Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
IMPRESII DE LECTURĂ / O ПРОЧИТАННОМ / IMPRESSIONS
Ludmila DOROŞENCO
Un suport didactic binevenit

Familia Grama este o familie de intelectuali, aşa reiese şi din tripticul biobibliografic O familie de intelectuali (2008), întocmit de regretatul profesor şi bibliograf Ion Madan. Autorul a adunat cu migală toate materialele, dar moartea l-a împiedicat să ducă lucrul la bun sfârşit, au finisat lucrarea bibliotecarele de la câteva biblioteci. Capul dinastiei, Dumitru C. Grama, este dr. hab. în drept, prof. univ., are publicate în jur de 160 de lucrări ştiinţifice; soţia Claudia Slutu-Grama – dr. în filologie, scriitoare, istoric literar, bibliolog şi bibliograf. Fiica Steliana Grama, plecată mult prea devreme pe alt tărâm, a fost o apreciată poetă, prozatoare, publicistă, critic teatral.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

La finele lui 2011, Dumitru C. Grama a pus la dispoziţia viitorilor slujitori ai zeiţei Themis suportul didactic Istoria statului şi dreptului a Ţărilor Române*.[1]

Prima parte a cărţii cuprinde temele şi întrebările, a căror studiere le va permite viitorilor specialişti însuşirea profundă a programei cursului normativ. La fiecare temă de studii este dată o bibliografie selectivă şi este propus un test-probă de verificare a cunoştinţelor.

Partea a doua a lucrării înglobează acte legislative utilizate în arealul carpato-danubiano-nistrean în sec. II-XIX: Legea celor XII table; Sintagma lui Matei Vlastares din 1335; Carte românească de învăţătură din 1646 (Pravila lui Vasile Lupu); Sobornicescul hrisov al lui Alexandru Mavrocordat; Adunare cuprinzătoare în scurt din cărţile împărăteştilor pravile ale lui Andronache Donici; Codul criminal al Moldovei din 1826 (promulgat de domnitorul Ioniţă Sandu Sturza) ş.a.

Prin studierea actelor legislative respective viitorii jurişti vor urmări procesul de constituire şi evoluţie a principalelor instituţii de drept, pe baza cărora s-au format ramurile contemporane ale jurisprudenţei naţionale: penală, civilă, familială, fiscală, funciară, de procedură etc.

Unele articole din Legea celor XII table ne uimesc prin cruzimea lor: „Cel ce va fi făcut vreo mărturie falsă să fie aruncat de pe stâncă”. Un articol din Sintagma lui Matei Vlastares rămâne foarte actual şi în ziua de astăzi: „Căsătoria este uniunea bărbatului şi a femeii şi un destin comun toată viaţa, o împletire a dreptului divin şi uman.” Să urmărim cum sună un punct din Carte românească de învăţătură despre falsificarea banilor: „Cela ce va cheltui sau va schimba bani răi şi-i va lua de la cela ce-i face, ştiindu-l şi cunoscându-l că iaste calpuzan [falsificator de bani – n.n.] să se cearte ca şi calpuzanul.” Sau un paragraf din capitolul Despre furtişag şi tăinuirea lucrurilor furate din Codul Criminal a Prinţipatului Moldaviei: „Furtul de lucruri sfinte din biserici, cum şi acel de lucruri domneşti şi obşteşti, carele înarmat călcând au furat, va cade subt mai cumplită pedeapsă, decât acel ce fură de la particularnici: bătându-se pe toate uliţile şi osândindu-se la groapa ocnii, pe toată viaţa sa.”

Actele legislative sunt scrise într-o limbă veche românească, fapt ce îi va ajuta pe studenţi să-şi îmbogăţească vocabularul, să urmărească procesul de evoluţie a limbii române.

Studenţilor li se propun şi exemple practice, cum ar fi: „Un locuitor în Dacia romană cu ştiinţă şi viclenie a dat foc la o casă din localitatea natală. Ce pedeapsă prevedeau legile care erau în vigoare?”

Redactor al cărţii este soţia – dr. Claudia Slutu-Grama, încă o confirmare a faptului că sunt o familie de intelectuali.

Ludmila DOROŞENCO

[1]Grama, Dumitru C. Istoria statului şi dreptului a Ţărilor Române: suport de curs pentru pregătirea studenţilor pentru seminare şi examen. Red. Claudia Slutu-Grama; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Ch.: Grafema Libris SRL, 2011. 134 p.