Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / OUR colleagues / У НАШИХ КОЛЛЕГ
Galina SACALIUC
De la bibliotecar la bibliotecar: reflecţii asupra educaţiei nonformale a bibliotecarilor

În anul 2014, situaţia în domeniul formării profesionale a bibliotecarilor în raionul Râşcani era în declin alarmant. Situaţia în comunităţi se schimba, cetăţenii aveau aspiraţii tot mai moderne la care bibliotecile nu puteau face faţă. Din acest motiv, cetăţenii veneau tot mai rar şi mai rar la bibliotecă. Din cauza micşorării numărului de utilizatori au devenit tot mai insistente solicitările unor consilieri locali de a reduce bugetele bibliotecilor (care şi aşa erau modeste). A devenit destul de real pericolul închiderii unor biblioteci din raion. În aceste condiţii, noi, bibliotecarii din Râşcani, am decis că nu vom cădea în pesimism şi dacă s-a ajuns la această situaţie dificilă, vom găsi soluţii onorabile şi în aceste condiţii. Astfel, am decis să iniţiem la nivel local un program de formare nonformală a bibliotecarilor.
Am găsit parteneri locali care să colaboreze cu noi la realizarea acestui deziderat. A fost stabilit un contract de parteneriat cu ONG „Moştenitorii”. Împreună cu ei am analizat situaţia în domeniul dezvoltării bibliotecilor şi a tendinţelor care sunt prezente în domeniu pe plan local şi pe plan global. Am realizat discuţii cu bibliotecarii din localităţile rurale pentru a înţelege mai bine care sunt necesităţile lor de formare. Am constatat că unii bibliotecari întâmpină dificultăţi la înţelegerea rolului bibliotecii în societatea modernă, la stabilirea direcţiilor de modernizare a bibliotecilor, la determinarea priorităţilor bibliotecilor. În acest context, împreună cu ONG „Moştenitorii” am planificat primul training Dezvoltarea viziunii bibliotecii moderne. Trainingul a fost livrat bibliotecarilor în incinta bibliotecii raionale în perioada 17-18 mai 2014. Au participat 18 bibliotecari din raion şi cinci funcţionari ai APL. Evenimentul formativ şi-a propus următoarele obiective:
1) perfecţionarea competenţelor participanţilor de a analiza multidimensional conceptul de bibliotecă modernă;
2) dezvoltarea viziunii bibliotecii moderne şi a bibliotecarului modern;
3) fortificarea reţelei bibliotecarilor inovatori şi a susţinătorilor acestora.
Pentru livrarea trainingului a fost folosită metodologia cognitivistă, care a oferit participanţilor posibilităţi de a genera idei intuitive referitoare la subiectele abordate, de a realiza schimburi de idei cu partenerii de echipe şi ulterior cu toţi participanţii la eveniment, de a se familiariza cu informaţiile relevante subiectelor din diverse surse, de a sintetiza viziunile lor referitoare la modernizarea bibliotecii cu cele mai recente achiziţii teoretice şi practice referitoare la modernizarea bibliotecilor, de a dezvolta produse specifice solicitate de conţinut, de a dezvolta judecăţi de valoare referitoare la validitatea acestor produse pentru bibliotecile lor. La formarea comunităţii s-a lucrat în baza unui Ghid de învăţare, care oferea participanţilor posibilităţi să-şi organizeze activitatea. Fiecare echipă a prezentat produsele elaborate. Pentru analiza conceptului de bibliotecă modernă participanţilor li s-a oferit oportunitatea de a viziona un film despre biblioteca din Toronto şi un film despre o biblioteca mică din satul Păuleşti, raionul Călăraşi. Ulterior a fost realizată o prezentare PPT ce a reflectat exemple de modernizare a bibliotecilor publice şi tendinţele de modernizare a domeniului pe plan global. În final bibliotecarii au realizat o sinteză a informaţiilor şi au dezvoltat o formulare proprie a conceptului de bibliotecă modernă şi au evidenţiat componentele-cheie ale bibliotecii moderne. Tot în baza informaţiilor analizate anterior, participanţii au dezvoltat în grupe „portretul” bibliotecarului modern şi l-au exprimat prin simboluri. A fost realizat un schimb constructiv de opinii asupra subiectului prin folosirea tehnicii revizuirea circulară. Pentru dezvoltarea viziunii, participanţilor li s-a propus spre analiză un suport informaţional ce conţinea explicaţia conceptului de viziune şi exemple de formulare a viziunii. În baza acestor informaţii, participanţii, lucrând în echipe, au dezvoltat viziunea bibliotecii lor. Formulările fiecărei echipe au fost prezentate frontal şi analizate constructiv de către toţi participanţii. În final participanţii au realizat evaluarea trainingului. Analizând evaluările participanţilor, putem evidenţia următoarele constatări referitoare la utilitatea şi relevanţa trainingului:
trainingul este binevenit pentru dezvoltarea profesională a bibliotecarilor şi pentru dezvoltarea abilităţilor de a începe planificarea proceselor de modernizare a bibliotecii;
20 de participanţi au apreciat în mod deosebit metodologia participativă de lucru folosită în cadrul trainingului şi atmosfera prietenească, optimistă. 16 participanţi au accentuat faptul că filmele şi prezentarea PPT i-au ajutat să înţeleagă mai bine ce este o bibliotecă modernă şi care sunt componentele ei. 13 participanţi au menţionat faptul că au înţeles că o bibliotecă modernă poate fi orice bibliotecă din orice localitate, dacă ea oferă servicii necesare locuitorilor comunităţii;
12 respondenţi au apreciat modalitatea de dezvoltare a portretului bibliotecarului modern;
18 respondenţi au menţionat utilă modalitatea de dezvoltare a viziunii bibliotecii moderne.
Participanţii au formulat şi anumite recomandări pentru viitor:
trainingul respectiv să aibă continuitate; să fie organizate şi alte activităţi similare de dezvoltare profesională;
să fie organizate cursuri de studiere a calculatorului şi a internetului;
să facă schimb de experienţă cu alte biblioteci din raion şi din republică;
să se ofere posibilităţi de a scrie proiecte concrete prin intermediul cărora să aducă resurse în bibliotecile lor.
Concluzii şi lecţii învăţate:
obiectivele trainingului au fost realizate; subiectele au fost atractive, utile şi interesante pentru participanţi;
bibliotecarii sunt motivaţi să se implice activ şi în alte activităţi de formare;
pentru trainingul viitor se recomandă să se identifice o modalitate nonformală, în care să fie posibil de lucrat mai productiv.
În baza analizei feedbackului obţinut după primul training, am planificat trainingul al doilea Dezvoltarea planului de activităţi în conformitate cu necesităţile de modernizare a bibliotecii, în perioada 14-15 iunie 2014. Tot la solicitările participanţilor am livrat acest training într-o atmosferă nonformală în incinta taberei de vară din satul Mihăileni. Prin realizarea acestui training ne-am propus următoarele obiective:
1) dezvoltarea competenţelor de analiză multidimensională a necesităţilor de modernizare a bibliotecii ca structură comunitară;
2) dezvoltarea obiectivelor de modernizare a bibliotecii şi identificarea activităţilor pentru realizarea obiectivelor respective;
3) fortificarea reţelei bibliotecarilor inovatori din raionul Râşcani.
Complementar, participanţii la training au beneficiat şi de o fascinantă activitate extracurriculară – Optimism inovativ, ingeniozitate şi mult umor în jurul rugului sub lună plină!, ceea ce a contribuit în mod semnificativ la fortificarea echipei de bibliotecari inovatori, la sporirea motivaţiei participanţilor de a face parte din echipa de inovatori şi de a se implica mai activ în activităţile de formare.
În baza constatărilor realizate în cadrul trainingului am dedus următoarele concluzii:
trainingul a răspuns necesităţilor de formare şi aşteptărilor bibliotecarilor deoarece a fost bine organizat, suporturile de curs au fost relevant selectate şi structurate, eficient utilizate şi clar explicate participanţilor;
metodologia de lucru a fost eficientă deoarece a oferit posibilitatea tuturor participanţilor să se implice performant în procese de prelucrare multidimensională a informaţiei, să realizeze diferite schimburi de idei, opinii referitoare la subiectele abordate, să genereze idei constructive referitoare la dezvoltarea şi implementarea inovaţiilor în bibliotecile lor, să dezvolte produse intelectuale care să le valorifice ulterior în bibliotecile lor (misiunea bibliotecii, graficul SWOT pentru bibliotecă, obiective SMART, activităţi pentru realizarea obiectivelor, produse de monitorizat şi de evaluat, strategii de diminuare a riscurilor, planul de implementare a serviciului de instruire a adulţilor etc.);
participanţii au menţionat că pentru ei a fost destul de interesant şi motivat faptul că activităţile de formare au fost realizate într-o atmosferă neformală, în tabăra de odihnă, la aer liber. Din aceste considerente se recomandă ca pe viitor (în măsura posibilităţilor) activităţile de formare cu bibliotecarii să fie realizate în mediu neformal.
Ţinând cont de faptul că bibliotecarii urmează să modernizeze bibliotecile lor şi să atragă mai mulţi utilizatori adulţi, am decis ca al treilea training să fie dedicat specificului dezvoltării serviciilor de educaţie a adulţilor. De asemenea, pentru acest training am iniţiat un parteneriat şi cu DVV International – proiect specializat în instruirea adulţilor. Trainingul a fost livrat în perioada 15-16 august 2014 în incinta taberei de vară din satul Duruitoarea. Evenimentul formativ şi-a propus următoarele obiective:
1) dezvoltarea competenţelor participanţilor de a înţelege sistemic specificul educaţiei adulţilor şi de a selecta modalităţi optime de planificare, organizare, realizare, evaluare a activităţilor formative cu adulţii;
2) perfecţionarea competenţelor de dezvoltare a propunerilor de finanţare pentru iniţierea serviciilor de educaţie a adulţilor;
3) elaborarea planurilor de implementare a serviciilor de educaţie a adulţilor;
4) fortificarea reţelei bibliotecarilor inovatori din raionul Râşcani.
În urma acestui training am reţinut următoarele constatări:
bibliotecarii au menţionat că la acest training au înţeles că ideile lor de proiect trebuie să se axeze pe educaţia adulţilor, pe ceea ce vor adulţii, pe ceea ce îi motivează pe adulţi, şi nu pe ceea ce biblioteca vrea, pur şi simplu, să facă. Serviciile de bibliotecă sunt pentru utilizatorii bibliotecii şi nu pentru bibliotecă în sine. Aici a fost eroarea principală a primei tentative de a scrie propunerile de finanţare. Bibliotecarii s-au gândit la ce are nevoie sau la ce vrea bibliotecara să facă nu la ceea de ce au nevoie adulţii. Astfel, s-a conştientizat şi importanţa analizei necesităţii de educaţie a adulţilor;
s-a înţeles rolul metodologiei în programele de lucru cu adulţii, dar a apărut şi îngrijorarea bibliotecarilor că ei nu vor putea desfăşura activităţi interactive aşa cum o fac formatorii care au condus trainingurile cu ei. Deci, a apărut o nouă deschidere pentru bibliotecari – dezvoltarea competenţelor metodologice pentru ca ei să poată facilita eficient activităţi de educaţie a adulţilor. Pentru a avea în comunităţi activităţi eficiente de educaţie a adulţilor trebuie ca bibliotecarii să devină şi facilitatori performanţi;
au conştientizat că sub aspect teoretic înţeleg lucrurile şi le este clar cum trebuie să arate un serviciu de educaţie a adulţilor. Însă, le vine extraordinar de greu să transpună aceste înţelegeri sub formă de text în propunerea de finanţare. De facto, aceasta este o slăbiciune de ordin managerial. Bibliotecarii au preponderent o profesie executivă şi ei nu au avut ocazii să-şi dezvolte competenţele lor de planificare şi implementare a inovaţiilor. Şi această componentă deschide uşi spre dezvoltarea ulterioară a bibliotecarilor, anume dezvoltarea lor ca manageri ai inovaţiilor de bibliotecă;
fiecare bibliotecar a dezvoltat o schiţă de plan de implementare a unui serviciu de educaţie a adulţilor în biblioteca sa.
Bibliotecarii au avut la dispoziţie două săptămâni pentru a cizela planurile de dezvoltare a serviciilor. Pe data de 6 septembrie ne-am întâlnit iarăşi, pentru a face un schimb de experienţă asupra proiectelor care urmau a fi implementate în colaborare cu ONG „Moştenitorii” şi DVV International. S-a discutat despre managementul implementării proiectelor şi au fost analizate detaliat dificultăţile cu care se vor confrunta bibliotecarii la implementarea serviciilor de educaţie a adulţilor.
Graţie participării în programul de formare oferit de noi, bibliotecarii din 10 biblioteci din raion au realizat servicii de educaţie a adulţilor cu suportul financiar al ONG „Moştenitorii” şi DVV International. Serviciile au fost implementate cu succes, fapt ce a condus la semnificative beneficii membrilor comunităţilor, bibliotecilor şi bibliotecarilor. S-a schimbat atitudinea cetăţenilor faţă de bibliotecari. De asemenea, şi APL a devenit mai receptivă la solicitările acelor bibliotecari, care au manifestat iniţiativă, au depus efort şi au adus beneficii membrilor comunităţii.
În baza acestei experienţe de formare am reuşit să demonstrăm că bibliotecarii pot influenţa pozitiv soarta bibliotecilor în care activează. Bibliotecarii au devenit mai optimişti şi mai motivaţi pentru noi instruiri. Astfel, a fost uşor să-i convingem să se implice în competiţia de modernizare a bibliotecilor iniţiată de Programul Novateca, finanţat de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates” şi implementat de „IREX Moldova”. Bibliotecarii au valorificat competenţele dezvoltate de noi pentru a negocia cu APL condiţiile de susţinere a bibliotecilor şi de îmbunătăţire a infrastructurii acestora.
Graţie eforturilor depuse de bibliotecari şi de APL, raionul Râşcani a fost selectat pentru participare în Programul Novateca. Bibliotecile din raion au fost echipate cu computere conectate la internet şi imprimantă. Astfel, oportunităţile bibliotecilor de a atrage noi utilizatori a crescut semnificativ. În cadrul Programului Novateca, Biblioteca raională a devenit Centru regional de formare. În felul acesta, începe o nouă etapă în viaţa bibliotecii noastre ca centru de formare a bibliotecarilor. Pentru toţi bibliotecarii participanţi la programele de formare din raion au fost livrate traininguri de utilizare a TIC. Bibliotecarii au fost învăţaţi să lucreze în Programul Word, s-au ataşat de fascinaţiile internetului, şi‑au deschis conturi (poştă electronică), precum şi conturi pe Skype şi Facebook.
De asemenea, bibliotecarii au fost învăţaţi cum să valorifice toate aceste inovaţii la modernizarea bibliotecii şi la diseminarea succeselor obţinute în interacţiunile cu beneficiarii bibliotecilor. Ca urmare a acestor instruiri a sporit semnificativ numărul utilizatorilor de bibliotecă, s-a diversificat şi categoria utilizatorilor. De aceea, pentru bibliotecari a fost livrat trainingul Biblioteca modernă. În cadrul acestui training bibliotecarii au elaborat un plen de modernizare a componentelor din bibliotecile lor. Este apreciabil faptul că majoritatea bibliotecarilor au reuşit să-şi îmbunătăţească spaţiile, să-şi renoveze colecţiile, să-şi diversifice partenerii, să-şi modernizeze tehnologiile. În aceste condiţii, bibliotecarii acumulează succese remarcabile, dar se confruntă şi cu anumite dificultăţi. Ei au nevoie de interacţiuni profesionale în cadrul cărora să realizeze schimburi de experienţă, să identifice modalităţi de a diminua dificultăţile cu care se confruntă. În acest scop, biblioteca noastră a decis să iniţieze un ciclu de interacţiuni profesional-metodice la care bibliotecarii să poată dialoga şi găsi soluţii pentru dificultăţi sau pentru a genera noi idei de perfecţionare progresivă a bibliotecilor.
În cadrul Programului Novateca, formatorii noştri au participat la trainingul Servicii noi de bibliotecă, la care s-au familiarizat cu tendinţele moderne în dezvoltarea şi implementarea serviciilor de bibliotecă. Formatorii au dezvoltat două planuri de implementare a două servicii de bibliotecă în incinta bibliotecii noastre. Ulterior, acest training a fost livrat pentru bibliotecarii din raion în incinta centrului nostru de formare. Ca rezultat, fiecare bibliotecar a implementat în biblioteca sa câte un serviciu nou cu folosirea computerelor şi internetului. Toate aceste experienţe au fost activ diseminate. Aceste servicii au sporit şi mai mult numărul utilizatorilor de bibliotecă şi au întărit imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate.
Graţie competenţelor acumulate de bibliotecari în cadrul programelor de formare livrate de centrul nostru de formare, ei au avut posibilitatea ca în anul 2015 să iniţieze un nou program de colaborare cu ONG „Moştenitorii” şi DVV International. 7 octombrie 2015 pentru oraşul Râşcani, precum şi pentru întreaga republică a fost o dată semnificativă, un eveniment important, prin inaugurarea Centrului de educaţie a adulţilor, noi, Biblioteca Publică Orăşenească Râşcani, fiind primii din republică care deschidem asemenea centru de educaţie a adulţilor.
Bibliotecarii au fost învăţaţi cum să modereze activităţi de training şi consultanţă pentru iniţierea unei afaceri. La aceste activităţi ei au reuşit să deschidă mici afaceri. Astfel, prin modelul nostru de a fi am demonstrat că formarea bibliotecarilor este un proces extrem de important. În pofida dificultăţilor economice am găsit oportunităţi, resurse şi am realizat instruirea bibliotecarilor din raion. Rezultatele pozitive ale acestei instruiri nu s-au lăsat mult aşteptate. Bibliotecarii au devenit persoane mai influente în comunitate, au adus resurse tehnologice în biblioteci, au dezvoltat servicii noi interesante şi utile pentru cetăţeni, au reuşit să atragă simpatia cetăţenilor, dar şi a APL. Ca rezultat, APL şi partenerii noştri s-au implicat mai activ în procesele de îmbunătăţire a condiţiilor din biblioteci. Astfel, bibliotecile nu numai că au supravieţuit în raion, dar au devenit importante centre comunitare, ce contribuie la asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii, programe educative, programe inteligente de recreere şi de formare multilaterală.
Şi noi, Centrul Regional de Formare Râşcani, am avut multiple beneficii datorită faptului că am iniţiat programe de formare a bibliotecarilor. Am reuşit să îmbunătăţim infrastructura bibliotecii, am devenit formatori recunoscuţi şi apreciaţi în regiune, avem tot respectul din partea Direcţiei cultură, a Consiliului raional, administraţiei locale. Am reuşit să diseminăm succesele noastre prin reţeaua Novateca şi prin alte reţele de socializare. Imaginea bună despre noi în comunitate este în progres, avem tot mai mulţi simpatizanţi, susţinători, parteneri şi utilizatori. Această odisee ne-a purtat noroc, de aceea recomandăm cu fermitate şi altor bibliotecari să preia modelul nostru de formare şi să obţină succese la nivel de bibliotecă şi la nivel de comunitate.