Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Lidia KULIKOVSKI
Imaginea este un capital aflat în slujba bibliotecii

Bibliotecile simt astăzi, mai presant decât în trecut, nevoia de o imagine bună, de o imagine puternică. O lume care se schimbă clipă de clipă şi lasă mult mai puţin teren instituţiei bibliotecare, reclamă un demers mai riguros de definire a imaginii, necesită dotarea bibliotecii cu un sens colectiv de comunicare şi consolidare a imaginii în comunitate.

Crearea imaginii este un demers dificil şi solicitant. Demersul incumbă o angajare responsabilă instituţională, solicită creativitate, inovativitate şi, nu în ultimul rând, pasiune. Angajaţii BM în 2009 nu au fost simpli transmiţători de imagine, au fost într-adevăr creatori şi strategi ai imaginii instituţionale.

Noi, Echipa HASDEU, trecuţi prin două strategii de imagine, ştim şi preţuim forţa imaginii noastre, o utilizăm ca instrument de evaluare şi control al evoluţiei organizaţionale. Din aceste considerente am salutat şi susţinut iniţiativa Ministerului Culturii, implicându-ne cu toate forţele, responsabilitatea, competenţa profesională în acest proiect de promovare a imaginii, considerând-o provocarea anului 2009 şi o impresionantă oportunitate de comunicare corporativă a imaginii BM. Asumându-ne participarea la acest concurs, am legitimat-o, integrând-o în actul managerial organizaţional.

Demersul nostru, care include ansamblul dispoziţiilor luate pentru realizarea acestui proiect, a fost sintetizat în Planul de imagine 2009. Planul a devenit instrumentul metodologic pentru definirea unei poziţionări de imagine, pentru lansarea unei noi campanii de promovare a ei, pentru comunicarea strategiei organizaţionale. Astfel, Planul de imagine a asigurat coerenţa acţiunilor spre următoarele finalităţi:

• să poziţioneze BM, în mod diferenţiator şi inovator, în comunitatea chişinăuiană şi cea profesională;

• să promoveze imaginea sub egida Strategiei BM pentru perioada 2008-2017, utilizând-o ca instrument de realizare a obiectivelor strategice;

• să consolideze imaginea BM ca imagine corporativă a reţelei HASDEU, demonstrând capacitatea noastră profesională şi organizaţională de a susţine această reţea;

• să construiască o identitate, pornind de la istoria, tradiţia BM, de la diversitatea culturală a oamenilor ei; să susţină şi să întreţină motivaţia angajaţilor în jurul unei biblioteci care este construită împreună;

• să pună în relaţie planul de imagine cu publicul său.

Tratând imaginea ca pe un capital, ca pe o resursă de bunuri, am beneficiat de Anul imaginii pentru a analiza imaginea BM, pentru a instrui angajaţii referitor la constituirea, menţinerea, dezvoltarea imaginii şi rolul ei în aceste procese:

• ne-am întrebat şi am discutat Ce imagine avem? Ce imagine vrem? într-un brainstorming cu acelaşi titlu;

• au fost efectuate mai multe cercetări sociologice privind percepţiile utilizatorilor şi ale angajaţilor; am analizat vizibilitatea comunitară a BM, am examinat, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, prezenţa BM în mass-media pentru a afla decalajul dintre imagine şi activitate;

• au fost analizaţi parametrii imaginii noastre: personalitatea, valorile, identitatea, reputaţia, notorietatea în cadrul unui master-class – Elaborăm un plan de comunicare a imaginii;

• au fost analizate şi învăţate componentele imaginii BM;

• au fost identificaţi factorii determinanţi ai imaginii BM;

• a fost reliefată dimensiunea umană a imaginii BM în cadrul unei mese rotunde cu angajaţii;

• a fost elaborat Manualul de identitate vizuală a BM, realizare notorie în domeniu.

Din experienţa campaniilor de imagine anterioare, ştim că reuşita unei astfel de acţiunii depinde de implicarea tuturor angajaţilor. Luând în consideraţie această concluzie, am inclus în Planul de imagine mai multe acţiuni de instruire a angajaţilor, în scopul sensibilizării lor şi educării unei atitudini responsabile faţă de imaginea instituţională; pentru conştientizarea, de către fiecare angajat, a contribuţiei sale la imaginea colectivă.

Alt aspect important, care a lipsit din celelalte campanii, a fost accentul pus pe dezvoltarea politicilor, standardelor, lucrărilor metodologice – instrumente comune care determină studiul şi fac priceperile să devină transferabile, instrumente care identifică şi determină ADN-ul BM. Dacă nu le-am fi conceput, dacă nu le-am fi respectat, nu am fi reuşit să creăm imaginea pe care o avem.

Un obiectiv îndrăzneţ, asumat în această campanie, a fost transparentizarea activităţii BM, prin care ne-am angajat să fim prezenţi zilnic într-o instituţie mass-media: ziare, reviste, radio, TV etc. Acest obiectiv a fost suprarealizat. Pentru prima oară în istoria sa, de 133 de ani, BM a înregistrat 665 de prezenţe în mass-media tipărită şi 420 de prezenţe în mass-media audiovizuală.

Relaţia cu comunitatea, ca aspect definitoriu al imaginii BM, a fost consolidată prin toate acţiunile realizate în acest an, acţiuni ghidate de Strategia BM pentru perioada 2008-2017. Am urmat strategia exact după cum stipulează: BM îşi va întări rolul în comunitate prin: (1) parteneriate eficiente şi prin explorarea oportunităţilor de colaborare, prin sporirea implicării BM în proiecte şi acţiuni locale, elaborarea de proiecte de dezvoltare comunitară – BM le construieşte şi le întreţine cu consecvenţă considerându-le cele mai avansate nivele de colaborare cu comunitatea, cu societatea civilă; (2) sporirea imaginii publice a BM şi a serviciilor ei, elaborarea unui Plan de relaţii publice şi alocarea unui buget pentru efortul RP – un obiectiv pe care l-am realizat cu succes, original, în stilul HASDEU; (3) susţinerea imaginii în mass-media, instituirea unor rubrici permanente privind imaginea BM în revista de specialitate BiblioPolis, plasarea pe pagina web a press-kit-urilor, press-release-urilor despre activitatea zilnică a bibliotecii – cel mai bun indicator de vizibilitate realizat vreodată; (4) încurajarea comunităţii să se implice prin practicarea voluntariatului în activitatea BM, extinderea şi promovarea Programului Voluntariat, extinderea activităţii de voluntariat în mai multe filiale; (5) dezvoltarea, susţinerea activităţii de fundraising – câştigarea a şase proiecte în derulare, printre care şi unul expres privind promovarea imaginii – Biblioteca contează în viaţa ta!

Întărirea rolului în comunitate este exprimată şi de viziunea noastră: Biblioteca Municipală 2017 – instituţia cu colecţiile şi resursele necesare fiecărui cetăţean pentru cunoaştere, inovaţie, incluziune şi creativitate, capabilă să întărească prin activităţile sale identitatea şi diversitatea culturală a chişinăuienilor, care stă la baza oricărei acţiuni.

Identitatea unei biblioteci, unicitatea ei constă nu numai în ceea ce face, ci şi în felul în care o face: în stilul său. Toate acţiunile campaniei de imagine au contribuit, într-un fel sau altul, la evidenţierea în comunitatea chişinăuiană şi în cea profesională a stilului unic, inconfundabil al BM.

Activitatea derulată în 2009 confirmă preocuparea BM pentru imaginea instituţională, asumarea acestei preocupări ca prioritate managerială. Comunicarea imaginii a fost atotcuprinzătoare – resurse, servicii, facilităţi, produse, bibliotecari, utilizatori, parteneri locali şi din străinătate, comunitatea în întregime şi comunitatea profesională – şi s-a realizat prin toate formele şi metodele biblioteconomice şi de marketing: emisiuni, reportaje, informaţii radio şi televizate, afişe, pliante, interviuri, servicii noi, inovaţii biblioteconomice etc.

Vastitatea demersului de promovare a imaginii este confirmată de numărul mare de acţiuni realizate, de produsele elaborate, de feedbackul obţinut de la implicarea fiecărui angajat şi a utilizatorilor în acest proces. Efortul campaniei este reflectat de indicatorii în creştere, înregistraţi în 2009; de intensificarea activităţii de fundraising, care a contribuit la extinderea bugetului operaţional cu 1 239 894 lei; de parteneriatele esenţiale; de consolidarea relaţiei cu un număr mai mare, decât în anii precedenţi, de utilizatori; de acţiuni culturale concertate la nivel municipal cu mare impact în comunitate; de sporirea vizibilităţii comunitare a BM; de utilizarea eficientă a elementelor Bibliotecii 2.0 în promovarea imaginii; de articolele publicate de bibliotecarii BM în BiblioPolis şi în alte reviste de specialitate, în culegeri şi pe net.

Am demonstrat – prin tot ce s-a realizat – că în condiţiile de criză, BM nu şi-a
construit discursul de imagine ca un obiectiv de supravieţuire, ci ca un obiectiv de prosperare, şi a reuşit.

Referitor la desfăşurarea campaniei naţionale Anul imaginii bibliotecii publice în comunitate remarcăm următoarele: a fost o iniţiativă excelentă, necesară ca oxigenul, promiţătoare, salvatoare în condiţiile de criză. Însă situaţia de criză economică şi politică din RM a umbrit evenimentul şi a plasat preocuparea pentru imagine la periferia intereselor bibliotecare.

O campanie de promovare naţională tip your@library este ghidată, susţinută de organizatori, prin materiale promoţionale comune, prin instruiri ale bibliotecarilor, prin implicarea unor personalităţi notorii în acest proces de sprijin bibliotecar pe tot parcursul anului. Din experienţa acumulată şi din problemele cu care ne-am confruntat în acest an putem spune că fiecare bibliotecă acţiona ca într-un vid, fără a şti şi a cunoaşte ce fac celelalte. Noi ne-am simţit izolaţi, lăsaţi de capul nostru.

Pentru viitor, considerăm că:

• campania de nivel naţional trebuie susţinută metodologic de forurile superioare;

• trebuie monitorizată permanent la nivel naţional (de către organizatori);

• trebuie asigurat spaţiul public profesional pentru a comunica şi a împărtăşi experienţa între biblioteci.

Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI,

director general al BM „B.P. Hasdeu”