Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
IMPRESII DE LECTURĂ / O ПРОЧИТАННОМ / IMPRESSIONS
Aurel HIOARĂ
Toate curiozităţile lumii într-o singură carte

În calitatea sa de centru informativ, educativ şi recreativ, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, datorită atît fondurilor sale, cît şi „factorului uman”, de colaboratori, joacă un rol important în viaţa chişinăuienilor. Acesta este un fapt bine cunoscut. Ea se impune – iată de acum 135 de ani – prin prestarea în mod satisfăcător a tuturor serviciilor clasice, dar şi prin implementarea unui şir de inovaţii în deservirea utilizatorilor. Preocupările zilnice ale bibliotecii sînt văzute de cetăţeni şi de intelectualitatea locului drept valoroase şi pozitive, deoarece BM este deschisă oricînd pentru public. De cum păşeşti pragul ei pătrunzi în lumea fantastică a cărţilor ca să
sorbi înţelepciunea veacurilor, iar aici Măria Sa Cartea este acel fir al Ariadnei care te conduce prin toate labirinturile vieţii. Nu în zadar proverbul „Ai carte, ai parte” înseamnă, în linii mari, că o persoană bine educată, instruită este avantajată în viaţă faţă de alta care a neglijat lecturile. Acelaşi mesaj ne transmit şi versurile lui Vasile Romanciuc: „Cît citeşti, atîta creşti, cît citeşti, atîta eşti.”

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Lumea din jur devine tot mai tehnologizată, internetul în era cunoaşterii şi informării întrece toate imaginaţiile omului. Dar, menţionăm cu satisfacţie, cartea – chiar şi în aceste condiţii vitrege pentru existenţa ei – nu cedează poziţiile ca sursă de documentare. De aceea, astăzi BM nu este doar un loc de păstrare şi lecturare a cărţilor, ci şi de propagare, de diseminare şi chiar de susţinere a tipăririi acestora. Ea şi-a însuşit această particularitate – ce o deosebeşte de celelalte instituţii culturale de acelaşi profil – de ani buni. Nu voi enumera cărţile „tutelate”, scoase la lumina tiparului sub auspiciile BM, căci ar fi o listă destul de impunătoare, dar mă voi opri la prezentarea uneia dintre ele care dovedeşte încă o dată cît de importantă este această funcţie – deloc neglijabilă! – a Templului culturii din urbea noastră. E vorba de volumul Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic* – concepţie, selecţie şi realizare de Eugenia Manea-Cernei şi Alexandru Horaţiu Frişcu.[1]

Acest volum cuprinde între coperţile sale un şir lung de informaţii cu adevărat preţioase, pe care nu prea ai de unde le afla din altă parte, culese pe parcursul anilor – în urma lecturilor parcurse – şi prezentate într-o ipostază nouă. Astfel, materialul selectat este structurat în 12 capitole: Cosmologie şi fizică, Istorie a Terrei şi geografie, Istorie a civilizaţiilor, Biologie generală, Antropologie, Biochimie şi biomedicină, Istorie a literaturii, Arte, Filozofie, Mitologie, Religie, Invenţii, curiozităţi. În ajutorul cititorilor a fost alcătuit aparatul auxiliar al cărţii ce are trei compartimente: Bibliografie selectivă, Indice de nume şi Indice tematic.

Această lucrare, ce are imprimată pe copertă chipul sculptural al Gînditorului de la Hamangia, aduce plusvaloare BM prin faptul că este implicat sistemul ei de cercetare. Conf. univ. dr. Lidia Kulikovski în prefaţa intitulată Premise de a ne cunoaşte pe noi înşine menţionează: „Biblioteca Municipală «B.P. Hasdeu», responsabilă pentru organizarea şi calitatea lecturii în municipiul Chişinău, nu este doar o deţinătoare de valori culturale şi intelectuale, ci şi o instituţie de cercetare ştiinţifică ce urmăreşte să satisfacă necesităţile, aspiraţiile şi curiozităţile fiecărui utilizator, oferindu-i publicaţii actuale, utile, informaţii precise, oportune şi eficiente. Această activitate notează multiple aspecte şi se materializează prin numeroase apariţii editoriale, de bibliografii la studii monografice şi documentare şi la publicaţii de caracter enciclopedic. BM, considerîndu-se a fi drept un «element strategic» în configurarea unei societăţi a cunoaşterii, susţine apariţia unui volum pentru curioşi, volum ce cuprinde un număr important de materiale cognitive din cele mai variate şi posibile domenii ale spiritului uman.” Personal, ca un pasionat de tot ce e curios şi tainic, sînt animat, electrizat de lecturile ce îmi furnizează cunoştinţe noi, pe care nu le-am cunoscut mai înainte. Tocmai prin multitudinea domeniilor de cunoaştere (istorie, societate, religie, mitologie, literatură, artă, geografie, biologie, cosmologie, filozofie, medicină, inventică ş.a.) şi prin noutatea informaţiei volumul menţionat m-a cucerit.

Cu certitudine, pentru elaborarea acestei lucrări autorii au folosit mai multe surse documentare precum enciclopedii, dicţionare, tratate, manuale, reviste, ziare, almanahuri etc. Aceasta o confirmă ei înşişi în cuvîntul introductiv: „Ceea ce vă propunem aici este, în fond, tot o bibliotecă, doar că una comprimată într-o singură carte. Profesorul Theofil Simenschy avea obişnuinţa de a le spune studenţilor: «Nu citiţi niciodată cărţi bune: căci, chiar dacă aţi avea trei existenţe, tot nu aţi avea timp să le citiţi pe toate cele foarte bune.» Iniţial, nu ne-am pus drept scop alcătuirea unei cărţi. Pur şi simplu, am avut şansa (!) de a citi cărţi «foarte bune» şi a reţine astfel momentele cele impresionante. Aceste spicuiri ni s-au părut, la un moment dat, interesante, fapt ce ne-a condus la ideea de a le propune public într-o culegere. Am fi foarte bucuroşi dacă şi cititorul nostru ar împărtăşi impresiile şi consideraţiile noastre. Cu atît mai mult cu cît aceste nestemate culese din tezaurul civilizaţiei umane milenare pot fi de folos oricui, indiferent de vîrstă, confesiune, cultură, profesiune, orientare politică... Marile personalităţi, care au dat consistenţă culturii şi progresului, au explorat neantul întunecat al coexistenţei materiei şi a spiritului uman, pentru a face lumină în interiorul nostru.”

Pentru autori, care alcătuiesc un frumos cuplu familial, putem spune că acest volum constituie punctul cel mai înalt la care au aspirat în creaţia lor comună. Eugenia Manea-Cernei, originară din Căinarii Vechi, jud. Soroca, absolventă a Universităţii de Stat din Tiraspol, şi-a susţinut teza de doctor în ştiinţe biologice la Institutul de Botanică „V.L. Komarov” din Sankt Petersburg. A activat ca profesoară în jud. Cahul, apoi ca cercetătoare la Grădina Botanică a AŞM. A adus o deosebită contribuţie la ameliorarea plantelor decorative, în  special a stânjeneilor. Semnează cărţile: Curcubeu de flori (1980), Ţvetî i fantazia (în lb. rusă, despre arta aranjamentului floral, 1987), Clepsidra cu flori (eseuri, 2001), Cad ploile-amintiri (versuri, 2005), Lîngă rugurile toamnei (cîntece, 2005), Valori eterne sau Cîntec de-ntors cocorii (2006), Sub poleiuri de lună (cîntece, versuri, cugetări, 2008), Întîiul gînd ţi se cuvine Ţie, Doamne (cîntece, 2009). Alexandru Horaţiu Frişcu, născut în s. Cotiujeni, jud. Hotin, este licenţiat al Facultăţii de bibliologie a Universităţii de Stat din Moldova. De la absolvire pînă în prezent deţine funcţia de director de bibliotecă – filială a BM „B.P. Hasdeu”. Este membru al Uniunii Jurnaliştilor şi al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Semnează cărţile: Descîntecul Gorgonei (parodii şi epigrame, 1999), Demitizarea nimicului (versuri satirice, 2001), Laboratorul lui Paracelsus (parodii şi epigrame, 2006), Greaua ieşire din simulacru (publicistică, 2007), File negre de istorie roşie (publicistică, 2009), Mic dicţionar de mari prostii (2011), „...Numele vechiu şi mai direptu iaste rumân...” (2012).

Volumul Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic demonstrează o preocupare constantă a autorilor pentru a acumula noi informaţii ştiinţifice, a le disocia şi, apoi, a le pune în circulaţie. De fapt, este o enciclopedie a informării şi se impune ca un instrument al ridicării nivelului cunoştinţelor de cultură generală la un grad mai mare. Cînd deschizi cartea şi citeşti despre un fapt sau un lucru necunoscut pînă la acel moment, deîndată o forţă nevăzută te face să continui lectura şi să găseşti o altă curiozitate şi mai neverosimilă şi tot aşa pînă la ultima pagină. Am extras la întîmplare cîteva exemple:

– ...Universul cunoscut este alcătuit din miliarde de galaxii, diametrul său fiind de 50 000 de ori mai mare decît cel al galaxiei noastre (Calea Lactee), el alcătuieşte circa 100 000 de trilioane de kilometri şi, ca să-l străbată, luminii i-ar trebui circa 10 miliarde de ani;

– ...vidul cosmic constituie „chintesenţa” Universului. Specialiştii afirmă că vidul cosmic este „sediul” unor nebănuite energii;

– ...picăturile din nori pot rămîne lichide chiar şi la temperaturi mult sub 0 grade Celsius – chiar pînă la minus 15 grade Celsius;

– ...gheţurile Antarcticii şi ale Groenlandei reprezintă aproximativ 77 la sută din rezervele de apă dulce ale planetei. Topirea lor ar determina ridicarea nivelului oceanelor cu aproape 70 de metri;

– ...unele bacterii termofile se pot dezvolta şi la temperatura de 93 grade Celsius;

– ...caracatiţa comună (Octopus vulgaris) este singurul animal marin care-şi construieşte vizuină;

– ...cămila poate să supravieţuiască unei pierderi de apă ce depăşeşte cu 40 % greutatea corpului său;

– ...la finele lui februarie 2001, Comisia de supraveghere a schimbărilor climatice (afiliată ONU) a prognozat că, la sfîrşitul secolului XXI, temperatura globală medie va fi cu 6 grade Celsius mai mare, planeta riscînd o catastrofă ecologică generalizată;

– ...pe Pămînt, dacă luăm ca moment de referinţă apariţia lui Homo sapiens (acum circa 600 000 de ani, după estimările unor cercetători), pînă acum au existat cam 81 de miliarde, dintre care 75 de miliarde au murit;

– ...în farmacii ajung doar unu la sută din cele 10 000 de medicamente naturale;

– ...primul oraş din Europa, care a avut străzi iluminate electric, a fost Timişoara. Era anul 1884!

Desigur, autorii nu şi-au propus să realizeze o enciclopedie exhaustivă în deplinul înţeles al cuvîntului, dar volumul suscită interesul prin varietatea de informaţii din diverse domenii ale ştiinţei şi artei universale. Am spine mai mult: e o carte ce îţi poate schimba într-un fel sau altul modul în care vezi sau înţelegi lumea înconjurătoare, e o carte ce poate fi transmisă din tată în fiu, adică de la generaţie la generaţie, fără a-şi pierde rostul.

„Ceea ce face succesul unei cărţi, este să o citeşti din curiozitate. Ceea ce îi face glorie, este să o reciteşti pentru a-ţi hrăni sufletul”, afirma poetul şi dramaturgul francez Alfred de Vigny. Credem că succesul cărţii Ştiaţi că?... este asigurat: ea va fi citită şi recitită deoarece este o lucrare de referinţă pentru cei care vor să cunoască istoria omenirii, dar şi a universului, în multe detalii, neobservate cu ochiul liber de omul simplu. Mai mult decît atît, ea poate fi completată periodic cu date noi ca să apară peste un timp într-o viziune nouă.

Elaborarea unei lucrări de acest fel nu este un lucru uşor: se cere multă muncă, tenacitate şi răbdare. În etapa de cercetare, de colectare a materialului ştiinţific autorii au folosit diverse metode de completare, actualizare şi analiză a datelor. Desigur, ei au fost responsabili şi de respectarea adevărului ştiinţific, şi de utilizarea unui stil adaptat la cerinţele beneficiarilor potenţiali. Ca rezultat noi avem ocazia de a savura roadele acestei activităţi, vorbind la modul figurat – să ne îndulcim cu mierea adunată de harnicele albinuţe prin procedeul lecturii. Oricine poate lua cîte o linguriţă din acea miere pentru a-şi cultiva inteligenţa.

Sper că am trezit interesul cititorilor de a căuta şi a face cunoştinţă cu volumul Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic. Dacă urmaţi îndemnul, vă veţi convinge a cîta oară că o carte într-adevăr poate fi un izvor nesecat de înţelepciune, o călăuză spre cunoştinţele atît de necesare pentru formarea unui intelect modern.

Aurel HIOARĂ

[1]* Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic. Concepţie, sel. şi realizare: Eugenia Manea-Cernei, Alexandru Horaţiu Frişcu. Ch.: Pontos, 2009. 532 p.