Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Lidia KULIKOVSKI
Simbolul apartenenţei de breaslă, simbolul profesionistului integral. Un portret bibliografic

A apărut, relativ recent, o monografie biobibliografică, ce completează subţirea zestre de monografii, de biobibliografii dedicate bibliotecarilor. E un prilej de bucurie pentru bibliotecarii care cercetează şi publică monografii bibliografice consacrate altora – personalităţilor din diferite domenii – şi aproape deloc nu-şi valorifică personalităţile lor, din domeniul biblioteconomic. Iată că colegii bibliotecari de la DIB ULIM, Natalia Ghimpu şi Tatiana Panaghiu, vin cu volumul Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi: monografie biobibliografică in honorem Ludmila Corghenci. Volumul apare sub redacţia bibliografică a Valentinei Chitoroagă şi îngrijirea Zinaidei Sochircă*.[1]

Volumul, lucrat în stilul Ludmilei Corghenci, parcă după chipul şi asemănarea ei, are o structură logică compartimentată în capitole.

Se deschide cu un corpus de referinţe intitulate In honorem. Oamenii totdeauna doresc ca valoarea lor să fie apreciata de cei a căror părere contează cu adevărat – colegii lor. Ludmila Corghenci este o norocoasă pentru că acest volum gândit şi realizat de colegii ei, susţinut de şefii ierarhici exprimă aprecierea valorii ei pentru această instituţie infodocumentară şi pentru instituţia educaţională – ULIM. Este apreciată, în acest capitol, de dl rector, acad. Andrei Galben, care afirmă că durabilitatea, competitivitatea şi toate realizările ULIM sunt înscrise de oamenii ULIM, de contribuţiile incontestabile ale personalului DIB. A. Galben subliniază caracterul inovativ al protagonistei, modalităţile, specifice ei, de abordare a procesului biblioteconomic. Şeful ierarhic superior o numeşte managerul eficient care acţionează sinergic mobilizându-i şi susţinându-i pe cei din jurul ei.

Aprecierile continuă de pe acelaşi palier ierarhic şi chiar de şi mai sus, dat fiind postul de vicerector al ULIM şi de viceministru al Culturii, al doctorului habilitat Gheorghe Postică. Referindu-se la DIB ULIM ca la o structură bine organizată şi cu mare randament profesional, la rându-i,
evidenţiază rolul Ludmilei Corghenci în echipa DIB, recunoscând capacitatea organizatorică şi aptitudinile manageriale, îmbinarea organică a activităţii aplicative cu cea teoretică. Omul de ştiinţă Gh. Postică nu trece cu vederea contribuţiile L. Corghenci la reliefarea importanţei cercetării în biblioteci. Adaug aici că Ludmila Corghenci a înţeles că şi ştiinţa se transformă într-o activitate tot mai colaborativă şi distribuită… urmăriţi conţinutul bibliografic şi vedeţi unde numai nu a participat cu sugestii, prezentări ale realizărilor, cu propuneri, iniţiative, idei dna L. Corghenci!…

Gh. Postică şi Zinaida Sochircă (în doi au creionat eseul omagial În ritm cu schimbarea şi în consens cu biblioteca) o apreciază pe Ludmila Corghenci şi în context mai larg decât instituţional: „…în calitate de specialist în domeniu este o achiziţie de valoare pentru întreaga comunitate a bibliotecarilor din Republica Moldova.” Îşi încheie eseul aniversar, autorii-colegi şi şefi ai Ludmilei, printr-o caracteristică empatizantă: „Doamna Ludmila Corghenci a conştientizat că pentru a conduce o echipă este important nu atât ceea ce le faci oamenilor, ci ceea ce se face împreună cu ei.”

Încheie compartimentul Referinţe directorul Camerei Naţionale a Cărţii, colega şi, după cum recunoaşte chiar ea, şi prietenă, Valentina Chitoroagă. Manager, formator, pedagog, bun profesionist – sunt caracteristici pe care le scoate V. Chitoroagă în prim-planul elogiului pe care îl aduce Ludmilei.

Următorul compartiment al monografiei biobibliografice ni se pare deosebit de frumos intitulat: Parcurs personal / profesional. În capul compartimentului se află un CV detaliat – element important, poate indispensabil chiar, pentru o monografie biobibliografică – ca o sinteza a parcursului personal / profesional, urmează apoi corpusul bibliografic sub titlul Lucrări semnate de către Ludmila Corghenci. Autorii au optat pentru varianta tipologico-tematică de expunere a materialului bibliografiat, evidenţiind şapte subtitluri care cuprind lucrările scrise, elaborate, coordonate, redactate, iniţiate de protagonistă: (1) Monografii. Volume; (2) Articole. Teze. Rezumate; (3) Rapoarte ştiinţifice. Concepte. Planuri strategice; (4) Cronică ştiinţifico-practică. Note. Omagii; (5) Lucrări didactice. Materiale în sprijinul formării profesionale continue a bibliotecarilor; (6) Publicaţii de prezentare / promovare; (7) Ludmila Corghenci – alcătuitor, recenzent, redactor şi coordonator de ediţii.

Înlăuntrul subtitlului materialul bibliografic este expus în ordine direct cronologică, excepţie fiind subcapitolul 7 Ludmila Corghenci – alcătuitor, recenzent, redactor şi coordonator de ediţii, care este structurat tematic, iar în cadrul temei – cronologic.

Bibliografia conţine 314 înregistrări bibliografice care construiesc ca într-o oglindă portretul profesionistului Ludmila Corghenci, portret prin fapte, pentru că fiecare descriere bibliografică este prezentarea unei activităţi înfăptuite de Ludmila. Parcurgând biobibliografia şi analizând conţinutul ei, vedem prin ochii colegilor din domeniu – „flacăra, fiinţa exponenţială, curajul, fidelitatea, omul virtuos” (Alexe Rău); „chipul luminos al profesiei” (Vera Osoianu); „omul acţiunii, cel mai bun spadasin şi samurai al domeniului biblioteconomic” (Lidia Kulikovski). Prin ochii şefilor şi ai colegilor din instituţie vedem – „bibliotecarul şi managerul eficient, omul energiei pozitive, bibliotecarul care învaţă în permanenţă, caracter inovativ” (A. Galben); „omul de omenie, profesionistul desăvârşit” (Z. Sochircă); „bibliotecarul fidel, administratorul bun” (L. Coadă). Adunând toate aceste caracteristici şi evaluând cantitatea, diversitatea materialului bibliografic putem spune că Ludmila Corghenci este un specialist / profesionist integral. Celebra frază a lui Winston Churchill: „Imperiile viitorului vor fi imperii ale minţilor” – nu era considerată profetică atunci, în secolul XX, când a fost rostită. Se referea la secolul XXI, care, iată, se conturează ca secolul oamenilor deştepţi. Din caracteristicile enumerate mai sus, apare Ludmila Corghenci – omul deştept al domeniului biblioteconomic, omul inovant şi creativ al acestuia.

Inovaţia şi creativitatea nu sunt procese individualiste. Importantă este interacţiunea. Meritul dnei L. Corghenci constă şi în aceea că aduce pe oameni în situaţia de a interacţiona. Spun aceasta cu certitudine, pentru că am asistat la mai multe evenimente din activitatea Ludmilei, şi astfel am putut urmări evoluţia ei profesională. Într-o lume profesională disonantă L. Corghenci îşi doreşte mai multă comunicare, mai multă discuţie, mai multă participare, colaborare şi exprimare. Aici mă refer la curiozitatea profesională de nestăvilit a Ludmilei. Nu lipseşte niciodată de la şedinţele Clubului „Biblioteca Mov”, doar este un club al unei biblioteci publice… Oamenii, în zilele de astăzi, îşi derivă tot mai mult simţul identităţii din relaţiile pe care le stabilesc şi interesele pe care le împărtăşesc cu alţii, iar dna L. Corghenci este foarte silitoare la acest capitol.

Portretul Ludmilei, din oglinda biobibliografiei, este mai bine conturat de materialele capitolului Referinţe privind activitatea profesională. În acest compartiment descoperim nume notorii ca Ion Madan, I. Stolearov, de asemenea – Alexe Rău, Lidia Kulikovski, Vera Osoianu, Tatiana Costiuc ş.a. Identitatea noastră depinde de aprecierea celorlalţi. La fel şi starea noastră de bine depinde de respectul de care ne bucurăm din partea unor oameni pe care noi, la rându-ne, îi respectăm.

Corpusul biobibliografic este întregit de un bogat material iconografic, din 24 de fotografii alb-negru şi color, care pun în evidenţă şi alte aspecte ale vieţii şi activităţii protagonistei.

Încheie, dar de fapt deschid, şi mai mult personalitatea Ludmilei Corghenci, două indexuri, de Nume şi de Titluri – două chei de acces la fenomenul bibliologic Ludmila Corghenci.

Menţionez ca aspect pozitiv al volumului bibliografic conceptul tipografic elegant, lucrat cu suflet, cu inima. Fiecare capitol are câte un citat din Nicolae Iorga, O.W. Holmes, Ovidiu, Mark Twain, mottouri alese parcă expres să întregească caracteristicile evidenţiate în texte, în materialul bibliografic.

Este o lucrare de referinţă excelentă, şi totuşi ar fi trebuit – pentru o personalitate de talia Ludmilei Corghenci – mai multe indexuri, măcar unul geografic şi unul de subiecte, necesari pentru o analiză bibliometrică mai profundă, pentru a cuprinde din toate aspectele viaţa şi activitatea ei. Dar autorii sunt liberi să aleagă conceptul propriu al lucrării lor. Nu putem spune că lipsa indexurilor invocaţi este o greşeală. Noi, specialiştii în domeniu, căutăm cu obstinaţie erori, scăpări, lacune, într-un volum de specialitate, mai ales, dacă autorii sunt colegi, astfel demonstrându-ne expertiza proprie.

Nu o greşeală, poate o omitere este, în lipsa unui index de subiecte, reflectarea subcapitolelor din compartimentul Ludmila Corghenci – alcătuitor, recenzent, redactor şi coordonator în cuprins. Nu greşeală, mai aproape o altă abordare de structurare a materialului – ar fi fost mai logic (în viziunea mea) ca acest capitol, Ludmila Corghenci – alcătuitor, recenzent, redactor şi coordonator, să fi fost plasat după Monografii. Volume, apoi Lucrări didactice. Astfel s-ar fi conturat mai plenar activitatea ştiinţifică a dnei L. Corghenci, care este destul de prodigioasă.

Dincolo de aceste mici observaţii, felicit autorii care au pus în valoare, prin acest volum, un om merituos al domeniului infodocumentar, adunând sursă cu sursă un portret veridic al Ludmilei Corghenci. Au dovedit, neintenţionat, că eseul şi bibliografia sunt tehnici de portret.

Portretul Ludmilei, din eseuri şi bibliografie, mi-a amintit că în secolul XX, identitatea noastră era definită de ceea ce posedăm. În secolul XXI, la aceasta se adaugă ceea ce dăruim şi felul în care împărtăşim. Eşti ceea ce împărtăşeşti, nu doar ceea ce posezi. Ludmila împărtăşeşte idei, pune în mişcare idei… în orice context…

Recunosc, ca final la aceste note pe marginea portretului bibliografic, că am văzut întotdeauna în Ludmila Corghenci un potenţial participant la crearea unor soluţii colaborative la orice problemă profesională.

Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI,

director general, BM „B.P. Hasdeu”

[1]* Ghimpu, Natalia. Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi: monogr. biobibliogr. in honorem Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; ed. îngrij. de Zinaida Sochircă; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic. Ch.: ULIM, 2010. – 122 p. – (Colecţia „Universitaria”; fascicula a 44-a)