Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Cristina MAMAISCAIA
Analiza SWOT a managementului inovaţional din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

Abstract

This analysis of the innovative activity confirms the care of the Municipal Library „B.P. Hasdeu” for the innovation which is declared managerial priority. This preoccupation is confirmed by a number of innovation activities, products and services and by the feedback received from each employee’s involved in this process.

Keywords: innovation management, organizational performance.

În fiecare an, UE alege o temă pentru o campanie prin care îşi propune să atragă atenţia asupra unui anumit aspect.

După cum ştim cu toţii, anul 2009 a fost declarat de către Comisia Europeană „Anul european al inovării şi creativităţii”, după ce anul 2008 a fost reprezentativ pentru dialogul intercultural, iar 2007 a avut în prim-plan acordarea de oportunităţi egale pentru toţi europenii.

Conform punctului de vedere a economistului E. Hrişcev, inovaţia include înnoirea, perfecţionarea, reformarea nu numai a producţiei de bunuri materiale de către agenţii economici din sectorul productiv al economiei naţionale, ci şi a rezultatelor activităţii din sfera ştiinţifică, educaţională, administraţiei publice, serviciilor etc.; utilizarea rezultatelor activităţii intelectuale, creative, pe lîngă activitatea de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderii, efectuată de instituţiile specializate, dar şi a rezultatelor obţinute în procesul de producţie a mărfurilor şi serviciilor de către diferiţi agenţi economici; aspectul economic, informaţional, social şi ecologic.

Începînd cu secolul XXI managementul inovaţional capătă o importanţă deosebită în sfera informaţională deoarece reprezintă totalitatea formelor, metodelor şi structurilor organizaţionale de dirijare a activităţii inovaţionale în vederea creşterii competitivităţii instituţiei.

Pentru Republica Moldova, managementul inovaţional este de prima importanţă. Ţara, fiind săracă în resurse naturale, este bogată prin tendinţa locuitorilor de a studia, de a inventa. Este deja la modă ca fiecare să obţină studii superioare. Aceasta este un mare avantaj faţă de ţările, care pun accent nu pe munca intelectuală, ci pe cea fizică. Printre altele, în lume, 80% din toate bunurile sînt create de intelectuali.

Cercetarea dată am început-o în 2009, avînd drept scop analiza procesului de eficientizare a inovaţiilor în activitatea BM.

Pentru realizarea scopului propus am elaborat următoarele sarcini:

• analiza evoluţiei inovaţiilor;

• cercetarea aspectului metodologic al managementului inovaţional;

• evidenţierea şi caracteristicile evoluţiei managementului inovaţional la BM „B.P. Hasdeu”;

• analiza impactului managementului inovaţional asupra dezvoltării BM „B.P. Hasdeu”;

• formularea propunerilor pentru ameliorarea activităţii inovaţionale la BM „B.P. Hasdeu”.

În ultimii ani ai sec. XX şi prima decadă a acestui secol, în urma expansiunii enorme a tehnologiei, BM a înregistrat schimbări radicale, a implementat multe proiecte de modernizare a serviciilor, suporturilor faţă de cele practicate mai înainte, a adus contribuţii substanţiale la dezvoltarea culturală a chişinăuienilor, la educare şi socializarea lor. Prin activitatea desfăşurată BM şi-a dovedit rolul pe care-l are în comunitatea chişinăuiană: statisticile plasează biblioteca noastră în categoria celui mai utilizat, fizic şi on-line, serviciu public din comunitate.

Contribuţii deosebite a înregistrat BM la dezvoltarea domeniului biblioteconomic în Republica Moldova. A fost instituţia biblioteconomică cea mai activă din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci în ultimii 20 de ani. Inovaţia la Hasdeu înseamnă regîndirea a tot ceea ce se face în reţeaua de biblioteci.

Activismul ei s-a manifestat sub diverse forme:

 activitatea oamenilor ei în diverse structuri ale SNB;

 implicările ei în diverse nivele de structură a ABRM;

 contribuţiile la procesele de instruire continuă a bibliotecarilor din SBN prin BM, prin acţiuni educaţionale organizate de sine stătător;

 participare la formarea profesională iniţială în cadrul USM, Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională;

 iniţierea unor acţiuni de anvergură în domeniul biblioteconomic (proiectul Servicii multiculturale pentru Chişinăul multietnic; primele filiale în colaborare cu instituţii similare din România; organizarea primului Serviciu de informaţii comunitare în Republica Moldova, constituirea Centrului de Informare şi Documentare „Chişinău”; deschiderea Bibliotecii Publice de Drept, deschiderea Centrului Academic Internaţional Eminescu etc.);

 participare în multe proiecte europene (coordonator de ţară în Public Library Development Project, PULMAN, PULMAN-XT, C@LIMERA, ca participant extracomunitar în proiectul LIBECON);

 diversificarea formelor şi metodelor de promovare a lecturii;

 susţinerea unei acţiuni editoriale de calitate;

 contribuţii deosebite la valorificarea operei şi activităţii patronului spiritual Bogdan Petriceicu Hasdeu;

 prima bibliotecă publică care contribuie ştiinţific la valorificarea operei lui B. P. Hasdeu: Centrul Naţional de Hasdeulogie, în colaborare cu Editura „Ştiinţa”, a editat cinci volume din Opere complete de B.P. Hasdeu; în colaborare cu Editura „Litera” a fost valorificată şi editată opera lui Alexandru Hîjdău;

 BM a repus în circulaţia valorilor culturale şi profesionale creaţia bibliografică a lui Nicolae Moghileanski, Alexandru David, Petre Draganov, apărute în colecţia de bibliografii a BM „Basarabiana”;

 contribuţii deosebite la teoria biblioteconomică (prima teză de doctor în domeniu; editarea primei monografii teoretice în domeniu, editarea primului manual pentru studenţi şi practicieni din domeniul profesional (după 1989 pînă în prezent), editarea multor culegeri de materiale ale conferinţelor teoretico-practice organizate de BM „B. P. Hasdeu”, ale lucrărilor simpozioanelor consacrate lui B.P. Hasdeu şi altor subiecte necesare);

 contribuţii praxiologice de reţinut (elaborarea şi editarea primului Cadru de reglementare a BM (1995); elaborarea normelor proprii BM şi editarea lor într-un prim volum din RM Norme aplicate la BM „B.P. Hasdeu” (2003);

 prima bibliotecă care şi-a elaborat misiunea;

 prima bibliotecă care şi-a elaborat un set de valori, devenite busolă de comportament şi acţiune;

 prima bibliotecă care a introdus conceptul de indicatori de performanţă în RM; a instruit comunitatea bibliotecară şi a diseminat experienţa;

 desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice de cercetare (studii istorico-literare, dicţionare bibliografice, monografii bibliografice, biobibliografii; lucrări metodice);

 susţinerea unei colaborări, conlucrări, cooperări încurajînd dialoguri profesionale cu biblioteci de diferite tipuri – naţionale, ştiinţifice, universitare, şcolare, publice din teritoriu – întîlniri de grup, dezbateri, schimb de idei, opinii, evenimente şi programe culturale;

 prima bibliotecă publică cu o revistă de specialitate; editarea publicaţiei de biblioteconomie şi asistenţă informaţională BiblioPolis (din 2002), care s-a transformat în revistă de specialitate;

 prima bibliotecă care şi-a publicat o strategie de imagine (2002);

 prima bibliotecă care a publicat o monografie despre istoria sa îmbogăţind domeniul la capitolul istoria bibliotecilor din RM;

 catalizator al schimbărilor tehnologice: primul card electronic pentru utilizatori;

 introducerea cardului electronic unic pentru chişinăuieni (valabil pentru toate structurile BM);

 evidenţa electronică a vizitelor; generarea rapoartelor statistice instant ale vizitelor chişinăuienilor la BM;

 primul împrumut la domiciliu în regim automatizat;

 prima bibliotecă fără cataloage tradiţionale (BPD);

 prima bibliotecă care şi-a publicat raportul de activitate pentru a-l face public etc.

Aceste contribuţii se datorează competenţei, expertizei, intelectului, dăruirii profesionale a angajaţilor, capabilităţii manageriale de a susţine aceste calităţi şi aptitudini ale personalului, instruind, dezvoltînd, reînnoind, adăugînd noi forţe talentate, capacităţii manageriale de ai conduce spre dezvoltări şi inovări permanente.

Diagnosticul SWOT ne confirmă încă o dată faptul că cercetările efectuate decurg din logica corectă a eficientizării managementului inovaţional în cadrul BM.

Analiza SWOT a managementului inovaţional al BM

Puncte forte:

1. BM susţine o politică inovaţională de dezvoltare;

2. Inovarea este valoare instituţională;

3. Strategia prevede dezvoltarea unei biblioteci inovante;

4. Biblioteca susţine şi creează un mediu propice inovării;

5. Administraţia motivează şi încurajează procesele inovaţionale;

6. BM asigură un climat de formare inovaţional;

7. BM şi-a elaborat propriul brevet de invenţii;

8. BM şi-a elaborat şi a înregistrat la AGEPI brandul instituţional;

9. BM este biblioteca cu cele mai multe modernizări şi proiecte implementate;

10. Inovarea este criteriu de evaluare instituţională şi individuală.

Puncte slabe:

1. Apatia sesizată a unei părţi din personalul angajat faţă de inovaţii;

2. Dezinteresul fondatorilor (administraţia publică locală) faţă de procesele inovaţionale ale BM;

3. Lipsa mijloacelor financiare pentru susţinerea, la un înalt nivel, a proceselor inovaţionale;

4. Promovarea slabă a inovaţiilor implementate la BM şi filiale;

5. Numărul mic de articole referitoare la implementarea inovaţiilor pe paginile revistei BiblioPolis şi pe blogul BM.

Oportunităţi:

1. Inovaţia înseamnă dezvoltare, diversificare, modernizare;

2. Inovaţia oferă posibilitatea de a fi competiţional;

3. Procesele inovaţionale transformă biblioteca în instituţie de succes;

4. Activitatea inovaţională educă bibliotecari inovanţi – beneficiu pentru BM.

Pericole:

1. Criza economică ce a cuprins ţara şi bibliotecile inclusiv;

2. Lipsa motivaţiei din partea forurilor superioare în derularea proceselor inovaţionale;

3. Diminuarea constantă a bugetului BM;

4. Fluctuaţia personalului şi încadrarea personalului necalificat;

5. Schimbările tehnologice galopante şi repercusiunile acestui proces asupra bibliotecii.

Recomandări

1. O politică culturală adecvată, care funcţionează pe principiul accesului liber şi egal la informaţie pentru orice grup social al comunităţii.

2. Noi relaţii socio-economice în găsirea noilor metode de punere în valoare a potenţialului informaţional, creativ şi inovativ.

3. Biblioteca trebuie să practice un management inovaţional ca să poată soluţiona problemele legate de:

– realizarea unui nivel corespunzător de informatizare şi automatizare a proceselor interne care să permită extinderea infrastructurii;

– accesul egal al tuturor la informaţia şi resursele disponibile prin utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale;

– redimensionarea serviciilor existente şi introducerea unor servicii noi în funcţie de cerinţele actuale;

– participarea la proiecte de cooperare cu alte instituţii de profil din comunitate pentru a valorifica potenţialul creativ al personalului bibliotecar.

Concluzii

1. Activitatea inovaţională este condiţionată de utilizarea resurselor intelectuale, orientate spre modernizarea procesului de producţie, îmbunătăţirea rezultatelor şi reducerea costurilor acestora.

2. Managementul inovaţional devine o varietate a managementului funcţional, un subsistem al sistemului general de conducere al bibliotecii.

3. În condiţii de criză, BM nu şi-a construit efortul inovaţional numai ca un obiectiv de supravieţuire, ci şi ca un obiectiv de prosperare şi a reuşit.

Referinţe

Băloiu, L.M. Managementul inovaţiei: viitorul întreprinderii, întreprinderea viitorului. Bucureşti: Eficient, 1995. 357 p.

Dumitrescu, Victoria. Management de bibliotecă: standarde pentru servicii publice de bibliotecă. Bucureşti, 2003. 47 p.

Hrişcev, Eugen. Managementul inovaţional. Ch.: ASEM, 2001. 533 p.

Stueart, Robert D. Management pentru biblioteci şi centre de informare. Bucureşti: Biblioteca Naţională a României, 1998. 331 p.

Ţăran, Nicolae. Managementul inovaţiei. Timişoara: Amarcord, 1995. 104 p.

Cristina MAMAISCAIA,

director, Filiala „Maramureş”