Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Valentina DOROFTI, Daniela GORINCIOI
Analiza împrumutului la ediţiile periodice pentru anul 2009

Afirmaţia precum că mass-media ar fi a patra putere în stat a devenit bine cunoscută, iar impactul ei e foarte important în cultura fiecărui individ în parte, deoarece informează opinia publică cu privire la deciziile luate la nivel central, regional, tratate internaţionale, vizite oficiale, ştiri economice, culturale, divertisment etc. Accesul larg la ediţiile periodice modelează şi formează personalitatea, dar şi opinia publică, asigură familiarizarea cu diferite opinii vizavi de cum sînt tratate unele subiecte de actualitate. Societatea în care trăim impune editarea unor ziare şi reviste care să conţină diferite genuri de informaţii pentru diverse categorii de beneficiari: de la cei mici la cei mai mari. Deoarece oamenii vor să fie la curent cu situaţia la zi, ei apelează la mai multe surse: radio, TV, ziare, video, internet. Radioul, televizorul sau internetul sînt prezente cam în fiecare casă, iar în ceea ce priveşte ediţiile periodice situaţia variază de la caz la caz. Fie că individul face abonamente, fie că îşi cumpără zilnic ori săptămînal ziarul sau revista de care are nevoie, pentru mai multe informaţii el adeseori apelează la serviciile bibliotecilor publice.

Pentru prestarea unor servicii cît mai reuşite şi cît mai variate, anual, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” se abonează la diverse ziare şi reviste. La abonarea ediţiilor periodice se ţine cont de oferta editorială atît din Chişinău, cît şi din ţările vecine, dar şi de preferinţele utilizatorilor fiecărei filiale în parte. Un rol aparte îl constituie specificul bibliotecii şi împrumutul interbibliotecar. Acum cititorii noştri se pot informa din surse la care cu 20 de ani în urmă puteau doar să viseze! Ne referim la ediţiile periodice din Franţa, Germania, SUA şi Marea Britanie: Le Monde, Allgemeine Zeitung, Blitz, Finantial Times, European Voice, FT Magazine, International Herald Tribune etc. Mulţi tineri nici nu-şi pot imagina, dar pînă în 1990, bibliotecile din Chişinău (cu excepţia Bibliotecii Naţionale, a Bibliotecii AŞM şi a celei a CC al PCM) nu primeau nici ziare şi nici reviste din România.

Numărul abonamentelor la ediţiile periodice variază de la bibliotecă la bibliotecă, precum şi de la an la an, cauzele fiind gradul de solicitare a ziarului / revistei, vîrsta utilizatorilor, gradul lor de instruire, dar şi limba în care se editează publicaţia, valoarea informativă a periodicelor, a revistelor în mod special.

Conform semnalărilor venite din partea filialelor, inclusiv de la Sediul Central, sînt publicaţii solicitate la unele biblioteci, la altele mai puţin sau chiar deloc. Dar, în general, cele mai solicitate ziare se dovedesc a fi cele naţionale: Jurnal de Chişinău, Timpul, Literatura şi arta, Natura, Moldova suverană, după care urmează cele din România şi din Rusia. Într-o măsură mai mică sau mai mare, utilizatorii găsesc informaţiile de care au nevoie.

În ceea ce priveşte revistele, o pondere foarte mare o au cele destinate copiilor de vîrstă mică: „a” mic, Donald Duck, Tom & Jerry, Alunelul. Urmează adolescenţii, categorie de utilizatori care apelează des la reviste sau ziare precum 100 de personalităţi, Noi, Arborele lumii, Florile dalbe, Bravo, Popcorn etc. Este recunoscută valoarea informaţională a acestora, venind în ajutorul pregătirii temelor pentru acasă; cititorii apreciază caracterul enciclopedic al revistelor, faptul că ele sînt specifice vîrstei lor prin publicarea a diferitor articole ce ţin de interesele tinerilor, teste psihologice etc.

Apariţia revistelor naţionale VIP Magazin, Viaţa ta, Health & Beauty a fost însoţită de un succes major pe piaţa editorială a R. Moldova, prezentînd interes prin rubricile susţinute lunar, fiind citite cu interes pentru a fi la curent cu activitatea personalităţilor din domeniile culturii, politicii, de afaceri etc. de la noi.

Un rol aparte îl constituie ziarele şi revistele instructiv-educative: Natura, Literatura şi arta, Univers pedagogic, Moldova, Stare de urgenţă, Limba Română, Sud-Est Cultural, Dacia literară, Magazin istoric, Dosarele istoriei etc. Articolele ştiinţifice şi de popularizare contribuie la completarea informaţiilor pentru utilizatori.

O categorie importantă în ceea ce priveşte utilizatorii bibliotecii o constituie publicul feminin. Din acest considerent bibliotecile sînt abonate la diverse reviste pentru femei, cum ar fi: Avantaje, Lumea femeilor, Familia mea, Secretele bucătăriei, Unica, Ioana, Cosmopolitan.

Tehnologiile informaţionale, accesul la ediţiile de pe piaţa internaţională, relaţiile de colaborare dintre state, studierea limbilor de circulaţie internaţională generează interesul pentru publicaţiile în limbi străine, prioritate avînd engleza, apoi franceza, rusa şi germana. Cele mai solicitate reviste în limbi străine sînt Speak out, 1 September, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, Brigitte, Fremdsprache Deutsch Literaturen, Financial Times, International Tribune Magazine. Avem şi donaţii cu astfel de reviste, unele dintre ele conţinînd texte paralele în cîteva limbi: română, engleză / franceză şi rusă: Sugar, The UN in Moldova / ONU în Moldova, Intellectus, Art & Decoration, Le Nouvel Observateur (toate la Sediul Central al BM).

Solicitarea ediţiilor periodice variază de la an la an. În funcţie de preferinţele utilizatorilor se face şi abonarea la aceste ediţii periodice. Astfel, interesul utilizatorilor pentru anumite publicaţii poate să crească, dar şi invers.

Prezenţa filialelor de carte în limbile minorităţilor naţionale constituie un criteriu important în achiziţia de carte şi a ediţiilor periodice. La aceste biblioteci se fac abonamente la publicaţii periodice din diferite ţări în funcţie de profilul bibliotecii. În anul 2009, la Filiala „I. Mangher”, au intrat 102 titluri de publicaţii periodice locale, româneşti şi ruseşti: 12 titluri de limbă română, 88 – în rusă. Sînt prezente şi ziare evreieşti locale, în rusă: Evreiskoe mesteciko şi Istoki jizni. În limba engleză sînt revistele: Speak out şi 1 September. Din a doua jumătate a anului 2009, Biblioteca „I. Mangher” nu a primit 49 titluri de reviste şi 8 titluri de ziare. O altă filială, „Adam Mickiewicz” a fost abonată la 26 reviste şi 21 ziare. În total, în fondul bibliotecii sînt 47 de ediţii periodice: 21 – în română, 25 – în rusă, în polonă – 1. Ocazional, Ambasada Poloniei în R. Moldova oferă bibliotecii seturi de ziare editate în Polonia. Din cauza lipsei de bani, începînd cu iunie 2009, biblioteca nu a mai fost abonată la ediţii periodice. La Filiala „M. Ciachir” au intrat 34 de titluri de presă, cu 4 mai puţin decît în anul 2008. Nu au putut să le ofere cititorilor următoarele ziare: Secretele bucătăriei, Иностранная литература, Смена etc. Filiala „L. Ukrainka” a primit 38 de ediţii periodice, 12 din ele fiind ziare: în limba ucraineană – 4, în limba rusă – 7, în română – 1 şi 26 reviste: în ucraineană – 9, în rusă – 14, în română – 3.

Dintre filialele care primesc un număr relativ mare de ediţii periodice vom evidenţia următoarele: Filiala V. Bielinski are în colecţia sa 68 de titluri, inclusiv în limba română 30, iar în rusă – 38. Filiala „Ovidius” a fost abonată la 80 de titluri de publicaţii periodice (58 titluri de reviste şi 22 de ziare), 57 din ele fiind locale, 23 din România, 70 în română şi 10 în rusă. Împrumutul ediţiilor periodice a înregistrat 47 380, fiind în creştere cu 1 765 faţă de anul trecut. Filiala N. Titulescu are 28 de titluri, 20 fiind în română, 8 în rusă. Pe parcursul anului 2009 au fost difuzate 26 266, dintre care pentru copii 12 252, iar pentru tineri 9 830. Filiala „Maramureş” a fost abonată la 33 ediţii periodice, dintre care 18 titluri din R. Moldova, 14 – din România şi un titlu din Rusia. La achiziţionarea publicaţiilor periodice s-a luat în consideraţie ca abonamentele să acopere lipsa informaţiilor din aşa domenii ca dreptul, istoria, informatica, ştiinţele naturale etc. Filiala A. Russo a primit în colecţiile sale 59 de ediţii periodice: 18 ziare şi 41 de reviste; în română – 27, în rusă – 32. În comparaţie cu anul 2008, în 2009 numărul publicaţiilor seriale s-a micşorat, însă acest fapt nu a influenţat negativ interesul utilizatorilor pentru periodice, înregistrîndu-se chiar o creştere a numărului lor.

Pe parcursul anului 2009, împrumutul total la fiecare filială în parte diferă în funcţie de caz, de noutatea informaţiei şi de utilizatori. În 2009 Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu” a fost abonat la 449 titluri de ediţii periodice. Unele dintre ele fiind în două exemplare, astfel numărul lor total a ajuns la 513 titluri (401 reviste şi 112 ziare). Această cifră include ediţii curente şi retrospective ale publicaţiilor seriale editate în R. Moldova, România, Rusia, SUA, Franţa, Germania.

Titlurile de periodice abonate sînt determinate de:

• gradul de utilizare a ediţiilor periodice de către beneficiari;

• diversitatea multiculturală şi lingvistică a utilizatorilor;

• vîrsta medie a publicului cititor;

• accesibilitatea utilizatorilor.

Sediul Central a primit, în 2009, 275 titluri în rusă, 168 titluri în română, 2 – în engleză şi 4 – în franceză.

Ediţiile periodice în limba germană se află la Centrul de Carte Germană. Aici publicul larg are acces la o gamă vastă de ziare, reviste (15 titluri) şi cărţi editate în Germania. Centrul de Informare Europeană a fost abonat la patru titluri de ziare şi reviste în limba engleză. În total, în 2009, BM „B.P. Hasdeu” a achiziţionat 638 titluri de ediţii periodice.

O sursă de completare a fondului de ediţii periodice o reprezintă donaţiile. Astfel, pe parcursul ultimului an bibliotecii i-au fost donate 19 titluri de publicaţii seriale, din ele: în română – 18 titluri şi în engleză – un titlu.

Ediţiile periodice sînt înregistrate în regim automatizat în modulul „Catalogare”, facilitînd astfel accesul utilizatorilor la informaţia despre ediţiile periodice. Totodată este alcătuită baza de date a publicaţiilor periodice de care dispune biblioteca. Înregistrarea presei în mod automatizat include descrierea bibliografică: titlul periodicului, locul apariţiei, editura, cota, anul de ediţie, frecvenţa, adresa electronică etc. Evidenţa presei ne permite urmărirea şi marcarea fiecărui număr dintr-un periodic, astfel putem controla cantitatea fiecărei colecţii, ştiindu-se bine că orice lipsă depreciază colecţia şi mişcarea ediţiilor periodice în subdiviziunile bibliotecii (Sala de lectură ↔ CID „Chişinău”).

Serviciul nostru dispune de fişierul „Ediţii periodice” în variantă electronică, care poate fi accesat de utilizatori pe site-ul bibliotecii www.hasdeu.md. Pagina web este un element modern de promovare a serviciilor, reprezentînd o modalitate reală de a atrage cititorii şi utilizatorii la bibliotecă.

În 2009, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu” utilizatorii, în număr de 24 660, au solicitat 251 240 de publicaţii seriale. Auditul lecturii ne permite să afirmăm că ediţiile periodice împrumutate din domeniul socio-uman, care formează 40% din total, sînt cele mai solicitate. Prioritatea acestui domeniu este motivată prin faptul că publicaţiile seriale cum ar fi revistele de economie, pedagogie, psihologie sînt frecvent consultate de publicul cititor. În plus, o parte considerabilă de difuzări revine cotidienelor, care sînt clasificate tot în domeniul socio-uman. Constatăm că în anul 2009, din totalul de împrumuturi după limbi, ponderea îi revine limbii române – 51%, fiind urmată de rusă – 48%. Publicaţiile în limbi moderne din Occident alcătuiesc doar un procent din împrumut.

Studenţii şi liceenii reprezintă o categorie de cititori perseverenţi, dornici de a fi bine informaţi. Ei solicită cel mai mult literatură şi ediţii periodice în limbi moderne. În prezent, BM „B.P. Hasdeu” poate satisface într-o măsură modestă aceste necesităţi crescînde. Tocmai de aceea, activitatea Departamentului relaţii cu publicul ar trebui să se concentreze şi pe abonarea la un număr mai mare de ediţii periodice în limbi străine.

Aria de interese ale beneficiarilor include întreg spectrul informaţional şi se răsfrînge asupra tuturor genurilor de publicaţii, ei optînd preponderent pentru domeniile:

1) socio-uman (cele mai solicitate publicaţii sînt: Timpul, Jurnal de Chişinău, Literatura şi arta, Capitala, Flux);

2) tehnică (Наука и жизнь, Клаксон, Авто ревю, За рулем);

3) sport (Gazeta sporturilor, Pro Sport, Спорт-curier, Советский спорт, Футбол);

4) lingvistică, cultură, beletristică (Limba Română, Sud-Est Cultural, Viaţa Basarabiei);

5) geografie (Geo, Atlas, География в школе);

6) economie (Contabilitate şi audit, Profit);

7) management (Мeнeджмент в России и за рубежом).

Ediţiilor periodice de specialitate le revine un rol deosebit în satisfacerea cerinţelor de informare. Astfel, sînt frecvent solicitate Revista de psihologie, Revista de drept privat etc.

Potenţialul documentar al ediţiilor periodice este valorificat din plin în cazurile cînd în sala de lectură se organizează diverse expoziţii de carte. Revistele şi ziarele sînt prezente în cadrul tuturor expoziţiilor, aici fiind expuse ediţii periodice curente, dar şi cele din colecţia retrospectivă.

Valentina DOROFTI,

manager, Departamentul organizarea colecţiilor;

Daniela GORINCIOI,

şef oficiu, Departamentul organizarea colecţiilor