Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
BILANŢ / REVIEW / ИТОГИ
Savela STARCIUC
Raport de activitate al Comitetului Sindical al BM „B.P. Hasdeu” pe perioada 2010-2015

RAPORT DE ACTIVITATE 
A COMITETULUI SINDICAL AL BM „B.P. HASDEU”
PE PERIOADA 2010-2015

Savela STARCIUC, 
preşedintele Comitetului Sindical al BM „B.P. Hasdeu”

1Un lider eficient se formează pe parcursul vieţii… Acest gînd, dar şi multe altele, au fost infiltrate în subconştientul meu atunci cînd mi-a fost propusă candidatura de preşedinte al Comitetului Sindical al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pe 3 martie 2010 cu 11 membri ai CS, dintre care şapte membri tineri pînă la 35 de ani (conform procesului-verbal). Preşedinte sindical al unei instituţii cu tradiţii, valori şi principii, o instituţie inovantă, care solicită lideri creativi şi plini de inspiraţie pentru a face faţă valului inovaţional.

Conform rapoartelor statistice privind efectivul sindical pe anii 2010-2014, numărul membrilor de sindicat oscilează din an în an. Astfel, în 2010 efectivul sindical constituia 380 de membri de sindicat din totalul de 380 de angajaţi, în 2011 – 383 de membri din 383 de angajaţi, în 2012 – 370 de membri de sindicat, în 2013 – 325 de membri de sindicat din 325 de angajaţi, în 2014 – 342 de membri de sindicat din 342 de angajaţi. Această oscilare nu reprezintă micşorarea numărului de membri de sindicat, ci micşorarea numărului unităţilor de personal – de la 380 în 2010 la 342 în 2015.

Pe parcursul a cinci ani de activitate (2010-2015), în cadrul Comitetului Sindical al BM am ţinut cont de următoarele aspecte:

 • promovarea unei viziuni sindicale convingătoare;
 • formarea unei echipe sindicale solide şi menţinerea integrităţii;
 • un bun exemplu pentru ceilalţi membri de sindicat;
 • tratarea membrilor de sindicat aşa cum mi-ar plăcea mie să fiu tratat;
 • comiterea greşelilor (a greşi e omeneşte);
 • gestionarea conflictelor;
 • menţinerea jocului competiţiei;
 • lauda în public, dar critica în particular!

  Aceste aspecte au condus la o mai bună organizare şi funcţionare a Comitetului Sindical din cadrul BM. Astfel, CS al BM şi-a asumat obligaţia de a apăra şi a promova drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale ale angajaţilor Bibliotecii Municipale, membri de sindicat, prevăzute în convenţia colectivă. De asemenea, CS al BM a contribuit la protecţia membrilor de sindicat privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, retribuirea muncii, regimul de muncă şi odihnă. A efectuat controlul asupra respectării legislaţiei muncii, normelor şi instrucţiunilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii. Protecţia muncii în biblioteci s-a bazat şi se bazează pe respectarea legislaţiei în vigoare: Codul munciiConvenţia colectivă (nivelul de ramură), Legea sindicatelorLegea bibliotecilor, precum şi alte acte normative ale Republicii Moldova, standarde, reguli, instrucţiuni, care stabilesc cerinţele de securitate şi igienă faţă de organizarea muncii, folosirea mijloacelor de producţie, respectarea proceselor tehnologice, amenajarea locurilor de muncă etc.

  Comitetul Sindical al BM a recunoscut şi recunoaşte drepturile celor 342 de angajaţi, membri de sindicat (numărul conform raportului statistic pentru 2014), oferindu-le dreptul:

  a) la un salariu corespunzător muncii prestate;

  b) la indemnizaţii, sporuri şi suplimente la salariul de bază;

  c) concediu de odihnă plătit cu o durată de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

  Totodată, salariaţii BM beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar plătit în anumite cazuri:

 • pentru eficacitatea înaltă a muncii şi pentru rezultate deosebite – pînă la şapte zile calendaristice;
 • pentru salariaţii-membri de sindicat care pe parcursul anului calendaristic precedent nu au fost în concedii medicale – trei zile calendaristice;
 • pentru femeile care au doi sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani) – patru zile calendaristice.

  Evidenţiind cele relatate mai sus, pot afirma că, pe parcursul a cinci ani de activitate, în calitate de preşedinte al CS al BM, am dat dovadă de perseverenţă, creativitate, inovare astfel organizînd un şir de acţiuni cultural-sociale de comun acord cu administraţia BM: Carnavalul măştilor cu implicarea tuturor membrilor de sindicat; şezătoarea Să mărităm bibliotecare; celebrarea Zilei bibliotecarului la Sky Land – un camping de relaxare şi agrement; 8 Martie – o floare pentru dragi bibliotecare, Moş Crăciunul minunat vine cu daruri din sindicat; showul Biblioteca are talente,pelerinaje spre locuri sfinte şi istorice din Moldova (mănăstirile Curchi, Orheiul Vechi, Saharna, Ţipova etc.)Dezvoltarea culturală este un aspect important pentru membrii de sindicat din reţeaua BM, de aceea CS al BM a asigurat prezenţa fiecărui membru la diverse spectacole, concerte, recitaluri precum: spectacolul Boeing, Boeing (la Teatrul „Ginta Latină”), Recital de pian al Olgăi Kleiankina şi Expoziţia de pictură în nisip a Valeriei Duca (Sala cu Orgă) etc. Astfel, asigurînd un climat prietenesc şi binevoitor în rîndul membrilor de sindicat.

  Un alt aspect a fost încurajarea şi motivarea apartenenţei membrilor de sindicat, în acest context fiecare angajat membru de sindicat, ajuns la jubileu este remarcat şi onorat. Astfel, pe parcursul activităţii, de către CS au fost onoraţi 59 de membri de sindicat, ajunşi la vârste „rotunde”.

  Avînd genericul prioritar Biblioteca Municipală – biblioteca care învaţă, activitatea educaţională a membrilor de sindicat ai BM are ca scop dezvoltarea generală a personalităţii membrilor, actualizarea cunoştinţelor în sfera sindicală, obţinerea de noi cunoştinţe care contribuie la procesul de calitate în ansamblu. Educaţia permanentă este dimensiunea majoră a politicii sindicale:

 • pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a instituţiei;
 • crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalităţii;
 • actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale;
 • asigurarea protecţiei şi integrării sociale a personalului.

  Obiectivul unei instituţii publice este servirea interesului public, iar pentru un comitet sindical bine structurat obiectivul forte este servirea interesului membrilor săi sindicali. De aceeaanual CS al BM a realizat un plan de acţiuni bine structuratdeterminînd priorităţile pentru anulrespectiv şi direcţiile de activitate.

  Totodată, orice acţiune întreprinsă se realizează numai cu acordul membrilor CS al BM prin organizarea periodică a şedinţelor sindicale. În cadrul şedinţelor sînt discutate diverse probleme de organizare, funcţionare a CS. Astfel, pentru fiecare problemă în parte sînt responsabile anumite comisii, care pot fi întrunite ori de cîte ori apare problema ce poate fi soluţionată numai cu ajutorul comisiilor CS responsabile de o anumită arie de activitate.

  Evidenţa membrilor de sindicat şi recrutarea acestora este o acţiune care reglementează priorităţile CS al BM. Este un mecanism care arată cum se realizează etapele de asigurare a structurii sindicale, mecanism ce tratează echitabil acţiunile responsabililor într-un cadru legal. Astfel, remarcăm faptul că întregul personal al BM este membru de sindicat. Evidenţa achitării cotizaţiilor de membru al sindicatului se realizează în conformitate cu articolul 390 (p. 3 şi 5) al Codului muncii. Prin intermediul contabilităţii, în baza listelor membrilor de sindicat, se colectează 1% din salariul lunar total şi banii sînt transferaţi în contul sindical. Mijloacele băneşti colectate de la membrii de sindicat sînt utilizate numai în scopurile prevăzute de statutul sindicatului.

  Pe parcursul a cinci ani de activitate, membrii CS al BM, au participat la un şir de acţiuni de instruire, informare şi educare a membrilor de sindicat precum:

 • seminarul ABC-ul sindical (Institutul Muncii, 21.09.2010);
 • şedinţa I a Consiliului Organizaţiei de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM, 15.10.2010);
 • şedinţa a II-a a Consiliului Organizaţiei de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM, 27.04.2011);
 • masa rotundă Spaţiul locativ: realităţi şi perspective pentru tineri (CNSM, 16.11.2010);
 • seminarul Formarea abilităţilor de scriere a proiectelor şi foundrising (Institutul Muncii, 17-18.11.2010);
 • seminarul Drepturi sindicale (Institutul Muncii, 29-30.09.2011);
 • şcoala recrutorilor sindicali (CNSM şi Institutul Muncii, martie-decembrie 2011);
 • participarea la acţiuni de informare cu prilejul Zilei sindicatului (Scuarul Europei / Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 7.06.2011);
 • participarea la acţiuni de informare cu prilejul Zilei mondiale pentru munca decentă (Scuarul Europei / Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, 7.10.2011).

  Multe se pot face atunci cînd ai în spate o echipă de profesionişti, o echipă dornică de a accepta provocările timpului. Nu este complicat deloc să motivezi membrul de sindicat, să contribuie personal şi instituţional la dezvoltarea imaginii rolului sindical. Iar aceste aspecte depind în mare măsură de liderul sindical, de echipa biroului executiv şi, nu în ultimul rînd, de membrii de sindicat.

  Un sincer mulţumesc tuturor membrilor de sindicat ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, membrilor Comitetului Sindical, cu care am lucrat umăr la umăr pentru receptivitate, interes şi promptitudinea de care au dat dovadă în aceşti cinci ani de activitate a Comitetului Sindical al BM „B.P. Hasdeu”.


1 Raportul a fost prezentat la Adunarea de dare de seamă şi alegeri a Comitetului Sindical al BM „B.P. Hasdeu” din 9 martie 2015.