Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Lidia SITARU
Bibliotecile publice în serviciul comunităţii

În anul 2010 bibliotecile publice din reţea au acţionat ca mediatori şi coordonatori, asigurînd accesul liber la informaţii tuturor membrilor comunităţii, susţinerea parteneriatelor cu organizaţiile publice, private, instituţiile de învăţămînt, organizaţiile minorităţilor etnice, grupurile sociale.

Reţeaua de biblioteci publice Orhei cuprinde 62 de biblioteci, inclusiv: BPR „A. Donici”; Filiala pentru copii „I. Creangă”; patru filiale în cartierele or. Orhei; 56 biblioteci publice în mediul rural.

Din 62 de localuri administrate şi întreţinute de APL: 19 sînt speciale, 43 adaptate (reamplasate), 57 sedii sînt proprii, cinci – închiriate, inclusiv trei sedii în mediul urban. În anul de referinţă au efectuat reparaţii curente şase biblioteci – în sumă de 73,9 mii lei. Necesită reparaţie capitală exteriorul localurilor BPR „A. Donici” şi al Filialei orăşeneşti „Slobozia Doamnei”, în şase biblioteci trebuie să se facă reparaţii curente.

Toate bibliotecile sînt conectate la reţeaua de energie electrică. În sezonul de iarnă toate localurile parţial sînt asigurate cu energie termică (conectate la reţelele termice, centrale, dispun de sobe, lemne, cărbuni, reşouri electrice).

Activităţile şi serviciile bibliotecilor publice au fost orientate spre realizarea scopului anului – promovarea imaginii bibliotecii şi a bibliotecarului în comunitate, a contribuţiei acestora la dezvoltarea unei comunităţi prospere, bazată pe o comunicare şi susţinere comunitară eficientă. Obiectivele anului 2010 au fost:

– poziţionarea bibliotecii publice în sprijinul priorităţilor comunitare completînd, revizuind şi construind modele eficiente de utilizare a resurselor şi a potenţialului lor;

– dezvoltarea, diversificarea şi îmbunătăţirea colecţiilor;

– atragerea la lectură a tuturor membrilor comunităţii de la vîrsta cea mai fragedă;

– promovarea serviciilor, a ofertelor bazate pe lectură, instruire şi acces la informaţie;

– îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;

– valorificarea şi promovarea istoriei, culturii Republicii Moldova, a personalităţilor notorii orheiene;

– cooperarea eficientă cu utilizatorii, fondatorii prin prezentarea impactului şi a valorilor bibliotecilor publice din reţea, dezvoltînd şi asigurînd continuitatea implicării pentru viitor;

– promovarea imaginii bibliotecii şi a bibliotecarului în comunitate;

– gestionarea eficientă a patrimoniului, asigurarea unui management eficient, în scopul valorificării resurselor umane şi financiare.

Dezvoltarea colecţiilor a constituit în anul 2010 o preocupare prioritară, deoarece de ea depinde în cea mai mare măsură funcţionalitatea bibliotecii şi impactul ei comunitar. Constituirea unei colecţii cu profil enciclopedic, cu valoare informaţională a fost şi este obiectivul principal. La finele anului de referinţă, colecţiile bibliotecilor publice din reţea totalizează 529 890 u.m. incluzînd diverse categorii de resurse informaţionale. Conform apartenenţei lingvistice fondul bibliotecilor publice din reţea este constituit din
361 085 u.m. în română.

Donaţiile de la Fundaţia Cărţii, Ministerul Culturii şi Turismului din Republica Moldova etc. au fost o sursă importantă de completare a colecţiilor şi au ameliorat cît de cît situaţia procesului de completare a colecţiilor. În anul de referinţă au fost primite ca donaţii 3148 u.m., în valoare de 114 701,92 lei, ceea ce prezintă cu 1937 u.m. mai mult decît în anul 2009.

A continuat colecta de carte Tu o carte, eu o carte..., anunţată în anul 2005. BPR „A. Donici”, organizînd Salonul de carte, lansări de carte în incinta bibliotecii, a primit în dar de la oaspeţi, poeţi, scriitori orheieni 60 u.m., în valoare de 901,82 lei. Biblioteca din comuna Susleni, colaborînd cu Compania „Moldova Vission Irlanda”, a elaborat proiectul Dezvoltarea colecţiei Bibliotecii publice comunale Susleni, datorită căruia şi-a completat colecţia cu 44 u.m., în valoare de 1850 lei. Cea mai mare achiziţie a fost efectuată de APL Jora de Mijloc: bibliotecile publice din comunele Jora de Mijloc, Jora de Sus şi Lopatna au procurat 1681 u.m. în valoare de 27 236 lei, iar cea mai mică achiziţie – de APL Donici: Biblioteca publică „A. Donici” a procurat 36 u.m. în valoare de 1500 lei. Bibliotecilor publice din satele Camencea, Izvoare, Şercani în ultimii zece ani nu li s-au alocat deloc surse financiare din bugetul APL pentru achiziţii de carte. În acest scop de la buget, în anul 2010, s-au alocat 221 730,50 lei, ceea ce reprezintă 1,90 lei per capita.

O valoroasă sursă de informaţie curentă pentru beneficiari este colecţia de publicaţii periodice ce conţine un spectru larg de reviste şi ziare locale, republicane din România, Rusia, în valoare de 88 480 lei, cu 3053 lei mai mult ca în anul precedent.

În anul de referinţă bibliotecile publice din reţea au furnizat resurse infodocumentare pentru a răspunde la necesităţile individuale şi de grup, de informare, dezvoltare personală, odihnă şi recreere.

Colecţiile şi serviciile bibliotecilor au fost utilizate de 23,9 mii utilizatori activi, dintre care 10,9 mii de utilizatori copii. Pe parcursul anului de referinţă utilizatorii activi au vizitat bibliotecile de 300,5 mii ori, inclusiv copiii – de 179,6 mii ori. Fiecare utilizator a beneficiat de serviciile bibliotecii în medie de 12,6 ori, iar copiii – de 16,5 ori. Pagina web a BPR „A. Donici” a fost accesată de 2300 ori. Numărul total de utilizatori înscrişi constituie 20,6% (din numărul total al populaţiei raionului), dintre care 24,6% sînt din or. Orhei. Bibliotecile publice comunale (săteşti) au funcţionat pentru locuitori şase zile pe săptămînă, serviciile virtuale la BPR „A. Donici” s-au prestat 24 ore din 24.

Lectura rămîne prioritară în viaţa oamenilor, instrumentul şi mijlocul de formare şi modelare a conştiinţei, de dezvoltare profesională, personală şi spirituală.

În anul de referinţă utilizatorii bibliotecilor publice din reţea au consultat 507,1 mii volume. Acest număr a crescut doar cu 4,3 mii volume din motivul că: 16 biblioteci publice comunale (săteşti) nu au achiziţionat publicaţii; opt biblioteci publice comunale (săteşti) nu s-au abonat la ediţii periodice; s-a micşorat numărul de elevi şi de preşcolari din raion. Motivaţia şi necesităţile de lectură diferă în funcţie de categoriile socio-profesionale ale utilizatorilor.

Cele mai solicitate domenii sînt cele în ajutorul curriculumului şcolar, al elevilor de la licee, Colegiul pedagogic, Colegiul de medicină; beletristica atrage atenţia pensionarilor, şomerilor, casnicelor, elevilor.

În medie, colecţiile bibliotecilor publice au circulat în anul 2010 de 0,96 ori; la BPR „A. Donici” şi filialele ei – de 1,2 ori. Un utilizator a consultat în medie 21,2 documente. Din an în an creşte numărul documentelor consultate prin intermediul internetului. Cele mai solicitate documente sînt în limba română – 83,5% din împrumutul total de publicaţii. Lectura pentru copii rămîne prioritară şi mijloc de formare a personalităţii copiilor, importantă pîrghie de educare morală, intelectuală, estetică. Astfel, un copil a consultat în medie pe an 28,3 documente.

Pe parcursul anului 2010 bibliotecile publice din reţea au acordat asistenţă informaţională utilizatorilor consultînd: bazele de date (MoldLex, Totul despre Orhei, EBSCO), OPAC, cataloagele tradiţionale. Cu ajutorul lor au fost îndeplinite 3000 referinţe bibliografice, din care 306 prin telefon, 40 prin intermediul serviciului de referinţă electronic „Întreab@ bibliotecarul”. În nouă biblioteci din reţea, utilizatorii au utilizat internetul, în trei biblioteci baza de date MoldLex. Pe parcursul anului de referinţă bibliotecile au asigurat accesul la informaţiile comunitare din diverse aspecte ale vieţii comunităţii locale. Informaţiile au fost selectate în mape speciale: Mănăstiri, biserici; Orheiul Vechi; Personalităţi orheiene; Instituţii publice din raionul Orhei; Oraşul Orhei – trecut şi prezent; Istoria satelor din raionul Orhei; Diverse. Majoritatea bibliotecilor mari au organizat şi desfăşurat Zile de informare: Noile publicaţii intrate în colecţiile bibliotecilor; Ziua mondială a apei; Ziua mondială a proprietăţii intelectuale; Zilele dreptului de a şti; Zilele pedagogului etc.

Bibliotecile au elaborat 125 liste bibliografice în ajutorul procesului de învăţămînt extraşcolar – Lecturile de vacanţă (de iarnă, primăvară, vară).

CID „Orhei” a elaborat buletinul informaţional trimestrial Publicaţii noi intrate în colecţiile BPR „A. Donici”. Centrul de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale de la BPR „A. Donici”, precum şi bibliotecile care dispun de calculatoare au acordat la cerere asistenţă de studiere a ABC-ului calculatorului, navigarea în internet, utilizarea programelor MS Word, MS Excel la zece specialişti din diverse domenii. S-au organizat 45 instruiri, s-au ţinut 56 lecţii bibliografice în bibliotecile din mediul rural.

În anul de referinţă bibliotecile publice din reţea şi-au valorificat colecţiile prin organizarea unor acţiuni culturale avînd ca obiectiv „promovarea imaginii bibliotecii publice şi a bibliotecarului în comunitate”.

Zilele uşilor deschise, organizate tradiţional în lunile septembrie şi februarie, au implicat organizarea unor excursii, expoziţii de publicaţii, iar utilizatorii BPR „A. Donici” au beneficiat de înscriere şi internet gratuit. Bibliotecile publice comunale din Ciocîlteni, Bulăieşti, Trebujeni, Cucuruzeni, Filiala orăşenească „Slobozia Doamnei”, BPR „A. Donici” au organizat Zilele bibliotecii, care au inclus activităţi culturale precum: expoziţii, lansări de carte, întîlniri cu personalităţile notorii din comunitate, concursuri literare. În scopul comemorării şi omagierii scriitorilor români s-au organizat: Zilele Eminescu, Zilele Alexandru Donici, Zilele Ion Creangă, Zilele Mihail Garaz, Zilele Grigore Vieru, la care au participat şi poeţi orheieni. Pentru familiarizarea membrilor comunităţii cu informaţiile referitoare la drepturile omului, anual, în luna octombrie, se organizează Zilele dreptului de a şti, în colaborare cu Consiliul Raional Orhei, avocatul Valeriu Covaş, Centrul „Acces-Info” din RM. Pe parcursul a cinci zile au fost organizate: expoziţii de publicaţii, panouri de afişaj, mese rotunde, discuţii cu participarea elevilor de la licee, colegii, precum şi cu alte categorii de utilizatori interesaţi.

În conformitate cu Decizia Consiliului Raional Orhei, în perioada ianuarie 2009 – februarie 2010 în colaborare cu APL a fost organizat concursul raional, care a contribuit la sporirea rolului şi prestigiului bibliotecii (dar şi al bibliotecarului) în comunitate. Astfel, bibliotecile publice Vîşcăuţi, Bulăieşti, Selişte, Ciocîlteni, Trebujeni, Lucaşeuca au fost menţionate cu premii băneşti, care au fost utilizate în exclusivitate pentru procurarea calculatoarelor şi achiziţiilor de publicaţii. APL din comunele Bulăieşti, Selişte, Vîşcăuţi au suplimentat alocaţiile pentru premii în scopul procurării a cîte un calculator şi o imprimantă sau un xerox. BPR „A. Donici” a participat la Concursul republican organizat de Ministerul Culturii din RM, fiind menţionată cu premiul II la compartimentul „Biblioteci raionale”.

Bibliotecile publice care acordă servicii de bibliotecă copiilor au luat parte la implementarea Proiectului raional „Lecturile verii – 2010”, ediţia a 2-a, organizînd diverse activităţi culturale cu participarea copiilor. În perioada estivală bibliotecarii au organizat concursuri literare, ore de lectură, Ora poveştilor, vizionări de filme şi concursuri de desen utilizînd calculatorul, întîlniri cu poeţi orheieni, personalităţi notorii din localitate. Astfel de activităţi contribuie benefic la dezvoltarea dragostei de lectură, la promovarea lecturii, bibliotecii şi a bibliotecarului în comunitate, atragerea copiilor la bibliotecă, inclusiv a copiilor străzii şi a celor care se află în dificultate.

În anul de referinţă Festivalul raional al cărţii pentru copii a avut ca scop popularizarea publicaţiilor pentru copii, promovarea lecturii şi dezvoltarea creativităţii la copii, stimularea comunicării interpersonale, descoperirea şi promovarea creaţiilor poetice. La festival au participat utilizatorii-elevi din cl. II-IX de la gimnaziile şi liceele din oraş şi raion.

Participarea utilizatorilor-copii la astfel de activităţi contribuie la exprimarea elocventă, sugestivă, recitarea expresivă, ţinuta scenică, colaborarea bibliotecarilor de la bibliotecile publice cu cele şcolare, cu cadrele didactice etc.

În cadrul Zilelor bibliotecarului (19-23 aprilie) şi al Zilei internaţionale a cărţii şi a dreptului de autor s-a organizat Salonul literar de carte cu participarea scriitorilor orheieni, ediţia a 2-a. Pe parcursul a trei zile au fost vernisate publicaţiile scriitorilor orheieni, s-au organizat lansări de carte, recitaluri de versuri, întîlniri cu utilizatorii pasionaţi de poezie. BPR „A. Donici” şi-a prezentat la salon publicaţiile editate în noiembrie 2009 – martie 2010: dicţionarul biobibliografic Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii şi bibliografia Mănăstirea Curchi. În temeiul Regulamentului de participare scriitorii care şi-au prezentat publicaţiile la salon au fost menţionaţi cu premii băneşti, diplome.

În scopul dezvoltării creativităţii, stimulării intelectului copilului prin cuvînt şi lectură au fost organizate: concursul literar La izvoarele înţelepciunii, recitalurile de versuri Mihai Eminescu – eterna chemare, Donici – cuib de înţelepciune, O mamă, o limbă, un grai, Steaua poetului de dincolo de stele (80 de ani de la naşterea scriitorului orheian Mihail Garaz). Pentru promovarea patrimoniului, a memoriei, a cunoaşterii meleagului natal, bibliotecarii au organizat concursul „Baştina”, ed. a IX-a, faza locală şi raională. La faza raională utilizatorii au participat la Concursul de eseuri „Cunoaşte-ţi baştina”.

O vastă activitate au desfăşurat bibliotecile „Slobozia Doamnei” şi Ciocîlteni în deservirea utilizatorilor rromi. În cadrul Zilei Bibliotecii „Slobozia Doamnei”, unde activează Centrul de integrare în societate a rromilor, a fost organizată o întîlnire de suflet cu rromii din com. Ciocîlteni, prezentînd spectacole literar-muzicale, dansuri, expoziţii de meşteşuguri, bucate tradiţionale. Din 2004 Biblioteca publică orăşenească „Nordic” acordă servicii la domiciliu de către un bibliotecar, care are probleme de vedere. Biblioteca dispune de publicaţii în alfabetul Braille, reviste speciale, casete audio de la Biblioteca republicană şi Studioul de înregistrări sonore al Societăţii Orbilor din R. Moldova (intrate în temeiul unui contract de colaborare prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar). În anul de referinţă acest grup de utilizatori au consultat documente, fiind vizitaţi la domiciliu de către bibliotecar de 1294 ori. Biblioteca publică „Nordic” în ultimii ani s-a transformat într-un Centru de integrare a persoanelor cu handicap de vedere. În colaborare cu Societatea Orbilor, filiala Orhei organizează diverse acţiuni culturale, mese rotunde, întîlniri cu personalităţi orheiene. BPR „A. Donici” colaborează cu Penitenciarul din s. Brăneşti, oferindu-le publicaţii, care au fost triate din colecţii, s-au chestionat deţinuţii, care solicită organizarea unor concerte cu participarea cîntăreţilor din Republica Moldova, întîlniri cu avocaţi, jurnalişti, parlamentari. Biblioteca publică sătească din Brăneşti acordă servicii personalului care activează la penitenciar.

Pe parcursul anilor BPR „A. Donici” colaborează fructuos cu Muzeul de Istorie şi Etnografie din Orhei, Casa-muzeu „A. Donici”, Casa veteranilor, care au contribuit la organizarea acţiunilor culturale.

În anul de referinţă sloganul principal a fost Şi cartea, şi internetul. Din cele 62 de biblioteci din reţea doar 14 sînt dotate cu 55 calculatoare, din care 40 sînt conectate la internet (48 calculatoare sînt pentru utilizatori, din care 31 sînt conectate la internet), funcţionează 15 imprimante, nouă scannere / copiatoare, trei copiatoare.

BPR „A. Donici” şi patru filiale orăşeneşti dispun de 36 calculatoare, dintre care pentru utilizatori sînt destinate 27 de calculatoare, fiind toate conectate la internet prin intermediul prestatorului „StarNet”, care acordă trafic de internet operativ.

O problemă rămîne a fi conectarea bibliotecilor publice din mediul rural la reţeaua de internet, unde din 22 calculatoare doar patru sînt conectate la internet.

Graţie susţinerii financiare de către Consiliul Raional şi primării, bibliotecilor din Bulăieşti, Selişte, Vîşcăuţi li s-au procurat cîte un calculator, o imprimantă, un xerox.

BPR „A. Donici” a procurat (din surse bugetare) cinci calculatoare, un proiector, o imprimantă, extinzînd Sala multimedia. În decursul anului s-au reparat calculatoarele care au fost procurate din donaţii de la Fundaţia „Soros-Moldova” în anii 2000-2006.

Produsele editoriale ale BPR „A. Donici” sînt digitizate: dicţionarul bibliografic Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii; biobibliografiile Mihail Garaz – o viaţă sub semnul diagonalei; Dumitru Matcovschi; Ştefan cel Mare şi Sfînt (1457-1504); bibliografiile Cărţi cu autograf; Mănăstirea Curchi. Numărul beneficiarilor care utilizează tehnologiile informaţionale a crescut, demonstrînd că biblioteca răspunde cerinţelor Societăţii de azi şi de mîine.

BPR „A. Donici” şi-a orientat activitatea spre mai multe direcţii: cercetarea bibliografică; cercetarea biblioteconomică; asistenţă metodologică şi de specialitate; instruirea specialiştilor. În reţea au activat: 111 angajaţi din care 84 bibliotecari (în echivalent norme întregi – 73,75). Din ei 28 au studii superioare, inclusiv 17 de specialitate, iar 56 – studii medii, inclusiv 26 de specialitate. Din numărul total de bibliotecari cu studii în domeniu activează doar 51,2 %.

Cu 0,75 din normă au activat trei bibliotecari; cu 0,5 din normă – 13 bibliotecari. Deţin grad de calificare – 31 bibliotecari, inclusiv 18 în mediul rural. Din lipsa specialiştilor în domeniu, îndeosebi în mediul rural, continuă să activeze 16 bibliotecari pensionari. Bibliotecarii din reţea au participat la dezbaterile profesionale Implementarea Standardului „Statistici internaţionale de bibliotecă”, Bibliotecarul – promotor al tezaurului cultural şi model al imaginii instituţiei infodocumentare. Au avut loc patru seminare zonale (Bulăieşti, Selişte, Cucuruzeni, Trebujeni) în cadrul cărora au fost organizate activităţi culturale în colaborare cu bibliotecile şcolare, căminele culturale, APL.

Biblioteca publică comunală din Ciocîlteni, în colaborare cu Liceul teoretic, a organizat întrunirea zonală cu genericul Promovarea diversităţii culturale multietnice (rromi, ucraineni). Pentru bibliotecarii nou-angajaţi s-au organizat ore de instruire în cadrul Şcolii tînărului bibliotecar la care au participat patru persoane, inclusiv o persoană din raionul Şoldăneşti. Formatorii au continuat activitatea pe modulele: Catalogare, Indexare, Tehnologii informaţionale, Managementul bibliotecilor publice, la care au participat şase grupuri de bibliotecari.

În anul de referinţă opt specialişti ai BPR „A. Donici” au fost mentori pentru patru bibliotecari fără studii în domeniu, nou-angajaţilor acordîndu-li-se asistenţă metodologică de specialitate. În colaborare cu Secţia Cultură, cu prilejul Zilei bibliotecarului s-au organizat concursurile raionale Cel mai fidel bibliotecar şi Cea mai modernă bibliotecă, bibliotecarii fiind menţionaţi cu diplome de la Consiliul Raional, BPR „A. Donici”. Biblioteca pentru copii „I. Creangă” a editat publicaţia destinată picilor În lumea copiilor, BPR „A. Donici” – buletinele informaţionale: Publicaţii nou-intrate în colecţiile BPR „A. Donici”, Publicaţii periodice – 2010.

În scopul organizării activităţii bibliotecilor publice au fost preconizaţi 3393,0 mii lei, dintre care la BPR „A. Donici” – 1446,0 mii lei. În anul de referinţă s-au utilizat 3290,1 mii lei, inclusiv: pentru remunerarea personalului – 2432,2 mii lei; pentru achiziţii de publicaţii şi abonare la ediţii periodice – 428,3 mii lei; pentru automatizare şi informatizare – 115,2 mii lei; pentru reparaţie curentă – 73,9 mii lei; pentru alte cheltuieli – 240,5 mii lei.

În anul de referinţă s-au utilizat în total cu 1074,3 mii lei mai mult ca în 2009 din contul alocării mijloacelor financiare de către APL, inclusiv 265,4 mii lei pentru achiziţii de publicaţii; 34,6 mii lei pentru automatizare şi informare; 26,1 mii lei pentru reparaţia curentă a localurilor; 40,6 mii lei pentru alte cheltuieli. Mijloacele financiare alocate nici pe departe nu au satisfăcut necesităţile celor 62 de biblioteci publice.

Ce am reuşit în anul de referinţă?

• Nu s-a lichidat, nu s-a comasat nicio bibliotecă publică.

• S-a îmbunătăţit colaborarea cu APL.

• S-au informatizat trei biblioteci publice din mediul rural.

• S-au organizat mai multe acţiuni culturale în scopul promovării personalităţilor notorii orheiene, bibliotecii şi bibliotecarului în comunitate.

• A fost confirmat gradul de calificare la 10 specialişti.

• A fost atribuit gradului de calificare la un specialist.

• S-a redus fluctuaţia de cadre.

Specialiştii bibliotecilor din reţea mai au mult de muncit pentru rezolvarea multor probleme care persistă la moment:

– lipsa specialiştilor tineri cu studii în domeniu;

– micşorarea indicatorilor de performanţă în bibliotecile din reţea;

– alocarea mijloacelor financiare insuficiente de către APL pentru achiziţia de carte, abonarea la ediţii periodice şi conectarea la internet;

– numărul mic de biblioteci informatizate;

– finanţarea bibliotecilor publice după principiul „restant”.

Bibliotecile din reţea se impun comunităţii prin utilizarea celor mai importante instrumente, argumentînd rolul şi importanţa lor în comunitate.

Lidia SITARU,

director, BPR „A. Donici”, Orhei