Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Taisia FOIU
Breviar bibliografic

În luna august a.c. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a editat trei biobib­liografii. Aceste realizări se datorează eforturilor Filialei „Alba Iulia”, cu sprijinul Departamentului „Memoria Chişinăului”. Toate lucrările au fost elaborate cu prilejul aniversării a 15-a de la fondarea Bibliotecii „Alba Iulia” şi prezentate în cadrul festivităţii omagiale la data de 31 august – Ziua Limbii Române.

Anatol Ciocanu : o altfel de biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Alba Iulia”; ed. îngrijită şi sel. autoriz. de Elena Caldare; alcăt. : Anatol Ciocanu, Elena Caldare; red. bibliogr. : Taisia Foiu; sub red. Lidiei Kulikovski. – Alba Iulia : Gens Latina, 2013. – 192 p.

Acest studiu bibliografic este o prezentare a poetului, prozatorului, traducătorului, textierului, publicistului şi muzeografului Anatol Ciocanu.

Lucrarea dată se deosebeşte de celelalte biobibliografii elaborate de BM. Este vorbă de o biobibliografie, văzută altfel de Anatol Ciocanu. În acest studiu nu sînt respectate întru totul rigorile de elaborare a unei lucrări bibliografice. Elaborată în baza manuscrisului lăsat de autor, tot el şi protagonist, este structurată în concepţia şi în viziunea proprie a scriitorului, completată (ca un compartiment aparte) cu Bibliografia selectivă elaborată de Biblioteca „Alba Iulia” (deja conform rigorilor bibliografice).

Biobibliografia are două părţi: Autobiobibliografie şi Bibliografie selectivă. Se deschide cu un Studiu introductiv, scris de Iurie Colesnic, Maestru al literaturii, urmat de un şir de Referinţe critice, de acad. Mihai Cimpoi, Anatolie Paniş, Ioan Mânăscurtă, Adrian Dinu Rachieru, Mihail Gh. Cibotaru ş.a., scrise şi publicate în ani diferiţi. Tabelul cronologic, elaborat de protagonistul lucrării, reflectă unele momente importante din viaţa şi activitatea lui. Un aspect interesant prezintă cîteva dialoguri cu Anatol Ciocanu, semnate de Miron Blaga, Leo Butnaru, Nicolae Roibu, Aneta Grosu.

Cele 853 de surse bibliografice (din 1992 – selective) îl prezintă pe Anatol Ciocanu ca scriitor implicat în mai multe specii literare: poezie, publicistică, traduceri din literatura clasică, recenzii, consemnări, comentarii, interviuri realizate şi acordate etc.

Lucrarea se încheie cu Indexul de nume şi cu cîteva fotografii din arhiva scriitorului.

Ţinem să exprimăm toată recunoştinţa Editurii „Sens Latina” din Alba Iulia, România, pentru editarea acestui volum calitativ la timp. Este prima experienţă a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de colaborare cu editurile din România.

* * *

Portret în mişcare. Ion Mărgineanu : Periplu biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Alba Iulia”; alcăt. : Elena Căldare ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Foxtrot, 2013. – 175 p.

Şirul de lucrări bibliografice, elaborate de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în parteneriat cu România, a fost completat cu un periplu biobibliografic: „Portret în mişcare: Ion Mărgineanu”. Cum scrie în Argument alcătuitorul, directorul Bibliotecii „Alba Iulia”, Elena Caldare, „această lucrare este un Semn de respect şi preţuire al bibliotecarilor chişinăuieni de la Biblioteca «Alba Iulia» pentru poetul, profesorul, scriitorul, folcloristul, memorialistul, ziaristul, etnologul, traducătorul, editorul albaiulian Ion Mărgineanu, un patriot înflăcărat, ctitorul spiritual al Bibliotecii «Alba Iulia»”.

Se deschide volumul cu studii introductive, semnate de acad. Mihai Cimpoi, Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă, Ironim Muntean, Gheorghe Grigurcu, Zenovie Cărlugea, Monica Grosu, Ion Buzaşi, Titu Popescu, urmat de un Crochiu monografic, scris de protagonistul volumului.

Lucrarea este structurată în două capitole: Opera. Activitatea literară şi Despre creaţia scriitorului Ion Mărgineanu.

Primul compartiment vizează opera repartizată în volume publicate aparte, în culegeri şi în publicaţii periodice, în resurse electronice, în colaborare (coautor), selecţii, traduceri, antologii, prefeţe de Ion Mărgineanu, interviuri realizate de Ion Mărgineanu şi referinţe critice.

Al doilea capitol prezintă un ma­terial bogat despre creaţia scriitorului, interviuri cu Ion Mărgineanu publicate în cărţi, în culegeri şi în ediţii periodice din România şi Republica Moldova. Cele 507 de descrieri bibliografice reflectă vasta activitate a lui Ion Mărgineanu ca poet, prozator, publicist etc.

Un compartiment aparte, constituit din cinci indexuri auxiliare: Index de nume, Index de titluri, Index de poezii, Index geografic, Index de publicaţii bibliografiate şi Lista de pseudonime ale lui Ion Mărgineanu, înlesnesc orientarea cititorului în acest periplu bibliografic.

„Această lucrare este o dovadă a maturităţii profesionale a Bibliotecii «Alba Iulia», o dovadă a dragostei şi respectului incomensurabil al angajaţilor bibliotecii faţă de protagonistul volumului Ion Mărgineanu”, conchide conf. univ. dr. L. Kulikovski în studiul introductiv Ion Mărgineanu, aristocratul spiritual al Bibliotecii „Alba Iulia”.

* * *

Elena Tamazlâcaru : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Alba Iulia”; alcăt. : Elena Căldare, Elena Tamazlâcaru; red. bibliogr. : Claudia Tricolici; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Grafema Libris, 2013. – 188 p.

Prezenta biobibliografie, realizată de Elena Caldare în colaborare cu protagonistul lucrării şi redactată de Claudia Tricolici, este dedicată jurnalistei, publicistei şi scriitoarei Elena Tamazlâcaru.

Despre personalitatea Elenei Tamazlâcaru şi activitatea ei ca ziaristă, eseistă, poetă, prezentatoare TV, ne relatează studiile introductive semnate de conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, regizorul Ion Ungureanu, scriitorii-academicieni Mihai Cimpoi și Nicolae Dabija, ziaristul Vlad Pohilă.

Structura lucrării reflectă activitatea literară, publicistică, de-a lungul cîtorva decenii, a Elenei Tamazlâcaru şi include următoarele capitole: I. Opera. Activitatea literară; II. Activitate în televiziune: Realizator de emisiuni muzical-artistice TV; III. Despre creaţia Elenei Tamazlâcaru.

Primul capitol Opera. Activitatea literară se divizează în următoarele compartimente: Ediţii aparte; În culegeri şi publicaţii periodice; Texte, pagini îngrijite de Elena Tamazlâcaru; În colaborare (coautor); Interviuri realizate de Elena Tamazlâcaru.

Capitolul Activitate în televiziune: Realizator de emisiuni muzical-artistice TV cuprinde materiale privitor la diverse emisiuni şi cicluri de emisiuni realizate de Elena Tamazlâcaru în calitate de autor, redactor, precum şi în colaborare. Capitolul Despre creaţia Elenei Tamazlâcaru include materiale şi repere critice despre autor, resurse electronice, referinţe critice.

Indexurile auxiliare Index de nume, Index geografic, Index de publicaţii periodice facilitează accesul la conţinutul celor 830 de surse bibliografice.

Lucrarea se încheie cu nişte file de album, care reflectă momente din biografia şi din variata activitate culturală a protagonistei.

 

Taisia FOIU,

şef, Departamentul
„Memoria Chişinăului”

 

25.tif
27.tif
26.tif