Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
BILANȚ / REVIEW / ИТОГИ
Mariana HARJEVSCHI
Activitatea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova în perioada 2012-2016

De la consolidarea Asociației la dezvoltarea comunităților
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, în cadrul celor patru ani de mandat, perioada 2012-2016, și-a asumat un comportament proactiv, cu inițiative proprii, care au adăugat valoare la tot ce s-a creat pe parcursul anilor 1992-2012, adică pe parcursul celor peste 25 de ani ai ABRM. Sunt sigură că atât predecesorii președinți, dar și Dvs. – ca membri – doriți de la cei pe care i-ați învestit în funcție la ABRM rezultate sustenabile. Ne-am străduit și noi să asigurăm continuitatea.
Împreună cu cei 21 de membri ai Consiliului ABRM am avut nevoie de curaj, ne-am asumat responsabilități în cadrul ABRM, inițiative mai bine structurate în comunicarea cu membrii ABRM, abordare deschisă spre colaborarea cu factorii de decizie, transparență în activitate.
Pentru a ne putea identifica în comunitate ca o Asociație aptă de a conștientiza problemele, dar și pentru a identifica soluțiile ABRM, a încercat să-și redimensioneze rolurile și responsabilitățile în cadrul comunității profesionale. A reușit ABRM să răspundă provocărilor și cerințelor timpului, să fie receptivă la schimbări, să devină mai dinamică în ansamblul activității sale? Voi încerca pe parcursul acestui raport să vă comunic cele mai importante aspecte stabilite ca priorități.
A fost un mandat prin care am dat dovadă și de un exercițiu de implicare civică în interiorul ABRM, în relația cu membrii săi, aceasta fiind asigurată de fiecare membru al Consiliului de Administrație, ajutați de membrii comisiilor și ai secțiunilor în parte, dar, desigur, și de implicare cu membrii din comunitate. Majoritatea membrilor organelor de conducere ale ABRM a reușit să se remarce prin profesionalism, competență, entuziasm profesional, implicându-se eficient în viața Asociației cu inițiative, proiecte, idei, inovații, realizări concrete și durabile. Mulțumesc mult echipei din cadrul Consiliului, datorită căreia ABRM a devenit eficientă, responsabilă, transparentă și profesionistă – elemente-cheie pentru o instituție de succes. Colaborarea ne-a oferit oportunități, dar și provocări, ce ne-a mobilizat să coagulăm eforturile comune interne, să apelăm la experiențele anterioare, să mizăm pe susținerea fiecărui membru al comisiilor și secțiilor Asociației.
Unii, cu părere de rău, nu s-au încadrat activ în abordarea și soluționarea reală a problemelor Asociației, astfel a rămas nevalorificat potențialul creativ al membrilor ei, prin reflectarea acestuia în paginile revistei ABRM. Îmi pun speranța că acest segment va fi fructificat în mandatul următor.
Ne-am propus astăzi să ne confesăm nu doar între noi înșine, dar și cu cei cu care interacționăm, cărora ne subordonăm și cu care avem un dialog și un parteneriat profesional.
La final de mandat se fac bilanțuri și planuri de viitor, se stabilesc succesele sau nereușitele activității, se determină ponderea Asociației în dezvoltarea comunității.
Astfel, voi trece în revistă toate realizările Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, pe parcursul mandatului respectiv, și mă voi referi la cele mai semnificative realizări.
În scopul fortificării instituționale a ABRM, Consiliul de Administrare și-a propus să realizeze evaluarea sa organizațională constant
Chiar prima inițiativă, evaluarea cu susținerea IFLA în cadrul implementării programului Building Strong Library Association (BSLA) în Republica Moldova (în perioada decembrie 2012 – octombrie 2013) s-a axat pe aspecte precum: buna guvernare, implementarea, monitorizarea, evaluarea managerială și a serviciilor și produselor pentru membrii ABRM, activitatea în rețea și advocacy. Rezultatele chestionarului au servit membrilor Biroului și Consiliului de Administrație al ABRM drept un instrument viabil prin intermediul căruia s-a determinat implicarea membrilor Asociației și nonmembrilor în acțiunile și structurile acesteia, calitatea serviciilor și produselor, relația structurilor de guvernare a ABRM cu membrii săi, atitudinea Asociației privind demersurile de influențare a deciziilor politice etc. Ca rezultat s-a reușit să se formeze o imagine mai concludentă asupra situației existente, a serviciilor scontate, precum și a măsurilor ce urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătățirii managementului instituțional și a furnizării produselor ABRM pentru a reprezenta interesele profesionale ale comunității bibliotecare.
Ca parte componentă a evaluării ABRM (în perioada 28 mai – 28 iulie 2013) a continuat cercetarea în zonele Nord, Centru și Sud care a presupus desfășurarea a patru întâlniri de grup (focus-grupuri): ce au identificat cele mai stringente probleme cu care se confruntă comunitățile locale de bibliotecari; cunoașterea viziunii bibliotecarilor și a liderilor de opinie, privind rolul ABRM pentru comunitatea bibliotecarilor, statutul și impactul acesteia pentru statutul bibliotecarului, eficiența administrării ABRM; precum și identificarea măsurilor pe care liderii de opinie și bibliotecarii din teritoriu le consideră necesare, în vederea rezolvării problemelor semnalate.
Ulterior ca parte componentă a acestei inițiative au fost și alte studii, analize fie de colectare de date despre ABRM, fie de ameliorare a mecanismului de funcționare. Am realizat că evaluarea continuă poate fi reușita Asociației. Printre acestea menționăm Raportul de evaluare a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în perioada 2010-2014. [În calitate de instrument de evaluare a fost utilizat OSAT (Organizational Strengths Assessment Tool) elaborat de către organizația britanică INTRAC și adaptat / ajustat de către Compania Caraseni la condițiile sectorului neguvernamental al Republicii Moldova – ABRM.]
Printre tehnicile de evaluare au fost: analiza documentelor de management, a proiectelor, a rapoartelor și a actelor juridice corespunzătoare; expedierea chestionarelor de evaluare către membrii ABRM din regiunile RM și analiza feedbackului lor și observarea proceselor organizaționale și discuții în focus-grup cu membrii Consiliului ABRM; proiecte generatoare de venit și reglementări financiare. Complexitatea acestui studiu a generat, bineînțeles, acel Plan de dezvoltare a ABRM pentru perioada 2015-2018, care continuă spre a menține cursul îmbunătățirii managementului ABRM și în următorii doi ani. [Printre aspectele cercetate au fost: existența misiunii, viziunii și a valorilor ABRM; înțelegerea și cunoașterea misiunii, viziunii, valorilor de către echipa ABRM și percepția ABRM de către membrii Asociației; existența și calitatea strategiei ABRM; procesul de planificare strategică; sincronizarea Planului strategic al ARBM cu prioritățile; implementarea și evaluarea strategiei ABRM; procedura de elaborare și gestionare a proiectelor; proiectele ABRM și corespunderea lor cu strategia ABRM și transparentizarea rapoartelor anuale ale ABRM; structura generală a ABRM; distincția dintre președintele și directorul ABRM; relațiile directorului executiv cu Bordul ABRM și relațiile cu membrii ABRM; statutul organizației, regulamentele ABRM și reglementarea procedurilor interne ale ABRM; punctele forte și punctele slabe ale ABRM, precum și politica de investire în resursele umane; existența unui plan de colectare / diversificare a fondurilor; surse alternative de fonduri.]
A urmat o altă evaluare, realizată de ABRM împreună cu Compania „Legal Solutions” prin care s-a reușit analiza juridică a documentelor interne ale ABRM, impulsionând elaborarea propunerilor privind perfectarea și actualizarea cadrului intern al ABRM în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificări și completări la Statutul ABRM. [Referire la acele solicitări pe care le evidențiasem anul trecut: p. 2.1. Asociația își propune următoarele obiective: organizarea programelor de instruire modernă, folosind metode inovative de formare profesională continuă a adulților (formale, nonformale și informale); p. 2.2. În scopul realizării acestor obiective, Asociația: participă la avizarea și aprobarea Cadrului național al calificărilor, elaborând programe și organizând cursuri de formare profesională continuă la cerințele comunității bibliotecare.] Totodată, analiza efectuată a permis actualizarea Statutului ABRM în redacție nouă și elaborarea documentației necesare; am reușit pregătirea documentelor pentru obținerea statutului de utilitate publică a organizației și obținerea Certificatului de înregistrare cu atribuirea de curând a IDNO.
Ca rezultat al implementării Manualului operațional al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, a fost efectuată evaluarea, asigurată de către Comisia de evaluare, coordonată de dna Scherlet, care s-a axat pe următoarele obiective de dezvoltare organizațională a ABRM. Acest studiu a analizat potențialul de asigurare a durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor, capacitatea de dezvoltare a proiectelor ABRM, asigurarea dezvoltării resurselor umane, precum și funcționalitatea manualului sus-numit.
În scopul identificării necesităților de elaborare a documentelor întru susținerea unor anumite procese tehnologice (instrucțiuni, regulamente etc.), Comisia procese tehnologice de bibliotecă a chestionat bibliotecile, elaborând studiul Diagnosticarea situației tehnologice a bibliotecilor din RM.
În perioada octombrie – noiembrie 2015 a fost realizată chestionarea bibliotecarilor din RM în vederea studiului necesităților de formare profesională continuă. La cercetare au participat 475 de bibliotecari.
Ca urmare a acestor studii, ABRM și-a trasat mereu obiective orientate spre realizări concrete, necesare funcționării unei Asociații profesionale.
Îmbunătățirea cadrului intern
Pentru sectorul ONG-ist, asigurarea unui cadru intern este foarte importantă. Agenda CA a avut o abordare complexă. Toate studiile realizate împreună ne-au mobilizat să acceptăm un rol activ în procesul de guvernare, comunicare și planificare. Astfel, diverse produse și servicii au fost dezvoltate de mandatul anterior și au stat la baza altor noi, create de mandatul acordat nouă, pornind de la necesitățile interne ale ABRM sau din interesele Dvs. ca membri ai acestei Asociații. Astfel, au fost elaborate:
în colaborare cu IFLA un plan pe termen scurt ce a avut ca substanță elaborarea Regulamentului de ordine interioară al Consiliului de Administrație al ABRM; Regulamentului filialelor ABRM;
un plan pe termen lung inserat în Strategia Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (2014-2018).
Desigur, toate acestea ne-am dorit foarte mult să le aducem spre atenția Dvs., să le discutăm și, în final, să avem siguranța corectitudinii, transparenței în luarea deciziilor și a implementării acestora, fiind aprobate în cadrul conferințelor anuale.
Prin implicarea Comisiei formare continuă a fost elaborat proiectul noului Regulament privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, inclusiv a Metodologiei de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, ambele documente au avut drept obiectiv asigurarea unui proces eficient de evaluare a personalului de specialitate din biblioteci racordat la standardele naționale și internaționale de creare a cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională a personalului de specialitate din biblioteci și realizarea maximă a potențialului intelectual, inovațional și creativ al acestora.
Una din realizările importante privind asigurarea unui cadru intern a fost prezentarea în anul 2015 a portofoliului pentru acreditarea programelor de formare continuă prestate de ABRM în cadrul CNEPB. Prin ordinul Ministrului Educației nr. 1101 din 20 noiembrie 2015 a fost aprobat Planul de învățământ și autorizarea ABRM – pentru desfășurarea cursurilor în domeniul științe ale informării.
Consolidarea și dezvoltarea unui Centru Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari competitiv și inovativ în formarea profesională a bibliotecarilor din diverse rețele de biblioteci, a stimulat membrii ABRM să elaboreze un document strategic: Strategia de dezvoltare a organizației 2015-2018, urmată de un Plan de activități pentru segmentul formării profesionale – elemente ce vor asigura în continuare dezvoltarea ofertei educaționale a CNEPB, fortificarea echipei de formatori, perfecționarea managementului CNEPB și sporirea vizibilității acestuia.
Un șir de instrumente operaționale, utile pentru comunitatea bibliotecară, au fost elaborate de membrii comisiilor ABRM:
Nomenclatorul-tip al proceselor și operațiilor tehnologice în instituțiile infodocumentare (2014);
instrucțiunii-algoritm Servicii de consultanță și referințe (2013);
Nomenclatorul-cadru al documentelor de reglementare a procesului de dezvoltare a resurselor infodocumentare din biblioteci (2014);
procedura operațională privind organizarea catalogului topografic (2014);
Acestea fiind propuse de către Comisia procese tehnologice de bibliotecă.
Una din realizările ABRM, pe palierul asigurării unui cadru cu privire la conduita profesională în baza cărora comunitatea bibliotecară a RM să-și construiască întreaga activitate, să-și elaboreze documentele strategice și să-și soluționeze dilemele profesionale a fost elaborarea
Codului deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova – în acord cu valorile și principiile etice enunțate și ca pilon în activitatea profesională, probat la Conferința anuală Biblioteci puternice – comunități puternice, 5 noiembrie 2014, dar realizat cu implicarea nemijlocită a membrilor Comisiei etică profesională;
Manualului de politici și proceduri ale ABRM – produsul cel mai valoros pe care am reușit să îl obținem.
Aceasta va permite atât mandatului actual, cât și celor care vor dori să cunoască regulile conform căreia ABRM funcționează: procedura de plată a cotizațiilor, modalitatea de alegere a organelor de conducere etc. Achiziția softului 1C, program de contabilitate, a fost un moment important în asigurarea transparenței și corectitudinii. Acest document fiind identificat spre a fi elaborat în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale a ABRM, realizat în perioada 17 noiembrie 2014 – 17 noiembrie 2015, cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca.
La Statutul ABRM au fost elaborate propuneri privind perfectarea și actualizarea pentru a-l ajusta în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificări și completări ca rezultat al Manualului.
Certificatul de utilitate publică – document oficial prin care se atestă utilitatea publică și neprofitabilitatea activității asociației obștești – servește drept temei pentru scutirea parțială sau integrală a asociației obștești de anumite impozite, taxe și alte plăți de stat, precum și pentru acordarea de înlesniri și privilegii acesteia în conformitate cu legislația în vigoare.
Un rezultat important a fost obținut în 2016, prin elaborarea a două documente susținute prin proiectul În obiectiv advocacy (implementat în perioada 20 mai – 20 decembrie 2016), susținut la fel cu suportul financiar al AO IREX Moldova și Programul Novateca:
Manifestul ABRM în condiții de criză – care afirmă viziunea misiunii și rolul bibliotecilor ca: instituții de promovare a valorilor democratice și a accesului la informație; instituții de susținere și dezvoltare a comunității prin oferirea serviciilor orientate către necesitățile informaționale pentru toți membrii comunității, pentru a depăși criza și pentru a începe procesul de dezvoltare durabilă;
Strategia de advocacy a ABRM ­– reprezentă nevoia de avansare a bibliotecarilor în comunitățile lor. Documentul tinde să asiste atât bibliotecarii în activitățile de relaționare ale ABRM cu alte instituii, inclusiv ONG-uri, cu autoritățile publice, cu factorii de decizie din diverse domenii, cât și bibliotecile cu care interacționează.
Dezvoltarea competențelor membrilor CA și fortificarea instituțională
În vederea consolidării capacității interne ABRM a organizat diverse instruiri ce au fost identificate în conformitate și cu sugestiile membrilor Consiliului de Administrație al ABRM care au considerat necesar îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la utilitatea abilităților de a lansa inițiative și a menține dialoguri constructive cu factorii de decizie, precum și a deține deprinderi pentru a colecta fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea bibliotecilor și a cunoaște strategii de interacțiune cu potențiali parteneri ai Asociației.
Pe parcursul mandatului CA, membrii acestuia au urmat acțiuni de instruire propuse de IFLA: advocacy, fundrising și parteneriate. Finalitatea acestui seminar s-a soldat cu poziționarea ABRM mai constructivă, am obținut mai multă încredere în forțele ABRM ca asociație, iar cel mai mult cum să ne șlefuim demersurile organizaționale ale ei, cum să promovăm profesia de bibliotecar și instituția bibliotecară, cum să menținem un dialog profesional cu decidenții din administrația publică locală și centrală, pentru a obține o atitudine pozitivă față de nevoia de dezvoltare și modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea să corespundă cerințelor utilizatorilor. Toate aceste tematici au fost extrase din rezultatele chestionarelor, care au servit membrilor Consiliului de Administrație al ABRM drept un instrument viabil prin intermediul căruia s-a măsurat atât implicarea membrilor Asociației, cât și a nonmembrilor în acțiunile și structurile Asociației.
Raportul de evaluare a identificat și subiecte necesare pentru instruire în 2015: Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor; Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM; Dezvoltarea proiectelor. Astfel, CA a resimțit necesitatea de oferire a unui ciclu de instruiri, pentru obținerea cunoștințelor pe aceste segmente, care au oferit posibilitatea ABRM să își modeleze capacitățile instituționale și a asigura durabilitatea Asociației. Dar CA al ABRM și-a propus să ofere instruire și membrilor acestora printr-o abordare inedită, creând un grup de lideri-bibliotecari. Aceștia au beneficiat simultan de aceste instruiri. Ulterior – și în 2016 – a continuat, în acest cadru, instruirea unei noi generații de lideri-bibliotecari, în domeniul advocacy și al coalizării ca membrii ABRM să devină lideri pentru schimbarea politicilor publice, precum și să prezinte tehnici de formare și consolidare a managementului de advocacy.
În colaborare cu Centrul de Formare Continuă al USM, Asociația Bibliotecarilor a organizat cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci, cum ar fi: biblioteci publice, inclusiv biblioteci naționale, biblioteci universitare și școlare. În perioada 2012-2016 la cursuri de formare profesională continuă oferite de USM au participat 910 de persoane, iar la Programul de recalificare au participat 12 persoane. Cursurile de formare continuă au fost organizate în diverse zone ale republicii, asigurând un acces mai facil la instruire pentru bibliotecari din bibliotecile publice și școlare. Tematica cursurilor de formare continuă a fost la fel de variată: Bazele biblioteconomiei și științelor informării, Diversitatea serviciilor și resurselor informaționale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate; Biblioteca școlară: modernizare și schimbare prin prisma manifestului UNESCO; Clasificare. Indexare; Proiectarea curriculumului centrat pe competențe; Managementul inovațional al instituțiilor infodocumentare; Platforma Moodle etc. În procesul de formare profesională au fost implicați 30 de formatori din următoarele instituții.
Actualmente, oferim o gamă de subiecte în cadrul ABRM prin intermediul CNEPB acreditate de Ministerul Educației: Accesul la informație în biblioteci; Negocieri și conflicte; Inițiere în CZU; Cadrul legislativ și normativ al bibliotecii; Managementul proiectelor de bibliotecă; Marketingul serviciilor infodocumentare; Politici culturale și informaționale; Promovarea imaginii bibliotecii; Studierea necesităților utilizatorilor.
O reușită a anului 2016 cu susținerea ABRM a fost inițiată Bursa ABRM, astfel au fost desemnați câștigătorii „Bursei de studii ABRM”, oferită pentru susținerea studiilor la ciclul II masterat, programul Managementul instituției infodocumentare (câștigători: Tatiana Prian – bibliotecar principal, Centrul Informatizare și Activități în Rețea, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și Silvia Gorceag – șeful Secției tehnologii informaționale și resurse electronice, Biblioteca Republicana Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice). Scopul acestei inițiative este de a asigura competențe academice și / sau profesionale specifice, inclusiv competențe manageriale, de cercetare, dezvoltare și inovare practicienilor din instituțiile bibliotecare.
Achiziționarea unei serii de produse necesare implementării corespunzătoare acestui proiect: un PC, un laptop, un aparat de fotografiat, dar și angajarea unei echipe profesioniste ca personal al ABRM – director executiv, noua contabilă, asistent IT, a făcut ca ABRM să își gestioneze mai eficient, profesionist fluxul de activități.
Advocacy și dialog
cu factorii de decizie
Prin demersurile organizaționale, am urmărit să susținem și o comunicare la nivelul decidenților din administrația publică locală și centrală, aceasta realizându-se mai insistent prin membrii comisiilor și secțiunilor, să obținem o atitudine pozitivă față de nevoia de dezvoltare și modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea să corespundă cerințelor utilizatorilor, realizate prin multiplele întâlniri cu decidenții din cadrul ministerelor Culturii, Educației, Tehnologiilor Informației și Comunicației.
Mai multe întâlniri și dezbateri la care reprezentanții CA ABRM (nemijlocit ai Comisiei politici, advocacy și fundrising, secțiilor biblioteci universitare, biblioteci de colegii, biblioteci publice), dar și membrii activi, inclusiv bibliotecarii-lideri, au propus pe agendă subiecte precum diversele probleme cu care se confruntă bibliotecarii și bibliotecile din Republica Moldova. Astfel, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, și-a propus disponibilitatea și deschiderea de a colabora cu ministerele de resort în vederea participării la elaborarea diverselor proiecte de legi, strategii precum:
Legea cu privire la biblioteci;
Programul pentru creare, dezvoltare și valorificare a conținutului digital din Republica Moldova până în anul 2020;
Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pe anii 2013-2020;
Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova: 2013-2020 „Cultura XXI/20” (2013);
Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020” (2013);
Clasificatorului ocupațiilor, elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (capitolul privitor la bibliotecari) (2013);
Codul educației (în colaborare cu Consiliul director al bibliotecilor din învățământ, ca rezultat al obținerii statutului de cadru didactic auxiliar) (2013).
Pe parcursul 2012-2016, ABRM a vegheat și la soluționarea unor probleme ce țin de asigurarea respectării cadrului de reglementare în domeniul bibliotecilor, inclusiv a dreptului de autor. Astfel, prin implicarea Comisiei etică profesională și a Comisiei cultura informației, au fost rezolvate probleme precum:
prevenirea și eliminarea plagiatului, îndeosebi acum, când noile tehnologii informaționale fac posibilă plasarea rezultatelor muncii intelectuale în spațiul online și extinderea accesului la ele pentru un public tot mai larg;
închiderea Bibliotecii publice din comuna Drăgușenii Noi din componența raionului Hâncești;
conflicte ce au rezultat din nerespectarea Codului muncii de către administrația publică locală și respectarea asigurării unui cadru propice pentru instruirea continuă a bibliotecarilor.
Fundrising
Una din marile provocări ale ABRM pe parcursul mandatului a fost aplicarea unui management al proiectelor, care a rezultat în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, ce au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare. Complexitatea acestora a rezultat din demersurile CA, dar și creativitatea membrilor Comisiei politici, advocacy și fundrising, având alături coechipieri, membri ai CA.
În perioada 2012-2016 au fost elaborate mai multe idei de proiect, printre care au reușit a fi susținute financiar următoarele:
Consolidarea unei asociații puternice de biblioteci (implementat în colaborare cu IFLA și Programul Novateca) – care a impulsionat ABRM spre a aduce noi abordări în managementul instituțional și fortificarea Asociației, având un expert internațional;
OA Conect în mediul academic al Republicii Moldova – o vastă Campanie de advocacy în susținerea OA în mediul academic la nivel național, lansată în parteneriat cu instituțiile din sfera științei și inovării, Consiliul rectorilor, editorii de reviste științifice și cercetătorii cu scopul democratizării accesului la informația științifică, creșterea vizibilității producției științifice, sporirea impactului cercetării științifice, depășirea barierelor de diseminare și acces la informație a implicat acest proiect susținut de Fundația EIFL, oferind un grant de 15 000 dolari în perioada mai 2013 – februarie 2014. Activitățile de bază s-au axat pe: promovarea revistelor științifice și înregistrarea lor în DOAJ; motivarea comunității științifice pentru publicarea în OA; stimularea creării IR de către instituțiile din sfera științei și inovării; dezvoltarea parteneriatelor în vederea promovării OA în mediul academic; advocacy pentru includerea OA în strategiile naționale și legislația Republicii Moldova; informarea bibliotecarilor pentru activități de advocacy OA;
Consolidarea capacității instituționale ABRM (implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca) – care a adus beneficii pentru membrii Asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă, valoarea acestuia fiind de 24 900 USD. Ca rezultate, au fost atinse: evaluarea capacităților instituționale; participarea și contribuția a 20 de lideri motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în acțiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale a ABRM; elaborarea și aprobarea unui Manualul de politici și proceduri pentru ABRM în perioada 17 noiembrie 2014 – 17 noiembrie 2015;
Dezvoltarea Strategiei CNEPB – proiect susținut direct de către Programul Novateca, a oferit posibilitatea într-un mod profesionist de a elabora un document strategic pentru ABRM – Strategia CNEPB, având ca parteneri Asociația „ProComunitate”;
În obiectiv advocacy – implementat cu suportul IREX Moldova și Programul Novateca în perioada 20 mai – 20 decembrie 2016, un amplu program de liderism și advocay ce va reuni 20 de lideri (bibliotecari) și 20 de ambasadori (personalități din diverse domenii: jurnalism, artă, business, societatea civilă, mediul academic ș.a.) dezvoltând abilități de consolidare a capacităților membrilor comunității bibliotecare pentru a iniția cu succes diverse proiecte, acțiuni, pentru a promova rolul bibliotecii. Valoarea acestuia atinge 24 900 USD;
Al treilea spațiu al comunității – privește formarea de cetățeni activi și amenajarea, în șase biblioteci publice raionale a unor spații – „cuiburi ale democrației” ce încurajează deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora. Cuiburile democrației constituie spații de întâlnire și dezbatere cetățenească, realizate prin design participativ în cadrul celor cinci biblioteci raionale: Biblioteca Publică din or. Briceni, Biblioteca Publică „Mihai Eminescu” din or. Rezina, Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir” din or. Ungheni, Biblioteca Publică „Antonie Plămădeală” din or. Hâncești, Biblioteca Publică „Valeriu Matei” din or. Leova, Biblioteca Publică „Andrei Ciurunga” din or. Cahul și în Biblioteca Publică de Drept din mun. Chișinău. Proiectul este sprijinit financiar de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în cadrul Programului „MATRA”, valoarea totală a proiectului fiind de 33 584 Euro în perioada septembrie 2016 – august 2017.
Nocturna bibliotecilor – proiect ce a avut în vizor abordarea creativă a activității pe timp de seară / noapte a instituțiilor de bibliotecă în luna septembrie. Inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), campania națională a ajuns la a 3-a ediție în Republica Moldova. Pe parcursul anului 2016 Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a derulat această campanie, organizată în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, susținută financiar de Ministerul Culturii din Republica Moldova, alocând 15 000 lei moldovenești. Amplul program realizat al ediției 2016 a adus vizibilitate, dar și o nouă viziune a colaborării bibliotecilor prin intermediul Asociației profesionale în cadrul campaniei Ne vedem la bibliotecă, organizată de Programul Novateca și Ministerul Culturii.
Diseminarea istoriilor de succes și asigurarea vizibilității ABRM
Un rol major în construirea în promovarea unei instituții este asigurarea unui brand sau imaginii corporative ale unei organizații. Astfel că echipa, prin forțe proprii, a identificat soluții în crearea noului logo și a noii versiuni a paginii web. Toate aceste elemente vizuale alcătuiesc identitatea și sprijină brandul nostru, al ABRM, ca un întreg. Logoul, împreună cu pagina web, reprezintă identitatea vizuală ca marcă sub forma unui semn de identificare. Acest semn este simbolul ABRM. Noul logo al ABRM a fost aprobat prin Decizia Consiliului ABRM din 22 septembrie a.c.; autor: Valeriu Herta, pictor, grafician, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Verdele sugerează energie, speranță, iar griul echilibru și stare de spirit. Cele două picături de rouă semnifică un sentiment de prospețime și noutate, adăugând eleganță compoziției grafice. Totodată, acestea simbolizează grupurile „Asociația Bibliotecarilor” și „Republica Moldova” care sunt independente sintactic, dar care semantic sunt suficient de apropiate pentru a forma un întreg.
Alegerea unei platforme potrivite pentru crearea unui website și a unei noi interfețe a fost un scop major al mandatului din perioada 2012-2016. Noua interfață s-a așteptat, dar a meritat, pentru că vrem să credem că prin aceasta a câștigat reputație drept un instrument excelent, cu o gamă variată de funcții. Prin implicarea Comisiei informatizare și tehnologii informaționale, ABRM, dar și susținerea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, a fost realizată noua pagină a ABRM, care oferă mai multă flexibilitate în comunicarea cu membrii ABRM.
Noi, bibliotecarii, cunoaștem ce înseamnă o bibliotecă, știm ce au spus alții despre bibliotecă, dar – nu putem face prea multe lucruri de unii singuri, la cei 25 de ani de la înființarea ABRM. Am conștientizat că e necesar să ieșim din găoacea noastră, mai bine zis din relația bibliotecar-bibliotecar și să construim punți mai trainice cu cei care au înțeles ce este o bună prietenie cu biblioteca. Așa că în mandatul meu de președinte al ABRM am avut un gând îndrăzneț împreună cu membrii Consiliului Asociației – ne aplecăm asupra unor frământări din altă perspectivă. E vorba de un angajament de relații cu membrii comunității – diverse domenii – învățământ, mass-media, APL, iar soluția erau chiar oamenii. Ne-am inspirat din poveștile de succes ale Dvs. – prin care am sesizat că biblioteca, lecturile, dar și atașamentul pe care îl au față de bibliotecă i-a marcat, i-a susținut pe parcursul carierei și pot fi un model pentru mulți oameni. Astfel, a fost creat un grup de 20 de ambasadori ai ABRM, care ne-au ajutat să promovăm Asociația, dar și bibliotecile, inclusiv dedicația bibliotecarilor. Paralel a fost realizat un film de scurtă durată în cadrul Proiectului În obiectiv advocacy.
Un sprijin în promovarea activității asociației, a filialelor ABRM, a fost realizarea în continuare a ziarului ABRM info, dar și a revistei ABRM. Comunicarea a devenit o componentă majoră a tuturor domeniilor, implicit a domeniului biblioteconomic. Angajamentul asumat de către Consiliu implică un proces extins de intensificare a comunicării interne și externe, fapt ce a făcut posibilă dezvoltarea capacității de comunicare. Prin inițierea încă a unui instrument de comunicare ziarului ABRM info – un buletin informativ bimestrial – accesibil atât on-line (www.abrm.md), cât și tipărit, ne-am dorit să obținem o cât mai largă deschidere, transmițând știri, evenimente, succese, adresând un dialog profesional tuturor bibliotecarilor. Revista ABRM, care a avut un avânt inițial, prin acordarea unui nou design, va avea o soartă mai favorabilă în viitorul mandat și va deveni un instrument de comunicare real. Ne onorează, în schimb, realizările Filialei biblioteci de învățământ din Nord și a Secției biblioteci universitare care au asigurat prompt și profesionist revista electronică Bibliouniversitas@ABRM.md. La fel, și Comisia procese tehnologice de bibliotecă a depus efort pentru editarea buletinului InfoStand biblioteconomic în anii 2013-2016 (cu periodicitate bianuală) și difuzarea lui în comunitatea biblioteconomică.
Editarea lucrării Organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic (autor V. Lupu, președinta Comisiei procese tehnologice de bibliotecă), urmată de organizarea a două evenimente de lansare a cărții la Chișinău (20 aprilie 2016) și Iași, România (20 octombrie 2016), au adus valoare și ținută academică ABRM. Publicarea, în colaborare cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, a cărții Prelucrarea informației: manual pentru bibliotecile publice (volumul I, autor dr. conf. univ. Natalia Goian) a adus performanță ABRM.
Țin să atenționez și elaborarea listei de resurse în domeniul culturii informației, editate în Republica Moldova în e-publicația UNESCO Overview of Information Literacy Resources Worldwide (2nd ed., coord. Dr. Forest Woody Horton, Jr., Retired Fulbright Professor of Library and Information Science, U.S. Department of Stare Washington D.C., USA) (disponibilă pe internet).
Experiențe și expertiză internațională adusă de experți precum: Winni Vizansky, expert IFLA; Fiona Bradley, manager Servicii de bibliotecă, IFLA; Pam Sandlian, director Biblioteca Anythink, SUA; Iryna Shevchenko, președinte al Asociației Bibliotecarilor din Ucraina, au contribuit la fel la diseminarea istoriilor de succes și asigurarea vizibilității ABRM.
Datorită vizitelor în cadrul filialelor, dar și activismului de care au dat dovadă liderii, am reușit să împărtășim experiența unui număr mare de membri ai Asociației. Vizitele, participările la conferințele ABR și ANBPR, inclusiv la Asociația Bibliotecarilor din Ucraina, au oferit o oportunitate deosebită de a împărtăși experiențele bibliotecarilor din Republica Moldova. Cu susținerea nemijlocită a asociațiilor înfrățite și / sau a Programului Novateca bibliotecarii au participat la conferințele anuale ale acestora.
Platforma de comunicare și dezbatere
Asociația a susținut, prin implicarea comisiilor diverse activități de întrunire, dezbatere și dialog. Multitudinea de evenimente a fost organizată prin implicarea tuturor comisiilor: formare profesională continuă, politici, advocacy și fundrising, management și parteneriat, comunicare, cultura informației; consolidare teritorială și leadership, a secțiiilor de profil (catalogare și indexare, procese tehnologice de bibliotecă, informatizare și tehnologii informaționale, evaluare, etică și deontologie); a secțiilor regionale (Nord, Sud, Centru), secțiilor tipuri de biblioteci (publice, universitare, specializate, de colegiu și școli profesionale și școli) denotă maturitatea Asociației, pentru că au fost abordate subiecte utile, necesare, chiar și strategice. Agenda evenimentelor a vizat informarea bibliotecarilor despre tendințele și prioritățile domeniului, dar și a rezultatelor obținute ca organizare a acestora, care pot fi cunoscute făcând cunoștință cu rapoartele comisiilor.
Susținerea campaniilor ABRM care au suscitat interesul față de biblioteci au fost:
Campania națională de informare Împreună facem internetul mai bun!, dedicată Zilei siguranței pe internet (2014, 2015), susținută de Comisia cultura informației. Bibliotecile, care au aderat la campanie, au organizat diverse activități cu scopul de a-i informa pe utilizatori despre beneficiile și riscurile cu care se pot confrunta în internet, modalitățile de protejare și necesitatea adoptării unui comportament responsabil în mediul online;
Campania Împrietenește-te cu biblioteca a fost o inițiativă a anilor 2015-2016 și a implicat bibliotecarii la elaborarea mai multor programe promoționale, care ajută la motivarea elevilor la lectură și vizitarea bibliotecilor;
Campania privind Accesul deschis, promovată intens de Programul EIFL-OA Moldova, instituit în primăvara anului 2008 în cadrul Consorțiului EIFL Direct Moldova, a fost activă, organizând la scară națională, pe parcursul anilor 2012-2016, activități ce au asistat membrii Consorțiului, dar și ai ABRM pentru dezvoltarea Accesului deschis, aceștia beneficiind de conținutul informațional, precum și de asistență în asigurarea dezvoltării și distribuirii conținutului local instituțional.
La încheierea mandatului de președinte al ABRM îmi exprim considerațiunea și mulțumirea față de toți partenerii noștri, Programului Novateca / IREX Moldova, Institutul pentru Dezvoltare a Societății Informației, asociațiilor partenere (ABR, ANBPR) care ne-au susținut în atingerea obiectivelor propuse; față de membrii Consiliului și Biroului ABRM, precum și față de toți membrii Asociației care au participat activ la realizările, activitățile comune ale acesteia, în avansarea și prosperarea bibliotecilor din Republica Moldova. Aș dori ca realizările inserate în acest raport să constituie un imbold pentru activitatea viitoare a Asociației.
Îmi exprim speranța că noua conducere a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova care va fi aleasă astăzi va reuși să fortifice și să avanseze în susținerea intereselor profesionale ale bibliotecarilor. Puterea de a merge înainte trebuie să o găsim în noi, trebuie să fim conștienți de importanța contribuției fiecărui membru la succesul activităților viitoare, trebuie să fim mai flexibili, mai activi, mai creativi, să ne mobilizăm la acțiuni orientate spre nou și să demonstrăm că suntem indispensabili comunității.
Vă îndemn să faceți parte activă din ea, să interacționați astăzi la acest eveniment, sper că veți pleca de la această conferință revigorați profesional, plini de energie și mult mai deciși pentru a fi atașați de Asociația bibliotecarilor, dar și de profesie deopotrivă.