Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Veronica SANDU
Rolul bibliotecii în instruirea şi informarea utilizatorilor

În vremuri îndepărtate, biblioteca a avut o imagine asemănătoare marilor labirinturi, ascunse publicului, unde se adunau volume ce însumau comorile cunoaşterii umane şi bibliotecarul deţinea cheia cunoaşterii şi nu acorda dreptul la consultarea unei cărţi, decît sub supraveghere în sala de lectură, cititorul neavînd posibilitatea de a le vedea, atinge, răsfoi pe celelalte.

Această viziune este demult depăşită de vreme. Biblioteca şi bibliotecarul trebuie să se adapteze noilor cerinţe, tehnici şi tehnologii moderne, primind toate acestea ca o oportunitate de a progresa.

În „societatea informaţională” biblioteca nu trebuie să fie doar un depozit de materiale documentare, ea trebuie să folosească diverse metode de punere în valoare a potenţialului bibliotecii, astfel încît cunoştinţele şi experienţele umane, tezaurizate în colecţiile ei, să ajungă la utilizatori. Multiplicîndu-şi şi diversificîndu-şi serviciile, biblioteca devine unul dintre cele mai atractive spaţii pentru utilizatori. În competiţia cu celelalte mijloace şi medii de comunicare, biblioteca a adoptat o atitudine proaspătă, dinamică, flexibilă şi receptivă la nou, facilitînd accesul la informaţia universală.

În etapa actuală, biblioteca oferă utilizatorului o gamă impresionantă de produse: informaţii, documente, programe de instruire, produse bibliografice, servicii. În acest context, Biblioteca Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” a devenit pentru utilizatorii săi:

a) centru de informare;

b) centru de instruire;

c) centru cultural-didactic.

Într-o lume în care „cunoaşterea înseamnă putere” utilizatorul trebuie să aibă acces la informaţia necesară, pentru a-şi putea realiza propriile proiecte şi aspiraţii. În rolul de centru de informare, pe care şi l-a asumat, Biblioteca Liceului Teoretic
„V. Alecsandri” încearcă să satisfacă necesităţile diverse ale utilizatorilor prin a le pune la dispoziţie

a) resurse informaţionale tradiţionale:

– catalogul alfabetic;

– catalogul sistematic;

– catalogul analitic;

– lucrări de referinţă – dicţionare, enciclopedii etc.;

– produse bibliografice – bibliografii, buletine informative, ghiduri;

– fondul de publicaţii al bibliotecii;

b) resurse informaţionale electronice:

– acces la internet;

– materiale multimedia – CD-uri, DVD-uri;

– acces la intranet.

Informarea utilizatorului cu privire la serviciile acordate de bibliotecă şi alte informaţii utile se efectuează chiar din prima vizită a beneficiarului la bibliotecă: bibliotecarul este acela care îl întîmpină, îl ascultă, îl îndrumează.

Volumul enorm de surse de informare difuzate în prezent impune anumite exigenţe şi celora cărora le sînt adresate. În societatea contemporană, fiecare trebuie să posede un nivel de adaptabilitate faţă de noile cerinţe ale Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii. Se impune un nou termen – „beneficiari ai informaţiei”, cei care trebuie să posede abilităţi de regăsire şi utilizare a informaţiei. Astfel, formarea beneficiarilor urmăreşte atît scopul acumulării unor metode şi tehnici de regăsire a informaţiilor, cît şi pe cel al schimbării mentalităţii, a comportamentului în domeniul prelucrării şi transformării informaţiilor.

În ultimii ani cerinţele utilizatorilor
s-au schimbat radical datorită modificărilor în programele de învăţămînt. A sporit necesitatea unui alt tip de informaţie, a altor genuri de lucrări: elaborarea de referate pe diverse teme, realizarea proiectelor, scrierea eseurilor, alcătuirea portofoliilor, prezentarea referinţelor bibliografice.

Biblioteca şi, respectiv, bibliotecarul încearcă să satisfacă cerinţele utilizatorilor, să-i îndrumeze şi să le formeze abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale.

Modificări esenţiale au intervenit, în ultimul timp, în ansamblul de activităţi cultural-educative organizate de bibliotecă. Lucrînd în colaborare cu liceele din municipiu, utilizăm forme şi metode cît mai moderne, mai interesante, mai plăcute şi mai utile, pentru a atrage beneficiari noi şi a-i interesa pe cei existenţi, aducîndu-ne astfel contribuţia la dezvoltarea estetică şi intelectuală a utilizatorilor.

Biblioteca organizează activităţi cultural-educative ca:

– spectacole teatrale;

– ore literare;

– concursuri literare;

– ore muzicale, „călătorii” literare, vizionări de filme etc.

Biblioteca Liceului Teoretic „V. Alecsandri” este o bibliotecă cu spaţii agreabile, colecţii bogate, tradiţii frumoase. Prin faptul că s-a adaptat la noile cerinţe ale timpului, biblioteca a devenit un adevărat centru de informare, de instruire, un spaţiu în care se desfăşoară manifestări culturale. Prin toate acestea biblioteca contribuie la crearea unei imagini pozitive a bibliotecii, la conştientizarea necesităţii acestei instituţii în viaţa utilizatorilor.

La baza instruirii continue stă cultura informaţională, care îi ajută pe utilizatori să caute, să evalueze, să utilizeze şi să elaboreze informaţia pentru a atinge scopurile personale, sociale, profesionale şi educaţionale.

Astfel, în era tehnologiilor informaţionale, biblioteca devine, totodată, un centru informaţional şi cultural, deci e nevoie să se modifice şi serviciile bibliotecilor, pentru a putea merge într-un pas cu societatea informaţională. Uşile bibliotecii sînt deschise pentru toţi utilizatorii de informaţie.

Veronica SANDU,

bibliotecară, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”