Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Liuba CIOBANU
Formarea imaginii Вibliotecii „Ovidius” în comunitatea chişinăuiană

Biblioteca publică reprezintă un nod important al comunicării informaţionale şi culturale în viaţa unei comunităţi. De aceea trebuie să conştientizăm că biblioteca este o instituţie bine ancorată în viaţa comunităţii prin numeroasele sale roluri, dintre acestea, unul de evidentă importanţă fiind mediul de comunicare şi socializare.

Pentru a se menţine în atenţia comunităţii şi a provoca interesul unor noi segmente de public instituţiile bibliotecare au nevoie de o promovare continuă şi eficientă. Rolul Filialei „Ovidius” în activităţile de promovare a imaginii în comunitate este menţinerea şi îmbunătăţirea imaginii, informarea şi convingerea despre importanţa cărţii şi lecturii, plasarea continuă în atenţia utilizatorilor actuali şi potenţiali a menirii bibliotecii şi serviciilor ei.

Pe parcursul anilor promovarea imaginii Filialei „Ovidius” se realizează planificat, printr-un complex de activităţi care urmăresc: fidelizarea utilizatorilor; construirea unei imagini pozitive a instituţiei la nivelul comunităţii servite; formarea şi susţinerea încrederii clienţilor despre calitatea şi diversitatea colecţiilor; menţinerea la un nivel înalt a ţinutei manifestărilor culturale şi creşterea profesionalismului personalului bibliotecii. De la an la an programul complex de creare şi promovare a imaginii bibliotecii în comunitate a crescut din punct de vedere valoric.

La o analiză a activităţii putem afirma că Filiala „Ovidius” are o imagine pozitivă bine conturată în societate, care nu s-a format într-o zi sau un an, ci într-o perioadă de timp, graţie informaţiei difuzate în mass-media, prin publicitate şi prin relaţii cu comunitatea locală, prin opiniile exprimate public de către angajaţi şi utilizatorii bibliotecii, prin satisfacerea obţinută de persoane din exterior (utilizatori, parteneri – scriitori, autori, personalităţi, bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării produselor sau serviciilor oferite de bibliotecă.

Strategia cu succes realizată în anul 2009 a fost rezultatul planificării unei campanii mai complexe de promovare a bibliotecii în an aniversar – filiala noastră a împlinit 15 ani de activitate. În acest scop, s-au elaborat şi utilizat mai multe instrumente de marketing de bibliotecă: publicaţii de prezentare; cărţi de vizită; actualizarea paginii web; organizarea multor evenimente inedite pentru comunitatea chişinăuiană; participarea la evenimente marcante din viaţa comunităţii locale şi a celei profesionale; participarea cu lucrări la concursurile profesionale; articole în presa locală; emisiuni şi reportaje la diverse posturi de radio şi TV, colectarea de opinii ale utilizatorilor.

În procesul comunicaţional al bibliotecii cu societatea un loc aparte îl deţine colaborarea cu mass-media, care contribuie în mare măsură la crearea unui climat de încredere şi simpatie în spaţiul comunitar. Informarea comunităţii despre activitatea bibliotecii a fost de amploare, diseminând din plin informaţia despre spaţiul atractiv al Filialei „Ovidius” spre o recepţie mai largă. Biblioteca a avut o colaborare rodnică cu numeroşi şi notorii jurnalişti şi scriitori, redactori de ziare şi reviste, mulţi dintre ei au participat la manifestările şi evenimentele ce-au avut loc în cadrul bibliotecii, printre care pot fi menţionaţi: Val Butnaru, Zina Izbaş, Dumitru Mămăligă, Nina Josu, Nina Parfentie, Luminiţa Plămădeală, Sergiu Afanasiu. Ei au conturat imaginea bibliotecii, de nenumărate ori, în paginile unor publicaţii naţionale precum Literatura şi arta, Capitala, Glasul Naţiunii, Flux, Săptămîna, Florile dalbe, Tribuna copiilor, Univers pedagogic pro. O bună rezonanţă în lumea profesionistă se datorează atât multiplelor articole în publicaţiile de specialitate BiblioPolis, BiblioCity, inclusiv în unele din România – Biblioteca (Bucureşti), Tomis (Constanţa), Familia (Oradea), care au contribuit la aducerea mai eficientă în atenţia publicului a suportului informaţional pe care biblioteca îl oferă gratuit, în paralel cu serviciile sale tradiţionale şi moderne.

Utilizând această formă de comunicare, susceptibilă să conducă la optimizarea poziţiei Filialei „Ovidius” în peisajul cultural al comunităţii chişinăuiene şi de peste hotarele ei, s-au dezvăluit, comentat şi diseminat diverse informaţii incitante asupra activităţilor din bibliotecă în 83 articole, dintre care 40 de articole sunt semnate de colaboratorii bibliotecii. Noi posibilităţi în promovarea activităţii Filialei „Ovidius” le-am obţinut prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne. Astfel, blogul profesional BiblioCity a oferit spaţiu pentru 13 articole scrise de colaboratorii bibliotecii. Subiectele abordate în aceste materiale reflectă cele mai reuşite activităţi, cele mai importante evenimente, au transmis informaţii, idei, experienţe colegilor, specialiştilor, publicului în mod virtual. Este îmbucurător faptul că toţi angajaţii filialei noastre s-au implicat în promovarea imaginii bibliotecii, acest deziderat devenind o responsabilitate a fiecărui specialist. Totuşi, cei mai activi au fost Margareta Cebotari (11 articole), Elena Butucel (8), Viorica Moraru (6), Victoria Cebanu (6).

De asemenea, o colaborare fructuoasă o întreţinem de ani de zile cu redacţiile de ştiri ale TVM, ProTV Chişinău, EuTV, NIT, precum şi cu Radioul Naţional, aici fiind prezentată activitatea în emisiunile: Semnal Junior, Ars adolescentina, Forţa junimii, Portrete literare, Actualităţi, La o ceaşcă de cafea, Ora copiilor, Duminica copilăriei mele şi altele. Aceste emisiuni au transmis informaţii ample despre evenimentele culturale, patrimoniul informaţional de care dispune biblioteca, contribuţia sa în procesul educaţional, rolul social al bibliotecii în dezvoltarea tinerilor. Cea mai energică şi mai eficientă în colaborare cu biblioteca este Zina Izbaş, producător-coordonator al emisiunilor radio pentru adolescenţi şi tineret Forţa junimii, Semnal Junior, Nocturna. Astfel reuşim să avem o legătură permanentă cu adolescenţii şi tinerii din comunitate. Majoritatea activităţilor organizate la biblioteca noastră sunt orientate tot pentru această vârstă.

Cea mai mare realizare în promovarea imaginii bibliotecii o considerăm a fi publicaţia aniversară Biblioteca – Izvor de lumină. În articolele semnate de colaboratorii bibliotecii se aduce din plin în atenţia publicului profesional dimensiunea culturală şi informaţională a BP „Ovidius”. Plasarea ei pe site-ul bibliotecii măreşte considerabil aria de comunicare a imaginii bibliotecii.

Imaginea Filialei „Ovidius” se află într-o evoluţie continuă. Astfel, în scopul informării opiniei publice se editează în fiecare an materiale promoţionale tradiţionale de prezentare a ofertelor serviciilor noi, care au reflectat cele mai actuale şi necesare forme de activitate. A face o campanie de promovare cu un buget redus, dar interesantă şi eficientă, este foarte complicat. La acest capitol biblioteca a depus toate eforturile ca să găsească soluţii optime şi – în colaborare cu Serviciul marketing al BM „B.P. Hasdeu” şi graţie Editurii „Cu drag” – a elaborat un set de materiale promoţionale originale de o înaltă calitate poligrafică: Ghidul bibliotecii, semnul de carte jubiliar Biblioteca: Comunicare. Partener. Performanţe – 15 ani, semnele de carte Ziua bibliotecii în grădiniţă, Cartea vine la tine, Meditaţie despre carte, Chef de umor, Decada „Oraşul meu”, pliantul bibliografic Pentru ca Pământul să nu înceteze să cânte, diplome de menţiune, diplome de fidelitate, afişe, invitaţia-program Săptămâna uşilor deschise ş.a. Aceste materiale au devenit o parte indispensabilă în comunicarea cu utilizatorii, în crearea imaginii. Formatul şi conţinutul mesajelor publicitare ale materialelor promoţionale elaborate de Filiala „Ovidius” i-au ajutat pe beneficiari să devină mai informaţi şi mai motivaţi, să înţeleagă mai bine rostul şi dimensiunea lecturii în bibliotecă. Simplitatea şi culorile materialelor publicitare au reuşit să transmită şi să imprime mesajul în memoria tuturor. Este regretabil faptul că, din lipsă de mijloace financiare, nu ne putem permite un tiraj cu mult mai mare pentru astfel de informaţii, deoarece stocul disponibil pentru difuzare se epuizează foarte repede.

Fireşte, nu putem răspunde în mod adecvat la necesităţile şi dorinţele utilizatorului dacă nu ştim cum gândeşte şi ce vrea de la noi. Pentru a evalua imaginea în ansamblu a bibliotecii, calitatea serviciilor şi a diagnostica interesele informaţionale ale utilizatorilor în fiecare an realizăm sondaje şi chestionare.

Temele propuse în acest an au fost: Programul de funcţionare a bibliotecii; Corespunderea colecţiilor bibliotecii intereselor informaţionale ale utilizatorilor. Relaţia „cerere-ofertă” a impus o investigaţie în sociologia lecturii la tema: Corespunderea colecţiilor bibliotecii intereselor informaţionale ale utilizatorilor. Analiza sondajului ne-a permis să obţinem o viziune clară asupra problemelor studiate, să identificăm atitudinea şi importanţa lecturii în viaţă, calitatea serviciilor acordate, ne-a oferit informaţii utile despre colecţiile bibliotecii. Evaluarea serviciului este un mijloc de control al corespunderii colecţiei necesităţilor în continuare a utilizatorilor. Astfel de evaluări ne fac mai responsabili, mai comunicativi cu beneficiarii serviciilor noastre.

Pentru a afla dacă utilizatorii filialei sunt satisfăcuţi de programul nostru de funcţionare, ne-am propus să efectuăm un sondaj Extinderea orelor de funcţionare a bibliotecii. Realizarea acestui sondaj
ne-a demonstrat că în marea lor majoritate utilizatorii bibliotecii sunt satisfăcuţi de programul funcţional al bibliotecii, deci el nu trebuie schimbat. Extinderea acestui program de funcţionare în timpul sesiunii ar fi de dorit pentru respondenţii noştri, prin urmare trebuie de găsit posibilităţi pentru realizarea acestor doleanţe în viitorul apropiat. Faptul că 74% din utilizatorii noştri locuiesc la o distanţă de până la trei km, reiese că locuitorii adiacenţi bibliotecii constituie publicul de bază al Filialei „Ovidius”, de aceea ei se simt în siguranţă personală chiar şi la o oră târzie. Dar acest deziderat nu-l acceptă toţi angajaţii bibliotecii, care locuiesc în diferite zone ale oraşului. Concluzia este că există mai multe probleme care ar fi de soluţionat la nivelul conducerii BM – asigurarea pazei suplimentare a bibliotecii pentru orele târzii, obţinerea unor cheltuieli suplimentare în buget (energie electrică, la personalul existent de adăugat o unitatea de bibliotecar ş.a.).

Pentru a-şi desfăşura cu succes activitatea, pentru a menţine imaginea în societate biblioteca colaborează cu instituţii de acelaşi profil, organizaţii oficiale şi ONG-uri. Acestea sunt fundaţii, ambasade, uniuni profesionale şi instituţii de învăţământ. În permanenţă colaborăm cu instituţiile de învăţământ atât din sectorul Centru, cât şi din municipiu: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Colegiul Republican de Construcţii, Colegiul Naţional de Medicină, Colegiul Politehnic, Gimnaziul nr. 53, Liceul „Mihai Viteazul”, Liceul „Titu Maiorescu”, Liceul „Univers LIONS”, Liceul „Nicolae Sulac”, centrele comunitare „Buburuza”, „Florile dalbe”, „Andrieş” etc. Scopul acestor colaborări este de a ridica calitatea serviciilor bibliotecii, prin diversificarea programelor culturale, pentru atragerea unui număr mai mare de public. Această colaborare ne-a furnizat noi experienţe, idei, cunoştinţe.

Colectivul bibliotecii s-a învrednicit de un şir de diplome şi menţiuni din partea diverselor organizaţii: Pretura sectorului Centru, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Primăriei municipiului Chişinău şi a sectorului Centru, Societatea Limba noastră cea română, Liceul „Mihai Viteazul”, Gimnaziul nr. 53, Liceul „Univers LIONS”, Şcoala-grădiniţă nr. 226. Omagiile aduse bibliotecii şi distincţiile primite ne îndreptăţesc să credem că eforturile colectivului Filialei „Ovidius” pe parcursul a 15 ani de activitate nu au fost în zadar, că performanţele obţinute sunt recunoscute.

Rezultatele activităţii de marketing sunt vizibile. Cercetările de marketing, conceperea materialelor publicitare eficiente, organizarea activităţilor culturale de promovare a lecturii au avut drept scop îmbunătăţirea imaginii bibliotecii. Personalul calificat al Filialei „Ovidius” a depus un efort considerabil ce merită menţionat, deoarece bibliotecarii sunt acei cu ajutorul cărora serviciile bibliotecii devin competitive şi conduc la obţinerea succesului scontat. Momentul culminant al aprecierilor a venit odată cu premierea celor mai bune rezultate obţinute de filialele BM „B.P. Hasdeu” în anul 2009, care în Anul promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate a organizat şi desfăşurat un concurs între ele. În temeiul criteriilor de evaluare Filiala „Ovidius” s-a învrednicit de locul întâi pentru cea mai bună promovare a imaginii Bibliotecii Publice în comunitate. Accentul evaluării fiind pus pe valoarea profesională, pe iniţiativă, creativitate, abilităţi de comunicare şi pe flexibilitatea la locul de muncă, colectivul a fost apreciat cu o serie de diplome de excelenţă şi de menţiune pentru: susţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor comunitare; pentru cea mai bună organizare şi desfăşurare a Zilei bibliografiei; pentru contribuţii substanţiale la organizarea activităţilor ştiinţifice; pentru susţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de voluntariat; pentru susţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor extramuros; pentru susţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor adresate tinerilor; pentru cea mai bună organizare şi desfăşurare a programelor Chişinăul citeşte o carte, Copiii Chişinăului citesc o carte.

Optimizarea imaginii va rămâne în continuare o preocupare permanentă a bibliotecarilor, deoarece viitorul bibliotecilor publice depinde în mare măsură şi de imaginea pe care îşi vor forma-o în societate, pentru care de fapt şi există.

Liuba CIOBANU,

şef oficiu, Filiala „Ovidius”