Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Tatiana COŞERIU

MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ: REPERE DESPRE CAMPANIA „O ORĂ DE FORMARE ÎN FIECARE ZI”

Tehnologiile moderne, imperativele societăţii informaţionale, transformă, schimbă modul de viaţă şi de lucru al omului. Structuri complexe, bibliotecile au fost şi sunt întotdeauna condiţionate de cunoaştere, pentru a învăţa competenţa profesională şi pentru a învăţa să înveţe utilizatorul. Bibliotecarul conştientizează regulile schimbării, comunică pentru a putea interacţiona coordonat şi adecvat, elaborează şi formează propriile abilităţi raportate la valori şi standarde profesionale.
Fiind o tendinţă primordială a fiinţei umane, cunoaşterea apare din căutare şi descoperire. Orice cunoaştere este o referinţă a personalităţii – ceva care îl interesează sau de care are nevoie în viaţă. „A vedea”, „a vorbi”, „a înţelege” sunt rezultatele curiozităţii care se transformă în acţiuni, fenomene, produse.
Cunoaşterea este un proces şi o resursă decisivă pentru afirmarea identităţii şi viabilităţii instituţionale. Este un demers al angajării echipei Hasdeu în dezvoltarea şi utilizarea capacităţilor cognitive, valorificînd experienţele şi abilităţile. Managementul cunoaşterii la Biblioteca Municipală este un proces de învăţare prin care se dobîndesc „competenţe pentru viitor”. Existenţa cunoaşterii în instituţie asigură beneficii directe – coerenţă colectivă mai mare, stoc de cunoştinţe mai bogat, creşterea creativităţii.
Resursele intelectuale ale Bibliotecii Municipale sunt transformate inteligent şi oportun în acţiuni de succes, respectînd următoarele principii ale cunoaşterii: fiecare trebuie să cunoască; fiecare trebuie să aplice cunoştinţele; cunoştinţele trebuie împărtăşite cu colegii.
În acest scop, cunoaşterea şi formarea profesională sunt pilonii principali ai culturii instituţionale şi linii directoare pentru asigurarea calităţii.
Biblioteca Municipală este una din primele instituţii de informare şi documentare care a elaborat o politică în domeniul formării profesionale a bibliotecarilor, a acceptat şi implementat sintagmele „instituţie care învaţă”, „biblioteca care învaţă”, „educaţia adulţilor”, aplică principiile învăţării permanente, formează o cultură a învăţării pe parcursul vieţii, cercetează principiile andragogiei. Educaţia permanentă este dimensiunea majoră a Bibliotecii Municipale, care are obiectivele:
pregătirea resurselor umane capabile
să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a instituţiei;
crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalităţii;
actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale;
asigurarea protecţiei şi integrării sociale a personalului.
Aceste obiective garantează: a) completarea educaţiei de bază prin educaţie recurentă sau compensatorie; b) perfecţionarea pregătirii profesionale prin dobîndirea unor calificări profesionale suplimentare celor dobîndite anterior; c) educaţia civică prin dobîndirea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării drepturilor şi responsabilităţilor sociale ale fiecărui cetăţean; d) educarea, cultivarea aptitudinilor şi a intereselor individuale ale cetăţeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ.
Prin oferirea oportunităţilor de instruire, BM urmăreşte schimbarea pe termen lung a comportamentului angajaţilor. Concepţia grafică a dezvoltării profesionale şi impactul ei se prezintă astfel:
Este bine cunoscută vorba populară drumurile se fac mergînd. Aşa şi Biblioteca Municipală, analizînd schimbările naţionale şi internaţionale, a reuşit să se orienteze în spaţiul informaţional. De fapt, a respectat cele cinci legi ale lui Ranganathan, adaptate la dezideratele modernizării societăţii informaţionale-societăţii cunoaşterii.
Începutul drumului a fost marcat prin afirmaţia clasică a lui Aristotel toţi oamenii au sădită în firea lor dorinţa de a cunoaşte. Această dorinţă s-a materializat în studierea competenţelor profesionale, în analiza cantitativă şi calitativă a personalului pentru a îmbunătăţi continuu activitatea bibliotecii în ansamblu. Ca rezultat, s-a elaborat referenţialul cadrului bibliotecar. Standardul profesional are scopul de a formula explicit ce trebuie un bibliotecar să ştie şi ce trebuie un bibliotecar să facă. Nevoia de cunoştinţe apare prin compararea acestor două componente indispensabile, identificînd domeniile de formare.
Formarea profesională la Biblioteca Municipală este orientată spre schimbarea pozitivă a fiinţei umane în conformitate cu propriile nevoi de dezvoltare (universul interior al personalităţii) şi cu demersurile lumii contemporane (universul exterior). Temele de formare profesionale s-au axat pe aceste teze. Evoluţia temelor a fost generată şi de validarea cunoştinţelor obţinute de la acţiunile de instruire şi obţinerea efectelor durabile în practică.2000 Tehnologii informaţionale Resurse Internet Servicii noi Indicatori de performanţă Servicii speciale pentru categorii speciale de utilizatori

2001 Extinderea accesului la informaţii Integrarea persoanelor dezavantajate Servicii inedite în bibliotecă Managementul proiectelor Forme şi metode de planificare

2002 Resurse informaţionale Managementul resurselor umane Dialog multicultural Accesul la informaţii

2003 Tehnologii Informaţionale Activitatea de marketing: instrumente de promovare, activitatea de relaţii publice Evidenţa, clasificarea documentelor Alcătuirea ediţiilor bibliografice Manifestări culturale: forme şi metodologii

2004 Fundraising pentru bibliotecari „@ your library” şi „Born to read” campanii de promovare a lecturii în bibliotecile americane Lecturi de vară. Programe pentru copii Deontologia profesională Diversitatea culturală şi lingvistică Lectura adulţilor: servicii, programe Utilizarea tehnologiilor informaţionale Biblioteca – suport informaţional la însuşirea temelor pentru acasă

2005 Arta de a scrie o comunicare Ergonomie: igiena şi protecţia muncii. Prezervarea colecţiilor Dreptul la informaţie şi limitele dreptului de autor Metodologia de alcătuire a bibliografiilor Descrierea bibliografică a documentelor: alinierea la standardele internaţionale Vedete de subiect. Criterii de identificare

2006 Sistemul Informaţional al Bibliotecii Municipale Managementul colecţiilor Forme de promovare Metode şi tehnici de cercetare Aplicarea programelor speciale: machetare, prelucrarea imaginii Referinţe bibliografice

Este dificil să obligi pe cineva să înveţe ceva. Este mai raţional să ajuţi persoana respectivă să-şi organizeze autoinstruirea în aşa mod ca să ajungă singur la descoperirea anumitor adevăruri (G. Galilei). Biblioteca a ajutat şi ajută echipa să cunoască mai bine azi, pentru o bibliotecă excelentă şi inteligentă de mîine. Un bibliotecar se află în „situaţii de învăţare” nu numai atunci cînd participă la un proces formal de învăţămînt, ci şi în sistemul non-formal.
Biblioteca Municipală este instituţia care aduce o contribuţie consistentă la formarea profesională a colegilor din republică – Şcoala de Vară, acţiuni de instruire republicane (Indicatori de performanţă, PULMAN, Managementul danez, Managementul finlandez) şi din străinătate – stagiul de informare şi documentare Adaptarea Bibliotecii Municipale la necesităţile în schimbare a comunităţii chişinăuiene pentru bibliotecarii din Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”, Focşani.
Managementul cunoaşterii în anul aniversar se realizează sub egida campaniei „O oră de formare în fiecare zi”. În fiecare zi învăţăm şi ne dezvoltăm pentru a motiva procesul de studiu şi cercetare, pentru a implementa schimbări, utilizînd metodele şi tehnicile complexe distinctive, specifice persoanei adulte: responsabilitate, dispunerea de resurse esenţiale pentru dezvoltare, orientare, iniţiativă, dorinţa şi şanse de realizare, de afirmare. Programul de formare profesională este structurat în 9 module. Această logistică este dictată de necesităţile bibliotecarilor, de aspectele profesionale ce trebuie îmbunătăţite, de managementul Bibliotecii Municipale.
Modulul Tehnologii informaţionale, organizat şi coordonat de departamentul „Automatizare. Informatizare”, are drept scop formarea deprinderilor de utilizare raţională a potenţialului tehnic şi informaţional. Prioritare sunt atelierele privind implementarea Sistemului Informaţional al bibliotecii.
Modulul Activitatea informaţională şi bibliografică, organizat şi coordonat de Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, are în vizor standardele în informare şi documentare, organizarea serviciilor de referinţe, algoritmul de elaborare a bibliografiilor, cercetarea şi valorificarea personalităţilor notorii.
Constituirea şi gestiunea colecţiilor este prioritar pentru modulul Managementul colecţiilor, organizat şi coordonat de departamentele „Achiziţii. Evidenţă. Prelucrare”, „Organizarea colecţiilor”. Metode şi tehnici de promovare, activitatea de relaţii publice sunt primordiale în modulul Marketing. Relaţii publice, organizat şi coordonat de departamentul „Marketing”.
Metodologia de organizare, desfăşurare şi evaluare a programelor, evenimentelor culturale sunt diseminate în cadrul modului Programe. Evenimente culturale. Modulul este coordonat de către departamentul „Relaţii cu publicul”. Modulul Ergonomia muncii are drept scop formarea unui mediu de muncă favorabil şi agreabil. Protecţia muncii, tehnica antiincentiară, evacuarea utilizatorilor în caz de calamităţi naturale sunt subiecte abordate de către departamentul „Mentenanţă”.
Calitatea activităţii este pentru personalul BM un indicator de planificare, raportare. Modulul Managementul BM cuprinde acţiuni de instruire actuale, stringente: elaborarea viziunii, recrutarea şi selectarea personalului, comunicarea instituţională, managementul timpului etc.
Modulul Parteneriate. Schimb de experienţă include conferinţele, simpozioanele, vizitele de documentare în cadrul cărora bibliotecarii BM îşi împărtăşesc din experienţa acumulată.

Crearea unei atmosfere de siguranţă şi de apartenenţă, facilitarea acomodării noului angajat cu grupul de muncă, familiarizarea noului angajat cu mediul instituţional, cu specificul locului de munca şi cu cerinţele postului sunt obiectivele modulului Tînărul angajat. Structura programului de formare profesională în anul 2007 a fost generată de finalitatea procesului de instruire. Pentru a îmbunătăţi acest aspect, s-a iniţiat instruirea pe module. După finalizarea modului, bibliotecarul este certificat şi devine formator în unitatea sa. Acţiunea dată implică responsabilitate, diversitate, flexibilitate, durabilitate, demonstrează importanţa fiecărui angajat ca membru activ al bibliotecii, abordează integritatea – echipa Hasdeu. Programul de formare profesională este unul deschis. În funcţie de problemele apărute sau de unele situaţii neclare, neplanificat au loc acţiuni de instruire. Pentru anul 2008, programul va fi alcătuit în baza analizei Euroreferenţialului I&D (ediţia a 2-a, revăzută integral). Acest document va fi comparat cu starea de fapt a Bibliotecii Municipale şi competenţele, aptitudinile cerute – o listă de treizeci şi trei de domenii de competenţe repartizate în cinci grupe şi o listă de douăzeci de aptitudini.


Valorificarea procesului de formare profesională subliniază rolul esenţial al constituirii „bibliotecii care învaţă”, care enunţă edificarea unei societăţi bazate pe cunoştinţe axate pe trei piloni:
** dezvoltarea individuală;
** dezvoltarea instituţională;
** dezvoltarea comunităţii biblioteconomice.
Biblioteca Municipală se integrează în spaţiul unic de învăţare a adulţilor în general şi în special a specialiştilor în informare şi documentare din Republica Moldova. Managementul cunoaşterii aplicat dezvoltă şi pregăteşte biblioteca pentru viitor, îmbunătăţeşte sistematic performanţa personalului şi a instituţiei. În aşa mod, „biblioteca care învaţă” devine o bibliotecă inteligentă care:
** învaţă repede şi se reînnoieşte continuu;
** sprijină învăţarea continuă şi îmbunătăţirea performanţei indivizilor şi echipelor;
** are o viziune distinctă şi valori care îi alimentează operaţiunile;
** permite greşeli şi învaţă din ele;
** acordă mare atenţie competenţei, angajamentului şi bunăstării angajaţilor;
** are legături strînse cu clienţii şi acordă mare atenţie satisfacţiei clientului;
** funcţionează mereu conform principiilor dezvoltării durabile.
„... O bătaie de aripă a unui fluture în Asia poate să schimbe cursul unei tornade în Texas”, spunea E. Lorenz. În acest context, fiecare membru al echipei Hasdeu din Chişinău, prin cunoaştere, schimbă cursul structurilor infodocumentare.

Bibliografie:
1. Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004. 2. Porumbeanu, Octavia-Luciana.
2. Managementul cunoaşterii şi structurile infodocumentare. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2006. - P. 85-86.