Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Eugenia BAHU
Orele de bibliologie conferă valoare imaginii bibliotecii şcolare

„Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încîntă.”
(G. Călinescu)

Cartea este ceva sfînt pentru un om intelectual. Iar o şcoală, un gimnaziu sau un liceu sînt de neconceput fără carte. Datoria sacră a fiecărui bibliotecar este să-l aducă pe elev în lumea fascinantă a literelor, a cărţilor, a personajelor şi faptelor din acestea.

Din păcate, astăzi, pe lîngă criza economică, viaţa ne confruntă şi cu o criză a lecturii. Ce putem face pentru a-i atrage pe tineri, pentru a-i cîştiga pe cititori? Trebuie să-i ajutăm să descopere vibraţia unică, plină de învăţăminte, pe care o emană cartea. Să-i ajutăm să înţeleagă tainele ei. Bibliotecarul poate să le modeleze personalitatea, să-i facă să se aplece asupra lecturii, pentru a se familiariza cu cultura Neamului, cea ce nu poate fi ruptă limba maternă, dar şi de frumos, de tradiţii, de rădăcini. Să nu uităm, că lectura se face anume prin cultură, iar cultura prin lectură.

Bibliotecarul şcolar trebuie să posede cunoştinţe largi pentru a promova eficient cartea, lectura, cunoştinţele, cultura, iar astfel – şi imaginea bibliotecii. Obiectivele pe care acesta şi le propune pentru realizare sînt:

atragerea la lectură a tuturor categoriilor de copii;

formarea deprinderilor de lectură şi informare;

sporirea potenţialului informaţional;

crearea unui mediu favorabil procesului de studiu.

Învăţămîntul complementar, ce tinde a fi unul formativ, are ca scop nu numai transmiterea unui volum de cunoştinţe elevilor, ci şi dezvoltarea aptitudinilor de învăţare. Familiarizarea elevilor cu cunoştinţe din domeniul istoriei cărţii, biblioteconomiei, bibliologiei, formarea deprinderilor de lucru cu cartea sînt sarcinile lecţiilor bibliologice. În etapa actuală, pentru orientarea elevilor de a trece la învăţămîntul formativ, e nevoie ca lecţiile de bibliologie să se desfăşoare la un nivel înalt, să indice elevilor calea de selectare şi de acumulare a cunoştinţelor. La Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din capitală sînt conducătoare a cercului Cultura informaţională din anul 2002. Pot să spun că mă bucur cînd asist la discuţii aprinse între elevi, atunci cînd aşteaptă să le vină rîndul pentru a schimba cărţile. Deseori elevii de aceeaşi vîrstă, dar cu concepţii diferite, discută despre modul cum trebuie păstrată şi îngrijită cartea.

Valorificarea experienţei mele profesionale, o constituie lecţiile bibliologice. În anul de studii 2012-2013 în bibliotecă a activat cercul Cultura informaţională, unde elevii au avut posibilitatea să se orienteze mai uşor în activitatea de bibliotecă, în literatura de referinţă, aparatul informativ al cărţii etc. La ședințele cercului au fost desfăşurate lecţiile bibliologice Alegerea cărţii prin accesul liber la raft, Impresia personală despre carte, Structura manualului şi altele.

În cadrul lecţiei bibliologice Literatura de referinţă elevii au înţeles că aceasta are un caracter specific, care răspunde la cerinţe concrete, oferă informaţia primară. Priceperea de a te folosi de literatura de referinţă e un indiciu al culturii. Este imposibil să le ştii pe toate, dar contează mult să ştii unde poţi găsi informaţia necesară. Iar în cadrul lecţiei Ediţii periodice o importanţă majoră a avut partea practică a acesteia, care a contribuit la formarea deprinderilor şi abilităţilor de folosire a ediţiilor periodice. Elevii au explicat noţiunile de „ziar”, „revistă” etc., au identificat deosebirile dintre ele, au înţeles esenţa mottoului. Orice lecţie se organizează ca o conlucrare între bibliotecar şi elevi. Ca ea să fie cît mai interesantă, se ţine cont de posibilităţile şi interesele cititorilor, de particularităţile de vîrstă ale elevilor.

Formele şi metodele de familiarizare a elevilor cu cunoştinţe bibliologice sînt diverse: convorbiri, consultaţii, povestiri, concursuri, lecţii, seminarii. Gama formelor şi genurilor de acţiune întreprinse de bibliotecă este mult mai mare. Se fac selecţii pentru a prezenta implicarea bibliotecii în procesul de învăţămînt, pentru că biblioteca şcolară este un spaţiu de cultură, educaţie şi instruire inseparabil de procesul de învăţămînt. În procesul de predare a lecţiilor bibliologice din cadrul cercului, pe lîngă expunerea materialului teoretic şi exerciţiile practice, se utilizează şi metodele tradiţionale de activitate cu publicul în biblioteci: jocuri şi concursuri, reviste bibliografice, prezentări de carte, întîlniri cu scriitorii, redactorii publicaţiilor periodice.

Ca orice conducător de cerc am drept obiectiv cultivarea aptitudinilor, formarea unei gîndiri libere, cutezătoare, deoarece orice copil are un har, un talent ce trebuie descoperit şi dezvoltat. Spiritul trebuie să se descătuşeze. În biblioteca noastră cărţile nu se prăfuiesc pe rafturi şi fiecare apariţie nouă este aşteptată de cititori. Iar copiii care participă la cercul Cultura informaţională sînt primii care le sorb înţelepciunea. Ei şi-au pus drept scop să devină oameni înţelepţi şi instruiţi, deoarece s-au convins de adevărul dictonului: „Ai carte, ai parte.”

În final, aş vrea să menţionez că astăzi biblioteca liceului nostru oferă elevilor multe posibilităţi de cunoaştere, fiind în căutare continuă de noi strategii didactice, pentru ca generaţiile de mîine să crească şi să devină adevăraţi constructori ai unei societăţi mai fericite, fără probleme. Rolul bibliotecarului rămîne pentru totdeauna cel de ghid, de sfătuitor.

Tot mai multe voci spun că informaţia este putere, că un om informat este un om puternic. Deci, trebuie să oferim elevilor şansa de a deveni oameni puternici.

Eugenia BAHU,

şef bibliotecă, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Chişinău