Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Larisa BULAT, bibliograf, BNRM; Ludmila BULAT, publicistă
Încă o bibliotecară împătimită de ştiinţă

În ultimul timp în lumea bibliotecarelor se încetăţeneşte o sănătoasă tradiţie. Tot mai multe dintre harnicele, frumoasele, inteligentele noastre doamne se decid să se consacre activităţii de cercetare, această cercetare încununîndu-se cu susţinerea unor teze în diverse domenii ale ştiinţei. Aceste doamne merită a fi nominalizate: Lidia Kulikovski, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Silvia Ghinculov, director al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, doctor în economie; Claudia Slutu-Grama, şefă a secţiei Carte rară şi veche, Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor în filologie etc.

În septembrie 2007, încă o bibliotecară – Tatiana Luchian – a susţinut teza de doctor în filologie. Este angajată a Bibliotecii Naţionale a RM, secţia Moldavistica, din anul 2002 activînd în calitate de specialist principal. Fire modestă, liniştită, robace, împreună cu colegele elaborează anual almanahul Imaginea Republicii Moldova în străinătate, lucrare care solicită capacitate de analiză, de sistematizare, de sinteză, la fel şi creativitate în vederea studierii şi prezentării activităţii basarabenilor aflaţi în străinătate sau a creaţiilor acestora realizate în exterior. Pe lîngă aceasta, mai participă la elaborarea unei bibliografii anuale Exteriorica, lucrare ce cuprinde materiale ale autorilor din RM apărute în surse de peste hotarele republicii (cărţi, reviste, ziare). Tatiana Luchian a mai colaborat la elaborarea bibliografiei Moldova pe meridianele lumii, materialele fiind grupate după ţările unde au publicat autori de la noi sau în care s-a scris despre Moldova. Postul pe care-l deţine presupune şi alte procese: deservirea utilizatorilor, organizarea de expoziţii, elaborarea unor materiale pentru revistele de specialitate etc.

În paralel cu activitatea de bază Tatiana Luchian a făcut şi doctorantura în cadrul Institutului de Filologie al AŞM.

Tema cercetării sale este Categoria funcţional-semantică a aspectualităţii în limba română. Conducător ştiinţific – cercetătoarea cu experienţă Elena Constantinovici, doctor habilitat în filologie, iar în calitate de recenzenţi sunt cunoscuţii savanţi Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat A. Russo din Bălţi şi Ion Bărbuţă, doctor în filologie, Institutul de Filologie al AŞM. Ideile de bază ale lucrării au fost reflectate în cîteva materiale inserate în publicaţiile periodice de specialitate din ţară. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la Conferinţa tinerilor cercetători, la Conferinţa jubiliară Omagiu lui Nicolae Corlăteanu şi într-o serie de articole publicate în Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Analele Universităţii de Stat din Moldova, Buletinul Institutului de Lingvistică etc.

Tema cercetată este actuală prin faptul că în studiile lingvistice s-a demonstrat că verbul este partea de vorbire care are rolul de centru predicativ al enunţului, servind la organizarea unităţilor comunicative. Datorită locului central pe care îl ocupă în sistemul limbii, un verb poate înlocui un enunţ întreg. Trăsătura specifică a lucrării este, pe de o parte, analiza aspectuală a unui număr reprezentativ de verbe româneşti, acestea prin sensul lor indicînd modul acţiunii, pe de altă parte, analiza contextului, unde verbul şi determinanţii acestuia, precum adverbele, locuţiunile verbale şi cele adverbiale, interjecţiile etc. indică modul sau gradul desfăşurării acţiunii.

Rezultatele cercetării vor contribui la aprofundarea cunoştinţelor despre categoria funcţional-semantică a aspectualităţii, cu o ulterioară utilizare în lucrări referitoare la categoriile verbului, la categoria aspectual-semantică a aspectualităţii, la felurite acţiuni în limba română, la clasificarea verbelor în funcţie de sensul aspectual inclus. Studiul întreprins ar putea fi utilizat în procesul de predare a diverselor cursuri (gramatică, lexic), la seminare speciale, precum şi la explicarea semanticii verbului.

Profesorul universitar Vasile Pavel, dr. habilitat în filologie, care o cunoaşte pe Tatiana Luchian încă de pe băncile Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă, i-a fost conducător ştiinţific al tezei de licenţă la absolvirea universităţii, chiar de pe atunci şi-a exprimat convingerea că disertanta va face o lucrare bună şi o va finisa.

Ne bucurăm sincer pentru aceste realizări ale tinerei cercetătoare din cohorta bibliotecarelor şi îi dorim să fie apreciată după merit. La mai mult şi la mai mare!

Larisa BULAT, bibliograf, BNRM

Ludmila BULAT, publicistă