Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Lidia KULIKOVSKI
Bibliotecile contemporane

Volumul Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane* abordează un aspect definitoriu pentru funcţionarea bibliotecii, despre care putem spune că are o importanță decisivă acum, în era turbulențelor economice, politice, tehnologice – toate cu impact (de cele mai multe ori negativ) asupra activității structurilor infodocumentare. Cunoaștem și faptul că atunci când serviciile pentru utilizatori nu sunt bine gestionate chiar și structurile infodocumentare, care nu duc lipsă de resurse, aparent vivace, suferă eșecuri.[1]

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Într-o epocă în care câștigarea încrederii utilizatorului în serviciile bibliotecii este mai importantă ca oricând, apariția acestui volum vine ca o speranță de a găsi soluții la multiplele probleme cu care se confruntă majoritatea structurilor infodocumentare și răspunsuri la numeroase întrebări privind managementul serviciilor pentru utilizatori. În Introducere autorul confirmă că „lucrarea de față și-a propus să afle răspunsurile la întrebările ridicate deopotrivă de comunitatea profesională a bibliotecarilor și de cea a utilizatorilor”
[p. 14].

O lucrare bogată în informații sintetizate din cercetările efectuate de autor, una excepțională care dedică șapte capitole, logic compartimentate, subiectului managementului serviciilor pentru utilizatori. Primul capitolul – Considerații generale – autorul îl consacră rolului social al bibliotecii; abordează conceptual și noțional serviciile publice (o primă abordare în domeniul biblioteconomic), sistemul terțiar și plasează serviciile pentru utilizatori în societal. Liviu-Iulian Dediu lămurește aceasta în felul următor: „Stimulentul esențial al apariției și amplificării serviciilor îl constituie nevoia socială (dorință, cerință).”

În capitolul II Evoluții contemporane în managementul de bibliotecă, printr-o fină analiză, autorul scoate în scenă cele mai importante mutații în sfera serviciilor în biblioteci – de la serviciile tradiționale la conceptul 2.0, demonstrând că schimbarea în structurile infodocumentare a fost generată de tehnologia informației. Capitolul se încheie cu Tendințe actuale în managementul bibliotecilor, în care sunt identificate direcțiile schimbărilor majore în managementul bibliotecar.

Capitolul III Managementul resurselor tehnologice în procesul de modernizare a bibliotecilor prezintă rezultatele cercetării problematicii tehnologice care, susține prof. I. Stoica, este „bine pusă în evidență de autor și stimulativă pentru gândirea managerială în domeniu...” [p. 9]. L.-I. Dediu dedică acestei problematici un spațiu destul de vast din economia volumului, prin aceasta semnalând importanța ei pentru biblioteci.

Managementul utilizatorilor este elucidat în capitolul IV, iar capitolul V este consacrat măsurătorilor de performanță în managementul bibliotecilor, capitole ce oferă material novativ pentru bibliotecari, repere practice valoroase care, studiate cu atenție, pot furniza multe concretizări, lămuriri, modele pentru managementul utilizatorilor. În capitolul VI autorul lucrării devine lirico-filosofic, nu doar pentru că face referire la autori ca Jorge Luis
Borges, Umberto Eco, Petre Țuțea sau Freud, ci pentru că demonstrează neliniște vizavi de viitorul bibliotecii, de locul și rolul bibliotecii în comunitatea servită. „În bibliotecile contemporane, scrie Liviu-Iulian Dediu, se păstrează câte puțin, în funcție de tipul lor, din imaginea clasică a brandului. Petre Țuțea este de părere că «știința este sediul folosului și arta este sediul plăcerii». Aici Țuțea vine în acord cu Borges. Având la bază această afirmație, putem extrapola ideea prin care se fundamentează schimbările din biblioteci, conform căreia evoluția bibliotecii se face oscilant de-a lungul unei axe care exprimă, pe de o parte utilizarea, în sensul dezvoltării serviciilor evaluate prin prisma utilității și pe de altă parte arta, în sensul cultivării în bibliotecă a serviciilor de tip «spectacol» [p. 190]. Lucrarea, deși profund științifică, este mai aproape și pe înțelesul bibliotecarilor din bibliotecile publice prin capitolul Partajarea și transformarea accesului la resurse în bibliotecile contemporane. Susțin și subscriu la concluzia înaintată de autor: „Cu cât societatea servită de o bibliotecă este mai evoluată și mijloacele de organizare socială sunt mai sofisticate prin specializare din ce în ce mai profundă, cu atât mai mult procesele de conducere, care au loc în biblioteca respectivă, trebuie să fie adaptate la contextul din care face parte” [p. 191]. Aceasta poate fi ca principiu al managementului serviciilor pentru utilizator sau al managementului general al instituției bibliotecare. Autorul evidențiază, în acest capitol, un număr de principii pe care ar trebui să se bazeze sistemul de servicii în cadrul bibliotecilor contemporane și oferă un model de servicii minimal necesare structurându-le în cinci clase: servicii de consultare; servicii de referințe; servicii de împrumut; servicii de instruire; acces la servicii prin intermediul site-ului web al bibliotecii.

Capitolul VII încheie volumul cu studiul de caz Cercetarea gradului de satisfacție a utilizatorilor serviciului de împrumut la domiciliu din cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”.

Volumul conține 36 de figuri dintre care diverse diagrame (combinate, comparative, complexe); 11 anexe; o bibliografie reprezentativă: 52 de cărți; 74 de articole; 28 surse electronice. Volumul este în egală măsură teoretic și practic; sofisticat și familiar. Limbajul este simplu, pe cât permite caracterul științific al lucrării, dar conținutul, mesajul nu este nici pe departe unul simplist, este încărcat cu greutatea importanței subiectului abordat în activitatea infodocumentară. Nu cred că poate fi vreun specialist din structurile infodocumentare (mai ales managerii), care să nu poată profita de cele puse la dispoziția noastră de cercetătorul Liviu-Iulian Dediu, în egală măsură teoretician și practician, dar și decident, în virtutea postului său de vicepreședinte al Asociației Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. Aici amintesc că monografia Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane este prima lucrare apărută la Editura ANBPR, editură constituită cu contribuții considerabile ale lui Liviu-Iulian Dediu, inițiativă frumoasă și promițătoare cu finalitate practică de care beneficiază, iată, nu numai bibliotecarii din România, dar și noi, cei din Republica Moldova.

Domeniul biblioteconomic, mereu în expectanța apariției literaturii profesionale, are acum o abordare științifică a unui subiect pe care specialiștii domeniului nu s-au încumetat să-l răscolească – managementul serviciilor pentru utilizatori. Autorul demonstrează curaj profesional (complexitatea și importanța temei); maturitate și exigență în cercetare (metodele utilizate și manipulate pentru a evidenția zonele „zoster” ale managementului serviciilor pentru utilizatori; gradul de documentare, acuratețea citării etc.); competență profesională și socială (reperele, modelele practice oferite); pasiune și dăruire cercetării, profesiei, bibliotecii („... cercetarea..., spune chiar autorul, este o pledoarie pentru supraviețuire”). Profesorul Ion Stoica accentuează în Cuvânt de întâmpinare la volum: „Managementul infodocumentar și, cu deosebire, managementul serviciilor pentru utilizatori, poate atinge performanțe înalte finalizatoare.”

Cu referire la aspectul praxiologic, finalizator al lucrării menționăm că autorul, vizionar în gândire, practician în acțiune oferă cititorului specialist în structurile infodocumentare destul de multe repere practice: Modelul strategic pentru biblioteci [p. 33]; Structura unui Plan tehnologic [p. 91-92]; Lista principalelor servicii pentru utilizatori oferite de bibliotecile contemporane cu accent pe detalierea serviciilor noi [p. 140-144]; 70 de servicii dintre care, specificate ca noi, 26 servicii; Principiile Sistemului de servicii al bibliotecii contemporane [p. 199]; Modelul minim de servicii necesare într-o bibliotecă contemporană [p. 200-206]; Exemplu de cercetare a gradului de satisfacție a utilizatorilor serviciului împrumut la domiciliu; Exemplu de studiu de caz la acest subiect etc.

Liviu-Iulian Dediu ne spune ce trebuie să facem pentru asigurarea unui nivel optim de adaptare a serviciilor furnizate de către bibliotecile contemporane:

– ridicarea gradului de profesionalizare a managementului;

– aplicarea principiilor managementului performant;

– practicarea unui management integrator;

– bibliotecile contemporane trebuie să funcționeze ca și un forum pentru partajarea experienței și a informațiilor utile în comunitățile servite;

– bibliotecile contemporane trebuie să se adapteze nevoilor identificate în comunitățile servite.

Volumul, prin L.-I. Dediu, ne atenționează că în prezent tendințele nu sunt îmbucurătoare pentru biblioteci: „Revoluția tehnologică a permis revoluția comunicării. Comunicarea a condus la competiție. Competiția a condus la apariția pe piață a altor jucători care au preluat segmente din ceea ce în trecut era numai apanajul bibliotecilor...” [p. 238]. Sau: „Situația ca două biblioteci, aflate într-un spațiu de interferență a furnizării serviciilor, să ajungă, mai devreme sau mai târziu, într-o competiție pentru supraviețuire este din ce în ce mai mult posibilă. Mai mult ca sigur, va supraviețui cea care este cel mai bine adaptată” [p. 239]. După cum vedem, performanța iese în frunte. Până la urmă, performanța este dată de capacitatea de a conduce. De aici și importanța managementului serviciilor pentru utilizatori. Autorul așa și își încheie volumul: „Bibliotecile contemporane vor exista dacă managementul serviciilor pentru utilizatori se va ridica la parametrii așteptați de comunitate...” [p. 240].

Societatea, contextul în care operează biblioteca, cer schimbarea paradigmei, cer reinventarea, revitalizarea instituției bibliotecare. Începem cu lectura volumului Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane. Este o lectură obligatorie pentru bibliotecarii care vor schimbare.

Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI

[1]* Dediu, Liviu-Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane. Bucureşti: Ed. ANBPR, 2012. 274 p.