Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOK
Vlad POHILĂ
Apar şi la noi manuale în domenii de strictă specializare

Se pare că au rămas în urmă, pentru totdeauna, vremurile cînd la Chişinău se scriau / se elaborau / se editau numai manuale universitare de filologie. Urmărind bibliografia apariţiilor editoriale curente de la noi, vei descoperi, desigur, surprins, monografii, studii, manuale, diverse suporturi didactice în cele mai incredibile subdomenii ale medicinei, ecologiei, jurisprudenţei, tehnicii fine, informaticii, politologiei etc., etc.

În acest palmares de apariţii editoriale mai rare se înscrie şi noua carte a dnei conf. univ. dr. Natalia Goian Organizarea informaţiei: Analiza documentară (f): Manual pentru studenţii specialităţii Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională*. Volumul, sub auspiciile Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională), a fost tipărit de CEP al USM, anterior fiind aprobat de Consiliul metodico-ştiinţific şi editorial al USM. Pentru o descriere bibliografică mai completă, se cuvine să amintim încă vreo cîteva nume: conf. univ. dr. Ion Madan şi Vlad Pohilă, membri ai colegiului de redacţie (ultimul – şi lector al manuscrisului), conf. univ. dr. Lidia Kulikovski – recenzent, Ariadna Strungaru – redactor, Ana Enachi – asistenţă computerizată.

Aşa cum putem afla din Prefaţa volumului recenzat, „disciplina didactică „Organizarea informaţiei” este o parte componentă a bibliografiei [...] teoretice şi practice”, care studiază „istoria, teoria, tipurile şi formele de catalogare, precum şi procesul metodologic al catalogării”. Această materie se află în „legături strînse cu alte discipline bibliologice şi generale”, cum ar fi fondul documentar (colecţiile de bibliotecă), bibliografia generală, istoria cărţii, filozofia, logica, informatica ş.a. Noi am adăuga aici şi lingvistica, în calitate de disciplină legată de organizarea informaţiei. Ţinem la acest adaos, convinşi că un catalogator bun, performant, trebuie să aibă cunoştinţe oricît de generale despre limbile de largă circulaţie, despre limbile romanice – înrudite cu limba noastră şi, desigur, un atare specialist e dator să cunoască bine româna, în primul rînd normele ortografice, regulile de scriere corectă.

Manualul dnei profesoare Natalia Goian are o structură judicioasă, uşor accesibilă şi uşor asimilabilă, conţinutul său dezvoltîndu-se după cum urmează: se deschide cu Capitolul I. Catalogul în activitatea bibliotecii - un fel de introducere, iniţiere în materie, apoi Capitolul II. Probleme teoretice de catalogare şi Capitolul III. Metodologia descrierii bibliografice – aceste două compartimente cuprinzînd esenţa disciplinei. Este apreciabilă maniera de expunere, şi ea accesibilă, clară, întărită cu numeroase exemple, trimeteri la studii şi documente de specialitate, scheme şi modele de descriere bibliografică - pe zone, după autor, după titlu etc., etc.

Această carte-suport didactic ar fi mai săracă, ba chiar incompletă, fără Anexele pe care le include: Teste de evaluare (10 variante), Vocabular (circa 80 termeni - de la analiză documentară şi anexă pînă la titlu uniform şi vedetă de autor), în fine - Standarde interstatale în vigoare în Republica Moldova (biblioteconomie, informare, documentare, activitate editorială), standardele fiind prezentate de autoare după schema: indicativul standardului (de exemplu - GOST 7.0-84, GOST 7.5-98, ISO 2108: 1994), data intrării în vigoare, titlul standardului, note (ce înlocuiesc – dacă înlocuiesc – aceste standarde). În manual se face precizarea că standardele enumerate (sovietice, inclusiv unele pur ruse, precum şi internaţionale) au fost declarate în R. Moldova ca naţionale prin Hotărîrea nr. 9-ST/03.03.1992 a Departamentului „Moldova-Standard”, cu data aplicării din 1 ianuarie 1992. Cu atît mai ciudată pare perpetuarea siglei (abrevierii) GOST – un simbol al imperiului sovietic defunct din 31 decembrie 1991... Unde mai pui că noi avem un echivalent foarte sonor, foarte reuşit din punctul de vedere al „derivării abrevierilor” (formării, alcătuirii lor): STAS (de la STAndardul de Stat), şi care a început să aibă o firească circulaţie în primii ani după dobîndirea, de către R. Moldova, a independenţei. Întrebarea, desigur, nu o vizează nicicum pe doamna autoare, ci pe funcţionarii de la „Moldova-Standard”, care iată, după aproape 15 ani, rămîn tributari (sub aspect lingvistic, terminologic) unei limbi şi unui stil de gîndire străine, cu sau fără voia lor neglijînd astfel realităţile şi splendorile limbii materne, limbii oficiale (de stat) a R. Moldova.

Revenind la subiect, am menţiona în concluzie că personal, lecturînd manuscrisul, mi-am limpezit multe aspecte specifice ale acestei discipline şi mă gîndesc ce mare este gradul de utilitate al noului manual al dnei conf. univ. dr. Natalia Goian Organizarea informaţiei: Analiza documentară (f) pentru studenţii care îşi fac studiile la specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. Dar nu numai pentru studenţi, pentru viitorii lucrători ai sistemului bibliotecar! Manualul recenzat de noi trebuie să se afle mereu şi la îndemîna bibliotecarilor: cîte ceva cu anii se mai uită, în ultimul timp au survenit destule schimbări în domeniu... În acest context, dna conf. univ. dr. Natalia Goian, elaborînd şi editînd cartea Organizarea informaţiei: Analiza documentară (f), a înregistrat din capul locului o apreciabilă realizare profesională, pentru care merită recunoştinţa tineretului studios şi a bibliotecarilor dornici de a fi în pas cu exigenţele specialităţii. Şi, fireşte, autoarea merită o dreaptă apreciere din partea colegilor de breaslă, iar de la noi, cei de la BiblioPolis – frumoase şi sincere felicitări.

Vlad POHILĂ

* Goian, Natalia. Organizarea informaţiei: Analiza documentară (f): Manual pentru studenţii specialităţii Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională / Universitatea de Stat din Moldova; Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională / Aprobat de Consiliul metodico-ştiinţific şi editorial al USM. – Chişinău: CEP USM, 2005. – 150 p.