Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Genoveva SCOBIOALĂ
Curba vizibilităţii Bibliotecii Municipale

Abstract

The systematic issues of the journal of librarianship and information sciences BiblioPolis confirms the publication utility and evolution, devoted to the goal – promotion of activities and initiatives of the Municipal Library „BP Hasdeu” of library trends, offering spaces for librarians communication and specialists from culture, science and education field.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

This information source is useful for specialists with experience, and for future librarians through the cohabitation of theoretical approach and practical problems and is apreciated in other library editions.

Keywords: libary journal, BiblioPolis, the Municipal Library B. P. Hasdeu, communication, library publication, experience, library promotion.

* * *

Pe parcursul a 135 de ani de tradiţie şi inovaţii Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a militat constant pentru a se remarca în atenţia comunităţii chişinăuiene, dar şi a celei profesionale, provocând interesul a noi segmente prin formarea şi menţinerea vizibilităţii. O intensitate mai mare pentru promovarea imaginii s-a înregistrat încă pe la sfârşitul anilor ’90, când am iniţiat reorganizarea şi renovarea unui şir de filiale în interesul cititorilor de atunci şi al utilizatorilor de astăzi, în dorinţa noastră de a le satisface cerinţele informaţionale şi culturale. Am încercat insistent să-i convingem că toate acţiunile întreprinse de către bibliotecă sunt în serviciul comunităţii, iar doleanţele şi părerile lor contează. Chiar dacă pe atunci cunoşteam foarte puţin despre marketing, utilizam diverse metode şi forme de promovare care s-au dovedit eficiente şi care au contribuit favorabil la faptul de a fi remarcaţi şi utile comunităţii. BM şi-a direcţionat toate activităţile şi acţiunile la consolidarea imaginii, oferind celor interesaţi produse şi servicii de calitate cu mesaje de atenţionare, de declanşare a interesului, de persuasiune a utilizatorului. Complexul de activităţi care a sporit importanţa socială a bibliotecii pe parcursul anilor şi a făcut-o cunoscută şi apreciată drept instituţie cu certe valenţe formative, educaţionale şi culturale este: valoarea şi diversitatea resurselor informaţionale; implementarea şi oferirea unor servicii noi, dar şi modernizarea celor tradiţionale; atitudinea profesionistă şi organizare inovativă a activităţilor şi evenimentelor culturale; fidelizarea utilizatorilor şi convingerea că ei reprezintă dominanta principală în activitatea bibliotecii. Căci spunea încă pe la 1859 Abraham Lincoln că „simpatia publicului este totul; având-o, nu vei avea eşecuri, dar, neavând-o, nimic nu-ţi va reuşi”.

O imagine pozitivă însă nu poate fi creată numai prin prestarea, fie ea chiar una impecabilă, a serviciilor şi a produselor. Se impun diverse mijloace şi metode de formare a imaginii, care să genereze credibilitate faţă de instituţie şi serviciile / prestaţiile acesteia. O formă susceptibilă să conducă la optimizarea poziţionării Bibliotecii Municipale în peisajul cultural al comunităţii chişinăuiene şi peste hotarele ei este colaborarea cu mass-media, prin intermediul căreia se dezvăluie, se comentează şi se diseminează comunicări profunde, diverse, interesante asupra activităţilor şi evenimentelor din bibliotecă. Această corelaţie cu presa scrisă este una de durată, de încredere. Dincolo de faptul că reprezintă o sursă vitală de informare, prin intermediul ei se profilează opinii, idei şi se formează atitudini.

Reflectarea activităţii multiaspectuale a instituţiei noastre în context local, naţional şi internaţional demonstrează vizibilitatea publică a BM, iar o radiografiere anuală ne permite evaluarea cantitativă şi calitativă a activităţii. Bibliografierea în timp a articolelor din mass-media (nu suntem siguri dacă până în 1990 le-am identificat pe toate) ne demonstrează o evoluţie ascendentă de surse care semnalează prezenţa în presă a BM, precum şi extinderea ariei geografice şi a diversităţii personalităţilor implicate în actul de creaţie.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Astfel, am reuşit să edităm trei bibliografii care vizează activitatea BM în presă, iar numărul de surse şi numărul de pagini reflectă evoluţia progresivă a imaginii. Bibliografia, chiar dacă nu este o ştiinţă exactă, este mai convingătoare când operăm cu cifre.

Primul volum cuprinde anii 1877-2001, cu 1861 de surse în 160 de pagini, volumul II reflectă perioada anilor 2002-2006, incluzând 2121 de descrieri bibliografice în 234 pagini, iar volumul III este în curs de apariţie şi va conţine 2250 de înregistrări bibliografice publicate în anii 2007-2011, în total – 6232 de referinţe.

Această colaborare fructuoasă şi benefică se reflectă în sporirea numărului de articole, dar şi în extinderea numărului autorilor. Dacă în prima bibliografie figurau doar 270 de autori, din ei 75 de bibliotecari cu 425 de articole, apoi în volumul doi cifra lor se ridică la 478 (105 bibliotecari şi 918 prezenţe), iar apariţia recentă are deja 604 de creatori, 114 din ei reprezentând bibliotecarii, care s-au produs în 1174 de tipărituri.

Valoare şi prestigiu îi conferă BM personalităţile notorii care au scris pozitiv despre activitatea noastră. Cu generozitate au fost susţinute şi apreciate activităţile ce ţin de managementul instituţiei, de proiectele şi programele inedite, de activităţile şi evenimentele ştiinţifice şi culturale de către academicieni, profesori universitari, parlamentari, diplomaţi, administraţia publică, istorici şi critici literari şi numeroşi scriitori, de la noi şi de peste hotare: Mihai Cimpoi, Haralambie Corbu, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Octavian Ghibu, Ilie Rad, Dumitru Micu, Theodor Baconsky, Zamfira Mihail, Ion Ungureanu, Dorin Chirtoacă, Mircea Hava, Grigore Vieru, Arcadie Suceveanu, Nicolae Rusu, Anatol Petrencu, Mitzura Arghezi, Adam Michnik, Iulian Filip şi mulţi, mulţi alţii.

Experienţa BM a fost evaluată pozitiv de către colegii noştri bibliotecari. Nume consacrate în biblioteconomie au apreciat şi recunoscut efortul nostru de a ne fortifica imaginea şi de a ne extinde vizibilitatea: Ion Stoica, Nicolae Busuioc, Alexe Rău, Gheorghe Buluţă, Emil Vasilescu, Ludmila Corghenci, Nelly Ţurcan, Ion Şpac, Vera Osoianu, Dimitrie Poptămaş, Victor Petrescu, regretaţii Traian Brad şi Ion Madan.

Cei mai buni promotori au fost totuşi ziariştii, care au comunicat obiectiv şi operativ efervescenţa din biblioteci, contribuind considerabil la fortificarea imaginii. Atât ziarele şi revistele de informare generală, cât şi cele profesionale sau de literatură şi cultură au transmis mesaje favorabile despre evenimentele din BM. Care sunt ziarele, în ale căror pagini a fost de cele mai multe ori oglindită activitatea BM? Bilanţul nostru aniversar evidenţiază: Literatura şi arta cu 453 de prezenţe, Capitala – 472, Timpul – 173, Flux – 204.

Oferta culturală variată, de mare interes, a avut ecouri durabile prin intermediul a numeroşi şi bine apreciaţi redactori şi ziarişti, care au conturat imaginea bibliotecii şi au amplificat informaţia, valorificând oportunităţile ce le oferă BM, influenţând predispoziţia consumatorilor şi motivaţia nevoii de cultură a aspiraţiilor pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi a comunităţii. Cei mai laborioşi au fost: Nina Josu, Nadina Gheorghiţă, Irina Nechit, Nicolae Roibu, Elena Tamazlâcaru, Raia Rogac, Valeria Bobocel.

Pe lângă ziarele de limbă română şi cele de limbă rusă au oferit destul de mult spaţiu activităţii BM, implicit filialelor minorităţilor naţionale, fapt care denotă importanţa evenimentelor, calitatea şi modul de organizare a acţiunilor şi activităţilor în BM. 477 de surse cuprinde primul volum, care oglindeşte activitatea bibliotecii de la începuturi (când se vorbea şi se scria mai mult ruseşte) până în 2002. Volumul doi include 393 de poziţii, iar al treilea este iarăşi în ascensiune, cu 431 de descrieri. Anul 2011 a fost cel mai fecund, cu 119 prezenţe, explicaţia fiind activităţile şi publicaţiile Bibliotecii Municipale consacrate aniversării a 575-a a oraşului Chişinău, evenimente demne de a fi mediatizate, iar ziarele cele mai aproape de noi au fost: Русское слово şi Еврейское местечко.

Fapte demne de rubrici importante au găsit în activitatea BM şi ziarişti din presa externă, cu o arie geografică destul de extinsă (România, Bulgaria, Belarus, Israel, Turcia, Ucraina) şi cu un număr total de peste 120 de articole. Primele bibliografii au reflectat mai intens ştiri de la deschiderea la Chişinău, în colaborare cu ţările mai sus menţionate, a unor filiale, iar în ultimii ani s-a reprezentat mai mult activitatea bibliotecii în revistele de specialitate: Biblioteca, Biblioteca Bucureştilor, Bibliotheca Septentrionalis, Curier, Labirint, Lector, Lectura, Libraria, Litere, Lumină lină.

Cifrele reliefează că presa are încredere în activitatea bibliotecilor, o promovează cu insistenţă, prezenţele rămânând aproape constante, conştientizând că evenimentele oglindite contribuie la dezvoltarea informaţională şi culturală a societăţii, la creşterea nivelului intelectual şi spiritual al cetăţenilor.

Un actor principal în lupta pentru promovarea imaginii BM a devenit revista de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis – publicaţie profesională, ştiinţifică şi culturală totodată, care semnalează activitatea şi iniţiativele BM, tendinţele bibliotecare din R. Moldova şi nu numai, oferind spaţiu de comunicare bibliotecarilor şi altor persoane din ştiinţă şi cultură. Pe parcursul unui deceniu revista a militat pentru un conţinut variat, profesionist, promovând conceptul unei biblioteci moderne, inovative, cu incitare la reflecţie, lectură şi creativitate.

Primul volum al bibliografiei despre BM în presă cuprinde doar 31 de articole referitor la bibliotecă, căci au fost bibliografiate doar primele două numere, BiblioPolis editându-se din 2002. În vol. II sunt deja 388 de articole, iar cel care va vedea lumina tiparului peste puţin timp va conţine 438 de comunicări prin care angajaţii bibliotecii şi colegii din alte instituţii susţin consecvent publicaţia, completând astfel contribuţia la o mai bună cunoaştere a BM.

Un alt instrument de vizibilitate profesională în comunitatea chişinăuiană, dar şi cea ştiinţifică sunt produsele multiaspectuale realizate de bibliotecă – manuale de biblioteconomie, instrucţiuni metodice şi diverse ghiduri, bibliografii şi biobibliografii, cercetări şi alte publicaţii inedite. Intensitatea activităţii editoriale din ultimii 20 de ani ne-o demonstrează numărul total de publicaţii – 228 (plus 43 numere de BiblioPolis).

Primele încercări timide de cercetare au fost câteva bibliografii selective, mici instrucţiuni, ghiduri. Au urmat apoi ample biobibliografii ale mai multor scriitori, aria extinzându-se treptat spre personalităţi chişinăuiene din alte domenii: biologie, istorie, economie, publicistică, artă.

Un număr tot mai mare de cărţi îl edităm în parteneriat cu instituţii importante, care cred în ceea ce facem, în profunzimea cercetărilor şi competenţa bibliografilor, dar şi a altor specialişti, cum ar fi: AŞM, Institutul de Filologie, Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională, Ministerul Justiţiei, editurile „Ştiinţa” şi „Gunivas”, biblioteci judeţene din România. Cel mai prolific an a fost 2008, cu 26 de titluri, an consacrat promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate.

Putem afirma cu certitudine că activitatea editorială consolidează prestigiul bibliotecii şi o implică în competitivitate cu alte biblioteci, contribuind la imaginea de ansamblu a BM. Premiile obţinute la volumele apărute sub auspiciile BM, la multe concursuri şi saloane de carte, demonstrează gradul de profesionalism şi potenţialul ştiinţific al echipei „Hasdeu”, varietatea şi consistenţa publicaţiilor. Total cărţi premiate – 90 de titluri, unele din ele obţinând chiar mai multe premii şi menţiuni.

Amintim doar câteva titluri de succes din ultimii ani: Сhişinăul în literatură. Antologie (2011); Chişinăul din amintire (2011) şi Timp şi istorie. Autori de la „Viaţa Basarabiei” (2011) de Iurie Colesnic; Cultura informaţiei. Ed. specială a rev. BiblioPolis (2010); Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii de Kathleen de la Pena McCook (2010); Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă (2010); Bibliografia Municipiului Chişinău. 1999-2004 (2009); Manual de identitate (2009); Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri de Lidia Kulikovski (2008); Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2017 (2008) ş.a.

În încheiere, ne exprimăm recunoştinţa pentru o colaborare atât de rodnică presei, editurilor, autorilor, colegilor care depun eforturi pentru o vizibilitate mai amplă a BM, încredinţându-vă că raporturile de cooperare bilaterală vor cunoaşte apreciabile împliniri şi pe viitor.