Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
MOMENT POETIC / СТИХИ / POETIC MOMENT
Redacţia „BiblioPolis”
Extras din Politica de editare a revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării „BiblioPolis”

Dreptul de autor

Orice material din revista BiblioPolis constituie subiect al dreptului de autor al BM „B.P. Hasdeu”, însă poate fi republicat sau multiplicat (xeroxat) şi distribuit în scopuri necomerciale pentru progresul informaţional, educaţional şi ştiinţific. Toate aceste tipuri de republicări şi multiplicări (xeroxări) se vor face cu acordul în scris al redacţiei BiblioPolis, respectiv al BM, şi trebuie să conţină o trimitere obligatorie la BiblioPolis.

Responsabilitatea editorială

Autor al revistei BiblioPolis poate deveni orice persoană care scrie pe un subiect ce prezintă interes pentru conţinutul publicaţiei, respectă codul deontologic, inclusiv rigorile redacţionale privind volumul, tema, demersul, forma materialelor prezentate spre publicare etc.

Materialele sunt prezentate la redacţie pe hîrtie şi în versiune electronică, fie de către autor personal, fie prin poştă şi/sau e-mailul redacţiei.

Autorul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei ce se conţine în materialul scris, inclusiv de corectitudinea numelor, cifrelor, citatelor şi a altor date. Opinia autorului poate să nu coincidă cu cea a redacţiei.

Autorul are datoria să prezinte lucrarea în conformitate cu cerinţele de tehnoredactare ale redacţiei revistei. Materialele care nu respectă aceste norme vor fi returnate autorilor pentru a fi revizuite.

Materialele încredinţate revistei intră în patrimoniul (arhiva) redacţiei. În temeiul legislaţiei în vigoare, manuscrisele nepublicate nu sunt recenzate, nici returnate autorilor.

În baza Legii presei şi a altor acte juridice în vigoare, redacţia îşi asumă dreptul de a interveni, în caz de necesitate, în articolele date spre publicare, coordonând cu autorii posibilele modificări. Redacţia îşi asumă dreptul de a respinge materialele prezentate ei, care însă au fost anterior publicate în alte ziare şi/sau reviste din R. Moldova.

Redacţia respectă confidenţialitatea corespondenţei cu autorii, respectiv, a informaţiei expuse în materiale; de asemenea, dreptul autorilor de a-şi semna lucrările cu nume propriu sau cu pseudonim.

Este interzisă exercitarea oricăror presiuni şi acţiuni de intimidare împotriva membrilor Colegiului de redacţie, din partea oricui s-ar manifesta, de natură să-i împiedice în exercitarea profesiunii şi să ştirbească prestigiul lor social şi profesional. În îndeplinirea sarcinilor ce le revin membrii redacţiei revistei se bucură de protecţia legii.