Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila PÂNZARU

BREVIAR BIBLIOGRAFIC

Şi în acest număr al revistei BiblioPolis continuăm prezentarea, pe scurt, a noilor apariţii editoriale ce constituie rodul muncii de cercetare la BM „B.P. Hasdeu”. E de menţionat că majoritatea lucrărilor prezentate apar sub semnul jubileului de 130 de ani pe care-l marchează în octombrie curent instituţia noastră.

Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău- Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene: cat.-bibliogr. / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naţ. de Hasdeulogie, CID ; alcăt.: Clara Balmuş, Pavel Balmuş ; red. : Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch.: [s.n.], 2007 (Tipogr. Elan Poligraf). – 189 p. Realizarea unei asemenea lucrări este datorată cercetătorilor şi bibliotecarilor familiarizaţi cu exegezele bibliografice şi ştiinţifice la subiectul dat: istoricul şi criticul literar, hasdeulogul Pavel Balmuş şi Clara Balmuş, colaboratori ai Centrului Naţional de Hasdeulogie.
Structurată în şase capitole, care corespund celor cinci membri ai dinastiei Hâjdău-Hasdeu: Thadeu, Alexandru şi Boleslav Hâjdău, Bogdan Petriceicu şi Iulia Hasdeu şi dinastiei în general, cartea se deschide cu o notă asupra ediţiei, semnată de Pavel Balmuş, şi un amplu studiu al dnei dr. conf. univ. Lidia Kulikovski: Hasdeu în timpul şi spaţiul Republicii Moldova, care reprezintă o analiză cantitativă şi calitativă a editării operelor Hasdeenilor în Republica Moldova.
Fiecare capitol include două subcompartimente: Creaţia literar-ştiinţifică şi Despre viaţa şi scrierile respectivului autor. La baza aranjării documentelor se află criteriul cronologic, în interiorul aceluiaşi an – se dau în ordine alfabetică. Pentru a identifica localizarea documentelor, înregistrările bibliografice sînt urmate de siglele bibliotecilor în care ele se află. Pentru o optimă utilizare a lucrării alcătuitorii oferă un instrument de folosire, format din indexuri auxiliare, care ne permit să identificăm informaţia necesară.
Lucrarea cuprinde 1237 de unităţi bibliografice identificate în bibliotecile din Chişinău: Biblioteca Naţională, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe, Biblioteca Universităţii de Stat, Muzeul Literaturii Române „M. Kogălniceanu”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naţional de Hasdeulogie.
Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : cat. / resp. de ed. : Lidia Kulikovski. – Ch. : [s. n.], 2007 (Tipogr. Elan Poligraf ). – 64 p.
Catalogul reuneşte într-un volum de lux toate publicaţiile de cercetare ştiinţifică şi bibliografică ale BM din 1989, pînă în 2006. Lucrarea se deschide cu un Cuvîntînainte, semnat de Genoveva Scobioală, managerul Departamentului Marketing, în care este argumentată ideea elaborării lui. Urmează un studiu complex, al directorului general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, dna Lidia Kulikovski, despre cercetarea bibliografică şi ştiinţifică a instituţiei noastre. Catalogul este divizat în trei capitole, după tipurile de publicaţii. Primul capitol – bibliografia bibliografiei – cuprinde bibliografii şi biobibliografii; al doilea – studii documentare, monografii; iar capitolul trei – ediţiile periodice editate de BM, precum şi rapoartele de activitate. Lucrarea se încheie cu lista publicaţiilor premiate şi două indexuri auxiliare: de nume şi de titluri.
Biblioteca Municipală în presă : 2002- 2006: bibliogr. / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de informare şi documentare „Chişinău” ; alcăt.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [s. n.], 2007 (Tipogr. Elan Poligraf). – 234 p.
B i b l i o t e ca Municipală în presă : 2002-2006 a fost realizată de Taisia Foiu, bibliograf, managerul CID „Chişinău” şi a văzut lumina tiparului la ed. Elan Poligraf. Lucrarea are ca obiect imaginea Bibliotecii Municipale reflectată în presa periodică de la noi şi din alte ţări. Cele 2121 de referinţe demonstrează preocuparea bibliotecii de a-şi promova imaginea şi a mass-media – de a reflecta activităţile bibliotecii. Înregistrările bibliografice sînt aranjate în ordine cronologică şi împărţite în capitole corespunzătoare anilor: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; în interiorul anului fiind prezentate în ordine alfabetică. La începutul cărţii putem citi studiul de imagine al directorului general al BM, dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, care semnalează importanţa promovării activităţii unei instituţii bibliotecare.
Pentru a conferi lucrării un grad sporit de practicitate, alcătuitoarea pune la dispoziţie un instrument de utilizare, format din Cuvînt către cititor şi indexuri auxiliare (Index de nume, de biblioteci, de subiecte, de cărţi aparte şi culegeri, de seriale şi de ediţii periodice), care ne permit să deducem principiile de organizare a cercetării şi de căutare/consultare a informaţiei.
Nicolae Titulescu
– figură emblematică a diplomaţiei internaţionale : bibliogr. selectivă. – Ch.: [s. n.], 2007. – 48 p.
Bibliogr a f i a selectivă are ca scop valorificarea colecţiilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” la subiectul Nicolae Titulescu şi este concepută cu ocazia aniversării a 125-a de la naşterea marelui diplomat şi om politic român.
Cele 162 de referinţe reflectă opera ştiinţifică, juridică, diplomatică şi politică a lui Nicolae Titulescu, precum şi studii despre viaţa şi activitatea lui. Studiile introductive, citatele şi aprecierile evidenţiază diferite aspecte ale personalităţii lui N. Titulescu şi ale contribuţiei sale în promovarea politicii externe a României din primele decenii ale sec. XX. Reperele cronologice marchează cele mai importante date din viaţa şi activitatea politico- diplomatică a lui Titulescu. Bibliografia propriu-zisă include: Scrieri personale ale lui Nicolae Titulescu, Scrieri speciale despre Nicolae Titulescu, Referinţe bibliografice. Unităţile bibliografice sînt aranjate în ordine alfabetică, în cadrul fiecărui capitol, şi corespund normelor de descriere în vigoare.
Ludmila PВNZARU