Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
RECENZII ȘI CONSEMNĂRI / REVIEWS AND NOTES / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Vlad POHILĂ
Mișcarea culturală de la Biblioteca Municipală în retrovizorul lui Valeriu Rață

Sînt mulți, din păcate, tot mai mulți, cei care afirmă că noi – de la Naslavcea la Giurgiulești, via Chișinău – am trăi în niște „timpuri rușinoase”, „în vremi de sălbăticie”, într-o epocă de totală neglijare, de impertinentă sfidare a culturii, a frumosului în ansamblu. Că se află la mijloc niște idei pripite, neîntemeiate, ne-o demonstrează și activitatea cotidiană a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, unde, de două decenii și mai bine, se desfășoară o amplă, variată și captivantă mișcare culturală. O demonstrează BM inclusiv prin intermediul revistei BiblioPolis, iar revista aduce, în acest sens, dovezi suplimentare și prin scrierile colegului Valeriu Rață.
Este deja un nume bine cunoscut – și ca publicist, și ca poet – deși, recunoașterea aceasta este totuși parțială, inclusiv din motivul că V. Rață își semnează articolele, cronicile, eseurile, consemnările, recenziile, cu o mulțime de pseudonime. În plus, după cum arată practica vieții de creație, textele risipite chiar și în cea mai citită publicație periodică au o viață relativ scurtă, ceea ce determină și o scurtime a memoriei cititorilor. Parcă intuind efectele acestei nedreptăți – de altminteri, inerentă în activitatea gazetărească, de la un timp Valeriu Rață a prins a-și aduna scrierile în cărți, și o face cu un acut simț al răspunderii, dar și cu o ritmicitate demnă de toată lauda, devenind, astfel, posibil, și obiectul unei invidii – nu obligatoriu malițioasă. Cum despre poezia sa au scris persoane mai versate în materie, ne vom opri la publicistica lui Valeriu Rață, adunată, în premieră, cu trei ani în urmă, în 2013 adică, în volumul Biblioteca Municipală: portret din profil cultural. Apărută sub auspiciile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, al cărei angajat este de opt ani, cartea în cauză nu a putut să nu rețină atenția persoanelor interesate – mă refer, acum, cu precădere, la lucrătorii sferei bibliotecare – obținînd în anul 2014 Premiul II al Asociației Bibliotecarilor din R. Moldova (ABRM), la categoria Biblioteconomie și știința comunicării.
…Dar ce bine a mai spus poetul Lucian Blaga! – „orice-început se vrea fecund…”! Și Valeriu Rață, „dedîndu-se risipei” creatoare, iată că pune la dispoziția cititorilor un nou volum, ca o continuare – tematică, dar și structurală – a cărții mai sus amintite. Că e așa și nu altfel ne-o sugerează, de vreți – ne-o și demonstrează și titlul noii apariții editoriale: Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Recentul volum are trei compartimente: Cronici, Consemnări, Recenzii, acestea fiind încununate de un florilegiu cu referințe privitoare la creația sa, și de o firească notă biobibliografică.
Scrierile incluse în culegere sînt izbutit punctate de imagini, unele aparținînd maestrului fotograf, scriitorului dr. în economie Vasile Șoimaru, altele – colegilor de la Biblioteca Municipală care au „surprins clipa” la diferite manifestări profesionale, științifice, culturale, omagiale ce s-au derulat în ultimii ani la Biblioteca Centrală sau la o serie de filiale ale BM „B.P. Hasdeu”. Nici în acest volum de publicistică V. Rață nu și-a trădat pasiunea pentru vers, căci alt specific ce va reține neapărat atenția eventualilor cititori și critici rezidă în faptul că „a semănat” printre articole cîteva zeci de poezii, cele mai multe – ocazionale, niște sincere dedicații anumitor persoane din preajmă sau mai de departe care, însă, în egală măsură, provoacă admirația și prețuirea autorului.
Primul compartiment, Cronici, poate cel mai elocvent ne demonstrează că mișcarea culturală a Chișinăului se concentrează adeseori, cu reală eficiență, cu impresionante finalități, și la Biblioteca Municipală: colocvii și conferințe științifice, expoziții de carte, lansări și prezentări ale unor noi apariții editoriale, vernisaje de artă plastică, întîlniri cu scriitorii și omagieri ale unor personalități ale scrisului, culturi, științei; vernisaje de artă plastică, spectacole muzicale; concursuri și gale ale unor asemenea competiții etc. au loc săptămînal în toate cele 27 de filiale ale BM „B.P. Hasdeu”. Cronicile fac dovada cea mai grăitoare că autorul lor, V. Rață, este un cronicar energic, atent, meticulos, fidel meseriei alese (adoptate); este posesorul unui retrovizor care vede foarte bine ce se întîmplă pe orbita culturală a BM și relatează pentru cititori, poate chiar pentru veșnicie, resorturile unor activități ce îmbogățesc, diversifică, nuanțează și înviorează existența, adeseori cenușie, a orășenilor. Exemplificăm prin cîteva titluri semnificative de această specie publicistică atît de necesară pentru a reflecta progresul și dezvoltarea unei instituții de cultură precum este cea a noastră: De­mers obștesc pentru revenirea lui Paul Goma acasă, Mariana Harjevschi – protagonista clubului de elită „Impresii din viață și cărți”, Conferință omagială consacrată scriitorului Mihail Sadoveanu, Iurie Colesnic despre Chișinăul din inimile noastre, Avem nevoie de astfel de cărți! [Calea Robilor – Basarabia în flăcări de Radu Theodoru – n.n.], Marele valorificator al folclorului coregrafic maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul național academic de dansuri populare „Joc”, Fizicianul Ion Holban și-a lansat biobibliografia, Conferința științifică internațională „75 de ani de la dezrobirea Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța – 22 iunie 1941”, Poetul Ianoș Țurcanu și-a sărbătorit aniversarea a 65-a la BM „B.P. Hasdeu” ș.a.
Dacă e să raportăm scrierile din volumul de față la cele din prima carte de publicistică a lui V. Rață, observăm și o apreciabilă ascensiune a autorului, o desăvîrșire a manierei de a relata, o fluență mai accentuată a narațiunii care reține obligatoriu atenția și generează prețuirea – atât pe cea a cititorilor, cît și a beneficiarilor, a protagoniștilor de la evenimentele culturale. Se creează impresia că autorul nostru nu numai că urmărește „cu sufletul la gură” desfășurarea manifestărilor, dar se și bucură de calitatea lor, transmițînd acest sentiment de bucurie și celor care au asistat la acțiunile descrise sau află despre ele din textele elaborate de el.
Compartimentul intitulat Consemnări putea să aibă, cu egal succes, și unul din aceste, alte, titluri: Omagieri sau Omagii, sau Închinare unor personalități notorii / dragi, dat fiind că tocmai în acestea rezidă demersul scrierilor adunate aici. Sînt remarcabile articolele consacrate unor profesori de-ai autorului (și ai mai multor generații de filologi basarabeni): acad. Nicolae Corlăteanu sau m. c. al AȘM prof. Anatol Ciobanu, dar și cele dedicate unor personalități din „echipa” BM „B.P. Hasdeu”: Lidia Kulikovski, Elena Butucel, Elena Dabija, scriitorii Iurie Colesnic, Alexandru-Horațiu Frișcu și Vitalie Răileanu, pictorul Valeriu Herța ș.a. Poeziile scrise pe parcursul mai multor ani au fost încadrate în patru cicluri: 1) Patronii noștri spirituali (Sfîntul Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Onisifor Ghibu); 2) Noi ne mîndrim cu ei (portrete și dedicații pentru Lidia Kulikovski, Paulina Zavtoni, Parascovia Onciu, Ludmila Capița, Tatiana Coșeriu, Elena Căldare-Roșca ș.a.); 3) Prieteni devotați ai Bibliotecii Municipale (poezii consacrate unor personalități ca: Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Dumitru Matcovschi, Vladimir Beșleagă, Spiridon Vangheli, Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Ninela Caranfil, Vasile Șoimaru, Constantin Tănase, Ion Șpac, Maria Stoianov ș.a.); 4) Lectura, Cartea, Biblioteca (versuri despre profesia de bibliotecar).
Cel mai rezistent, în opinia noastră, este compartimentul Recenzii, lucrările de aici demonstrînd cel mai pregnant indubitabila maturizare ca publicist, dar și în calitate de cronicar literar, a lui Valeriu Rață. Este de-a dreptul impresionantă varietatea tematică, de gen și de specie, în privința demersului și a facturii volumelor recenzate de autorul nostru: și poezie, și proză istorică, și publicistică angajată, și monografii de istorie sau de sociologie, și lucrări cu caracter miscelaneic etc. Nu mai puțin impresionante sînt și modalitățile în care V. Rață face „disecarea cărților”: pornind de la prezentarea unei opere, dînsul face ample și captivante incursiuni în ­epoci și în anturaje istorice sau literar-artistice. Ca să nu mai vorbim de biografiile autorilor, din care „extrage” date edificatoare și acaparante. Se pare că, sub pana lui V. Rață, orice carte se pretează la o analiză. Mai mult, el nu numai că nu se ferește de anumite volume ce pot fi considerate ca „dificile” (prin subiect, construcție, discurs, realizare), dar le și savurează. Ca, în final, să facă prezentări întru totul onorabile, adeseori profunde, poate chiar și exhaustive: fie că e vorba despre un complex roman istoric (Ultima noapte la Tanais) al scriitorului și ziaristului militar Vasile S. Popa, fie despre altă pînză epică, despre Sfinții Martiri Brâncoveni, de scriitoarea și traducătoarea Ileana Toma (născută în 1935 în s. Prajila, jud. Soroca, România Mare), sau o carte despre problemele tineretului a sociologului Anton Golopenția (1909-1951).
Aceeași impresie ne lasă autorul și cînd analizează publicistica incisivă, cu note tragice a lui Corneliu Florea, din Canada, sau pe cea „noduroasă” a lui Victor Știr, de la Bistrița, sau cînd pune în evidență virtuțile unor plachete de versuri, apărute cu totul recent la Chișinău sau la București, de autori extrem de diferiți: Leonida Lari, Steliana Grama, Andrei Păunescu ș.a. Vor atrage atenția cititorului și recenziile călăuzitoare la volumele: Românii din jurul României: monografie etnofotografică, de dr. Vasile Șoimaru; Miroslăvești, prin ochiul timpului nostru: monografie etnofotografică, de Gheorghe Pârlea; „Timpul” l-a scos în cale: Constantin Tănase. Biobibliografie (colectiv de autori); Alexandru-Horațiu Frișcu. Biobibliografie (colectiv de autori), Elogiu lecturii, de subsemnatul, ș.a.
Este semnificativ faptul că vîna de filolog a autorului se face simțită în fiece scriere din prezenta carte, în felul cum știe a așeza cuvintele și frazele, în modul de a povesti captivant, de a face precizări și deslușiri vizînd eforturile de creație literar-artistică sau de investigație științifică ale autorilor. Narațiunea lui V. Rață este accesibilă, chiar simplă, dar nu și simplistă; dimpotrivă, adeseori relatările abundă în amănunte inedite și edificatoare, amănunte pe care unii colegi de breaslă ori nu le surprind, ori eronat le consideră ca secundare, nesemnificative, pasabile de a fi omise.
Noul volum de publicistică Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” al lui Valeriu Rață se va înscrie, neîndoios, într-o listă de valoroase contribuții la cronica culturală a Republicii Moldova, iar mai larg – și a mișcării literar-artistice pan-românești, de la începutul sec. XXI, și grație acestui fapt își va găsi obligatoriu destinatarul – și astăzi, și mîine, și peste ani. Specificul, maniera alertă de a relata, dar și ritmicitatea, alese de autor, implică o continuitate pe care, de fapt, Valeriu Rață o și dezvoltă cu noi și noi lucrări în revista BiblioPolis, dar și în alte publicații culturale de la Chișinău și din tot mai multe alte orașe românești. Îi dorim autorului să rămînă fidel acestei idei de continuitate, asigurîndu-l, colegial, că-i vom citi noile volume în care, fără doar și poate, compartimentul cu referințe / aprecieri va deveni tot mai solid, tot mai variat, tot mai emoționant căci, din fericire, oamenii mai citesc, ba mai și scriu o vorbă bună despre o carte pe care dacă o deschizi, nu o mai închizi decît cînd ajungi, surprins, la ultima ei filă.