Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CRONICĂ /ЛЕТОПИСЬ / CRONICS
Genoveva SCOBIOALĂ, manager Departamentul Marketing
Două concursuri inedite, mai mulţi lauri pentru tinere talente

În cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 130-a a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au avut loc o serie de activităţi consacrate acestui eveniment: ştiinţifice, profesionale, literare, de divertisment etc., toate axîndu-se pe punerea în valoare a bibliotecii ca instituţie de cultură. Acordîndu-se evenimentului importanţa cuvenită, în centrul atenţiei a fost, totuşi, utilizatorul, pentru care s-au realizat diverse forme şi metode – de la tradiţionale la cele moderne. Astfel, s-a putut promova mai sigur accesibilitatea bibliotecii, procesele de coeziune şi incluziune culturală şi socială, educaţia permanentă, alfabetizarea digitală ş.a. – toate să definească activitatea de bibliotecă în totalitatea ei. Mai jos mă voi referi doar la două evenimente individualizate pentru BM: Concursul de ex-libris, la a doua ediţie, şi cel de caligrafie, cu genericul Crinii latini, asocierea cărora cu biblioteca accentuează specificul de promovare a valorilor culturale.

Lansate la începutul anului cu regulamentele respective şi promovate în mass-media (Literatura şi arta, BiblioPolis), în instituţii de profil, în filiale, pe pagina web a BM, concursurile au avut drept scop popularizarea bibliotecii, a cărţii, a operei şi a numelui patronului spiritual al BM, frumuseţea grafiei latine şi a caligrafiei tradiţionale.

Ex-librisul reprezintă o tipăritură care consfinţeşte proprietatea asupra cărţii, dar şi unul din elementele care asigură cărţii valoare bibliografică, iar utilizat în timp – el contribuie la imaginea evoluţiei cărţii şi a bibliotecii. Compoziţia are caracter simbolic şi oglindeşte gusturile, aspiraţiile, personalitatea autorului, îmbinată armonios cu cea a destinatarului. Acest însemn, uitat sau neglijat de mulţi plasticieni, a evoluat de-a lungul timpului, iar intenţia noastră a fost să readucem în atenţie acest gen artistic şi să cultivăm ataşamentul faţă de arta grafică. Concurenţii au avut libertatea să opteze pentru orice tehnică de grafică cu condiţia de a aborda motivele cărţii şi a bibliotecii cu specificarea: „Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu – 130 ani” şi „Ex-libris”. Concursul, cu premii în bani, s-a realizat pe două categorii de vîrstă, la care au participat 35 de concurenţi, majoritatea studenţi ai Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, din categoria - 18 ani şi mai mult. Cu regret, reprezentanţii din categoria pînă la 18 ani nu s-au încadrat în condiţiile regulamentului, nu au intrat în competiţie şi, respectiv, nici în lista premianţilor.

Tinerii concurenţi au tratat cu pasiune şi responsabilitate concursul, demonstrîndu-ne prin lucrările prezentate că acest gen de artă, de mare rafinament, poate transmite un mesaj profund, complex, estetic şi cultural.

Pentru aprecierea lucrărilor s-a instituit un juriu, din componenţa căruia au făcut parte specialişti cunoscuţi în domeniu, precum Valeriu Herţa, membru al UAP, preşedintele secţiei „Ex-libris” al Societăţii Bibliofililor din R. Moldova şi Simion Zamşa, membru al UAP, dar şi reprezentanţi ai BM. Ei au apreciat cele mai reuşite lucrări din punct de vedere artistic şi care au corespuns cerinţelor regulamentului:

Premiul I

Vladimir Cravcenco

Premiul II

Nadia Zamşa

Elena Panciuc

Premiul III

Diana Postolachi

Vlad Florea

Eugen Novac

Mai mulţi expozanţi s-au ales cu premii de încurajare şi menţiuni constînd din diplome, cărţi, pixuri, carneţele cu însemnele BM, dar, desigur - şi cu o experienţă acumulată, şi cu noi prieteni.

E de menţionat şi faptul că punctul culminant, decernarea premiilor, a avut loc într-o zi specială, de Ziua bibliotecarului, într-o atmosferă caldă, prietenească, cu mulţi oaspeţi şi cititori fideli. Cu toţii am avut posibilitatea de a ne familiariza cu acest domeniu al artelor, de a admira aceste bijuterii aranjate într-un vernisaj frumos care a întregit atmosfera de sărbătoare.

Expoziţia a confirmat aşteptările noastre, a fost o reuşită şi a contribuit la dezvoltarea colecţiilor speciale căci, conform regulamentului, lucrările prezentate rămîn în patrimoniul bibliotecii şi vor putea fi expuse în cadrul altor activităţi, participînd, astfel, la revigorarea artei ex-librisului.

Concursul de caligrafie Crinii latini a fost o premieră pentru BM, dar care a adunat un număr mare de participanţi, de asemenea studenţi de la Facultatea de artă plastică şi design a Universităţii „Ion Creangă”. Elanul tineresc al participanţilor s-a reflectat în maniera de promovare a caligrafiei, iar subiectele abordate au contribuit la cultivarea dragostei pentru valori perene ca limba maternă, cartea, lectura, artele figurative, cultura, istoria. Elementele decorative, ornamentele utilizate au suplimentat scrierea caligrafică şi au pus în valoare mesajul. Lucrările au fost apreciate de acelaşi juriu, după cum urmează:

Premiul I

Sanda Karacenţev

Premiul II

Nadia Zamşa

Natalia Onică

Premiul III

Diana Postolachi

Vlad Florea

Ambele concursuri au fost o ocazie de a medita asupra specificului acestor genuri, de a exprima propriile viziuni asupra lumii, de a stimula creativitatea şi cunoaşterea, iar participanţii au dat dovadă de cunoştinţe temeinice în domeniu, de talent, de ingeniozitate, de artistism.

Totodată, aceste „exerciţii de creaţie” confirmă funcţia bibliotecii de instituţie interactivă, care creează utilizatorului un climat liber de accesibilitate, de afirmare şi realizare.

Cu siguranţă, asemenea concursuri se vor înscrie cu titlul de permanenţă în activitatea BM „B.P. Hasdeu”, pentru a menţine şi populariza dragostea pentru cuvîntul scris, pentru lectură, pentru artele frumoase. Ne exprimăm speranţa că de fiecare dată ele vor întruni un număr şi mai mare de participanţi, care vor culege roade tot mai impresionante ale muncii şi inspiraţiei lor.

Biblioteca exprimă o deosebită recunoştinţă profesorilor care i-au încurajat, i-au îndrumat pe tinerii exlibrişti şi caligrafi, le-au dat şansa de a cunoaşte, de a afla mai multe despre carte şi istoria ei, despre bibliotecă şi istoria ei, despre cultură în general. Contăm pe o colaborare şi mai fructuoasă, de care, cu certitudine, vor beneficia ambele părţi.