovare cu activitatea de zi cu zi a bibliotecarilor prin activitățile de instruire organizate de DSC.