Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / OUR SPIRITUAL PATRON / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
Elena ŞENDREA
Descoperim şi explorăm colecţia Hasdeulogie

Colecția Hasdeulogie include totalitatea de documente pe care le deține Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu” despre membrii dinastiei Hâjdău-Hasdeu: cărți, manuscrise, publicații seriale, ilustrații, sculpturi, provenind atât din achiziții, cât și din donațiile particulare ale hasdeulogilor, cercetătorilor literari, editorilor etc. În total, colecția Hasdeulogie dispune de 270 de exemplare, documente care se regăsesc în catalogul electronic (opac.hasdeu.md) și pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii.
Colecția dată a stat la baza fondării Centrului Național de Hasdeulogie, inaugurat la 23 februarie 1998, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui B.P. Hasdeu (1838-1907), scopul fiind valorificarea patrimoniului cultural al tuturor membrilor dinastiei de cărturari Hâjdău-Hasdeu. O prioritate incontestabilă a devenit păstrarea a tot ce au creat reprezentanții acestei dinastii în domeniul literaturii, filologiei, filosofiei etc., dar și valorificarea prin editarea publicațiilor cu aspect biografic și bibliografic hasdeuian. Fondatorul, cercetătorul și istoricul literar Pavel Balmuș și dna Claudia Balmuș au promovat intens relații de colaborare cu instituții similare, cu hasdeulogii de pretutindeni, impactul fiind aparițiile editoriale de excepție publicate sub auspiciile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Pe parcursul anilor 1993-2012, cu sprijinul bibliotecii au fost publicate Scrieri în 16 volume (Chișinău-București), volumele au apărut în colecția Moștenire. Grație „triumviratului” Editura „Știința”, Editura Fundației Culturale Române și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a fost posibilă publicarea în premieră a operei integrale a scriitorului și savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu. Începând cu volumul trei, contribuția bibliotecii s-a materializat în sprijin logistic, bibliografic și financiar. Ediția care a constituit un eveniment editorial și științific remarcabil conține: poezie, proză, dramaturgie, studii, articole literare, filosofice și culturale; folcloristică; scrieri istorice; Istoria critică a românilor; studii de lingvistică și filologie; Cuvente den bătrâni; Etimologicum magnum romaniae; publicistică politică.
O altă ediție la care a contribuit BM „B.P. Hasdeu” a fost: Hâjdău, Alexandru. Clipe de inspirație / Alexandru Hâjdău ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naț. de Hasdeulogie ; col. coord. de Anatol Vidrașcu, Dan Vidrașcu; alcăt. și îngr. de Pavel Balmuș. – București – Chișinău : Litera Internațional, 2004. – 248 p. – (Col. Bibl. școlarului ; serie nouă).
Este un volum care reunește majoritatea operelor literare pe care le-am moștenit de la Alexandru Hîjdău (1811-1872) – pedagog, avocat, scriitor, membru al Societății Literare Române, viitoarea Academie Română. Cartea a fost alcătuită și îngrijită de neostoitul cercetător și istoric literar Pavel Balmuș, care a adunat sub aceeași copertă poezia, proza și publicistica lui Al. Hâjdău, traducerile din rusește aparținând lui C. Stamaty, B.P. Hasdeu, Z.C. Rally-Arbore, N. Dabija, P. Balmuș. Tot aici, găsim un Tabel cronologic, care însumează scurte date biografice, precum și Referințe istorico-literare extrem de utile pentru cititorul contemporan.
Biblioteca noastră și-a adus contribuția la valorificarea moștenirii literar-științifice a dinastiei Hâjdău-Hasdeu, editând volumul Pro fide et partia : contribuții la studierea vieții și activității membrilor familiei Hâjdău-Hasdeu / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naț. de Hasdeulogie ; selecț., pref. și îngr. textelor de Pavel Balmuș. – Chișinău : Ed. Epigraf. Fascicula I. – 2002. – 256 p.
Prin această culegere Centrul Național de Hasdeulogie a pus bazele unei noi serii, care urma să apară în fascicole, scopul fiind să contribuie la studierea vieții și a operei reprezentanților dinastiei Hâjdău-Hasdeu. De altfel, prima lucrare de sinteză editată la Chișinău a fost culegerea Studii și materiale despre B.P. Hasdeu și este datată cu anul 1966. Culegerea a apărut sub egida Academiei de științe, redactori și alcătuitori fiind Gh. Bogaci și H. Corbu.
Actuala culegere este prima fasciculă a ediției Pro fide et partia, materialele prezentate sunt compartimentate în trei mari secțiuni: Studii. Sinteze. Profiluri; Note și comunicări (inclusiv teze, rezumate); Addenda (material documentar). Autorii sunt istorici literari, filologi de la Chișinău, Iași și București. Tot aici au fost incluse textele comunicărilor, luărilor de cuvânt în cadrul conferințelor, simpozioanelor, consacrate membrilor dinastiei Hâjdău-Hasdeu. Ca excepție, unele studii și articole sunt preluate din culegeri deja editate (în tiraje mai reduse) sau din presa vremii, ne relatează prefațatorul ediției Pavel Balmuș.
Cartea își propune să facă cunoscute concepțiile filosofice, social-politice, aduce în atenția publicului larg noi date privind preocupările filologice ale lui B.P. Hasdeu. Au fost dezvăluite amănunte din materialele de arhivă referitor la relația ostilă dintre Al. Hajdău și autoritățile țariste; s-a pledat pentru cunoașterea numelui literar al Iuliei Hasdeu – Camille Armand; a fost abordat subiectul Chipul lui B.P. Hasdeu în arta plastică. Vom menționa că toate profilurile literare incluse în culegere sunt marcate explicit sub semnul istoriei și al cercetării.
Contribuția biobibliografică adusă de BM „B.P. Hasdeu” la studierea, valorificarea operei și activității literare a dinastiei Hâjdău-Hasdeu s-a materializat în elaborarea și editarea mai multor lucrări, inclusiv: Moștenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău-Hasdeu în bibliotecile chișinăuiene : cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naț. de Hasdeulogie, Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” ; alcăt.: Clara Balmuș, Pavel Balmuș ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; lector Vlad Pohilă ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Chișinău : [S. n.], 2007. – 189 p.
Realizarea unei asemenea lucrări bibliografice a fost posibilă datorită colaboratorilor Centrului Național de Hasdeulogie Clara și Pavel Balmuș, care au fost mereu preocupați de studierea vieții și activității membrilor dinastiei Hâjdău-Hasdeu, acestor deosebit de importanți reprezentanți ai culturii și literaturii românești.
Catalogul bibliografic este structurat în șase capitole: despre fiecare membru al dinastiei: Thadeu Ioan Hâjdău, Alexandru Hâjdău, Boleslav Hâjdău, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iulia Hasdeu – și ultimul capitol, despre dinastie în general. Volumul se deschide cu o notă asupra ediției, semnată de alcătuitorul Pavel Balmuș, tot aici găsim un studiu al dnei conf. univ. dr. Lidia Kulikovski Hasdeu în timpul și spațiul Republicii Moldova, care reprezintă o amplă analiză a tot ce a fost editat la noi, o valorificare a operei și a personalității lui B.P. Hasdeu, precum și a membrilor dinastiei.
Fiecare capitol include două subcompartimente: Creația literar-științifică și Despre viața și scrierile respectivului reprezentant. Documentele sunt aranjate după criteriul cronologic, iar în interiorul aceluiași an – în ordine alfabetică. Pentru a facilita utilizarea catalogului bibliografic, alcătuitorii propun un instrument eficient de căutare Indexuri auxiliare, care permite să efectuăm căutarea după nume, titluri, edituri, periodice. În total, catalogul însumează 1237 de surse bibliografice identificate în bibliotecile din Chișinău: Biblioteca Națională, Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” a Academiei de Științe, Biblioteca Universității de Stat, Muzeul Literaturii Române „M. Kogălniceanu”. Pentru a fi regăsite colecțiile în care sunt localizate documentele incluse în catalog, înregistrările bibliografice sunt urmate de siglele bibliotecilor.
Prima biobibliografie editată la Chișinău despre Iulia Hasdeu a fost posibilă grație BM „B.P. Hasdeu”, Centrului Național de Hasdeulogie, care a elaborat și a editat în parteneriat cu reputatul hasdeulog din România Crina Decusară-Bocșan biobibliografia:
Decusară-Bocșan, Crina. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-1888) : Biobibliogr. / Crina Decusară-Bocșan ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naț. de Hasdeulogie ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; coord. : Clara și Pavel Balmuș ; red. bibliogr. : Ludmila Pânzaru. – Chișinău : Grafema Libris SRL, 2008. – 52 p.
Lucrarea include opera Iuliei Hasdeu, risipită în volume de autor, în culegeri, în seriale și periodice (inclusiv traducerile), lucrări beletristice despre viața și opera Iuliei Hasdeu, lucrări de specialitate despre Iulia Hasdeu și opera ei, editate într-o perioadă de peste un secol. Materialul biobibliografic este aranjat în ordine direct cronologică, iar în interiorul aceluiași an – în ordine alfabetică.
Un compartiment aparte îl reprezintă Bibliografia afectivă, care include: dedicații, medalii, lucrări de artă plastică, scenarii, filme, lucrări muzicale. Biobibliografia conține Indexuri auxiliare: Index de nume, Lista periodicelor bibliografiate care evident înlesnesc procesul de căutare și vin să completeze informația. În total, biobibliografia însumează 388 de surse bibliografice.
Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) : indice bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; alcăt. : L. Pânzaru. – Chișinău : [S. n.], 1989. – 21 p.
Scopul acestui indice bibliografic este de a informa despre publicațiile: cărți / ediții periodice, consacrate vieții și creației lui B.P. Hasdeu, care au fost editate în Republica Moldova în perioada 1974-1989. Indicele bibliografic este alcătuit din două compartimente: Opera lui B.P. Hasdeu și Literatura despre viața și opera lui B.P. Hasdeu. Primul compartiment include operele alese, lucrări în volume, culegeri și publicații periodice. În compartimentul Literatura… sunt indicate volumele, apoi articolele care poartă caracter general despre viața și creația scriitorului. În compartimente sursele sunt indicate în limbile română și rusă, înregistrările bibliografice sunt făcute în limba originalului și sunt însoțite de adnotări. Materialul bibliografic este aranjat după gradul de importanță, conform criteriului de la general la particular. În total, au fost incluse 131 de surse bibliografice.
Din momentul inaugurării până în prezent, colecția Hasdeulogie a însumat și a păstrat cu pioșenie documentele pe care le deține despre toți cei cinci membri ai dinastiei Hâjdău – Hasdeu: Thadeu Ioan Hâjdău, Alexandru Hâjdău, Boleslav Hâjdău, Bogdan Petriceicu Hasdeu și Iulia Hasdeu. Numeric mai reprezentativă este colecția Bogdan Petriceicu Hasdeu, care include: opere literare ale scriitorului, studii folcloristice și lingvistice; monografii, cercetări științifice, manuscrise ale hasdeulogului Nicolae Romanenco. Moștenirea cultural-științifică hasdeuiană conține și o colecție de vechi documente care se păstrează în fondul bibliotecii. Merită să menționăm operele literare ale lui B.P. Hasdeu și ale Iuliei Hasdeu, editate cu aproape un secol și jumătate în urmă:
B.P. Hasdeu. Ioan-Vodă cel Cumplit: aventurile, domnia, răsboaele, moartea lui; rolul său în istoria universală și viața poporului român (1572-1574), apărută la Bucuresci în 1894, la Editura Librăriei Carol Muller, în colecția Omenii mari ai României (aici și în continuare în descrierea bibliografică a fost păstrată ortografia epocii).
Primele volumele de autor ale Iuliei Hasdeu au fost editate după trecerea în neființă a tinerei scriitoare, dar ele își găsesc ecou în mentalitatea generațiilor de peste secole. La Biblioteca Centrală cele mai vechi opere ale scriitoarei române de expresie franceză sunt:
Oeuvres posthumes. Vol. 1 : Bourgeons d`Avril, editată la Paris : Librairie Hachette &C-ie; Bucharest : Librairie Socec & C-ie, anul apariției fiind 1889. Volumul are 237 p.
Cu un an mai târziu, în 1890, tot la Paris, s-au editat încă două volume:
– Oeuvres posthumes. Vol. 2 : Chevalerie. – Paris : Librairie Hachette & C-ie; Bucharest : Librairiei Socec & C-ie, 1890. – 287 p.
– Oeuvres posthumes. Vol. 3 : Théâtre. – Paris : Librairie Hachette & C-ie; Bucharest : Librairie Socec & C-ie, 1890. – 382 p.
În cadrul rețelei BM „B.P. Hasdeu” aceste rarități bibliografice Biblioteca Centrală le deține în exclusivitate.
Colecția Hasdeulogie dispune și de manuscrise ale hasdeulogului Nicolae Romanenco, care s-a consacrat cu toată dăruirea cercetării fenomenului Hasdeu, acestea fiind în așteptarea cercetătorilor, pentru a fi explorate.
O sursă importantă de informare reprezintă publicațiile periodice, deoarece, dintotdeauna ele au redat cu prisosință atât viața socială, cât și cea culturală a societății. Astfel, utilizatorii Bibliotecii Centrale se pot documenta din prima sursă, având acces la revista Viața românească, anii de ediție: 1906-1914; 1920-1924; 1927-1930; 1936-1937.
Este știut faptul că pe parcursul unui secol de la trecerea în eternitate a marelui savant și enciclopedist român B.P. Hasdeu mai mulți artiști plastici, cum ar fi: Carol Storck, Dimitrie Paciurea, Alfred Dimitriu, Alexandru Plămădeală, Simion Odainic, Valentin Vârtosu au ținut să-i imortalizeze chipul distinsului nostru înaintaș.
Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu” este deținătoarea a cinci busturi în bronz, sculptor Valentin Vârtosu, lucrări în care autorul a reușit să reconstituie chipul fiecăruia din reprezentanții dinastiei. Busturile, periodic, sunt expuse în cadrul activităților culturale, științifice sau omagiale, la expoziții organizate de bibliotecă. O sculptură instalată pe soclu – opera maestrului Valentin Vârtosu, este amplasată în holul bibliotecii și reprezintă chipul lui B.P. Hasdeu, patronul spiritual al Bibliotecii Municipale. Putem afirma că această sculptură, fiind o reconstituire desăvârșită, este și cartea de vizită a bibliotecii, deoarece, zi de zi întâmpină vizitatorii noștri.
Pentru a promova viața și activitatea literară a membrilor dinastiei Hâjdău-Hasdeu a fost organizat Programul științific Pro Academia Hasdeu în cadrul căruia sistematic se desfășoară, pe parcursul a două decenii, diverse activități culturale și științifice: microsimpozioane, conferințe, mese rotunde, lansări de carte, în incinta bibliotecii și în alte instituții de cultură și învățământ.
Microsimpozioanele Pro Academia Hasdeu au fost din totdeauna un platou de discuții aprinse între cercetători notorii, hasdeulogi din Republica Moldova și din România. În diverse perioade aici au ținut discursuri: Ion Oprișan, Stancu Ilin, Cătălina Velculescu, Octavian Onea, Crina Decusară-Bocșan, Ion Nuță, Mihai Mitu, Cristina Balinte, Pavel Balmuș, Vasile Malanețchi, Victor Cirimpei etc. Moderator permanent al acestor microsimpozioane a fost regretatul cercetător și istoric literar Pavel Balmuș, mereu pasionat și preocupat de universul hasdeuian.
Ediția din 2016 a debutat în februarie cu o conferință științifică, al cărei generic a fost B.P. Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice și filologice. În cadrul forului științific au fost prezentate comunicări ale cercetătorilor științifici: Tudor Ciobanu, Vasile Malanețchi, Liliana Rotaru, Teodor Candu și hasdeulogul din România Octavian Onea, un prieten fidel al BM „B.P. Hasdeu”.
Istoricul literar Barbu Lăzăreanu, afirma despre B.P. Hasdeu următoarele: „Are ideea că omul este un pas în galopul ascensionist și fără sfârșit al evoluției universale, îndreptată spre perfecții și piscuri.” Așadar, să deschidem cărțile lui B.P. Hasdeu, să-i citim opera și să ne simțim parte al universului hasdeuian.