Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Valentina DOROFTI, manager, Departamentul Organizarea Colecţiilor
Chişinăuianul Mihail Coca a făcut o frumoasă donaţie pentru BM „B.P. Hasdeu”

Pe parcursul ultimului deceniu au fost elaborate şi adoptate mai mult de 30 de legi care cuprind cerinţe şi norme ecologice în domeniul protecţiei şi utilizării resurselor naturale. În contextul integrării europene a ţării noastre, dar şi al ratificării de către Republica Moldova a 18 convenţii internaţionale de mediu, în scopul apropierii legislaţiei naţionale de cea internaţională şi europeană, multe din aceste legi au fost completate şi modificate.

În Republica Moldova cercetările ecologice propriu-zise, planificate şi permanente, au demarat relativ târziu, abia la începutul anilor ’70 ai sec. XX – la Universitatea de Stat din Moldova, unde a început şi pregătirea cadrelor respective, ecologia fiind considerată ştiinţă de sine stătătoare.

Din punctul de vedere al principiilor fundamentale de evaluare şi acreditare scientologică, orice domeniu de cercetare care pretinde un statut de ştiinţă de sine stătătoare, cu drepturi plenipotenţiare, trebuie să aibă o definiţie concisă, univocă şi clară. În prezent, putem afirma în mod sigur că ecologia ca ştiinţă corespunde tuturor criteriilor scientologice, având astfel toate drepturile de a fi calificată ca o ramură strict sinbiologică independentă, cu cea mai largă deschidere pentru colaborarea cu toate ştiinţele naturii, cu cele reale şi socio-umanistice. În ceea ce priveşte definiţia termenului „ecologie”, constatăm că nu există o delimitare unică. Fiecare autor, care tratează un astfel de subiect, defineşte acest termen în modul său.

Un rol important în dezvoltarea ecologiei din Republica Moldova l-a avut înfiinţarea Institutului Naţional de Ecologie şi a Academiei de Ecologie din Chişinău, instituţiile de profil ale Academiei de Ştiinţe, precum şi catedrele universitare, instituţiile de cercetări, departamentele respective din cadrul ministerelor agriculturii şi ocrotirii sănătăţii etc. Aici se elaborează cele mai importante documente strategice, proiecte şi planuri de acţiuni pentru protecţia mediului.

În acest context, în anul curent, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a primit o donaţie importantă (cca 300 ex.) de la domnul Mihail Coca, inginer şi jurnalist din Chişinău, având ca tematică probleme de ordin ecologic.

Iată câteva titluri din această donaţie generoasă:

1. Ghid ecologic pentru inspectorii de stat de mediu. – Ch., 2007. Ghidul cuprinde informaţii cu privire la starea factorilor de mediu, obiectivele, indicatorii diverselor categorii de surse de poluare extrase din actele legislative, care includ norme şi cerinţe ecologice, reglementări ale procesului activităţii economice, precum şi proceduri de aplicare a măsurilor de sancţionare a contravenienţilor. Ghidul va servi drept bază metodologică şi practică pentru inspectorii de mediu care efectuează controlul respectării legislaţiei de mediu de către cetăţeni, agenţi economici şi autorităţi ale administraţiei publice locale şi de specialitate.

2. Environmental protection in the Republic of Moldova. – Ch., 2007. Este un îndreptar în limba engleză, despre protecţia mediului înconjurător de la noi.

3. Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale. – Ch., 2006. Culegerea a fost editată cu suportul financiar al Fondului Ecologic al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova. Cuprinde materialele Conferinţei a V-a a Zoologilor din Republica Moldova, la care au participat şi savanţi din alte ţări. Însumează rezultatele celor mai recente investigaţii prioritare realizate atât în ţară, cât şi peste hotare, având ca subiect diversitatea lumii animale, protecţia lor în ecosistemele antropizate şi naturale din zona de interferenţă biogeografică. Culegerea este destinată zoologilor, ecologilor şi tuturor specialiştilor în domeniul protecţiei mediului, de asemenea doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor.

4. Cartea Naturii: [Antologie] / Alcătuitori: Boris Vieru, Alecu Reniţă. – Ch., 2007. Datorită acestei cărţi, cititorii noştri au posibilitatea de a citi texte literare – poezie şi proză – scrise de scriitorii clasici şi contemporani, consacrate naturii. Vom menţiona că la definitivarea antologiei are o contribuţie şi BM „B.P. Hasdeu”, care prin colega noastră Genoveva Scobioală, managerul Departamentului Marketing, a pus la dispoziţia alcătuitorilor cărţi de autori contemporani din Chişinău.

5. Cuzmenco, Vera. Natura Divină în sufletele noastre: Poezii ecologice din creaţia copiilor. – Ch., 2007. Această carte conţine poezii pe teme ecologice, scrise de elevi, prin care ei îşi exprimă dragostea faţă de Natura-mamă, îi îndeamnă pe cei maturi şi pe alţi copii să ocrotească Natura, Terra noastră, casa în care vieţuim împreună. Versurile sunt dedicate izvoarelor, câmpiilor, florilor, râurilor, apei şi aerului.

6. Rezervaţia „Pădurea Domnească” – 10 ani. – Ch., 2003. Fondată în 1993, pe o suprafaţă de 6032 ha, rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească” reprezintă un tezaur naţional valorificat şi extins în tot arealul Prutului de Mijloc, de la Criva până la Pruteni. Pădurea din lunca Prutului este una dintre cele mai valoroase şi bătrâne păduri de luncă din Europa. În acest areal au supravieţuit un şir de specii de plante şi animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

7. Rezervaţia „Codrii”. – Ch., 2006. Lucrarea face cunoştinţă cititorilor cu aşezarea geografică, flora şi fauna Rezervaţiei „Codrii”. Este destinată atât cetăţenilor Republicii Moldova, cât şi turiştilor ce ne vizitează Ţara.

8. Mediul geografic al Republicii Moldova. Vol. 1: Resursele naturale. – Ch., 2006. Volumul reprezintă o lucrare de sinteză privind resursele naturale. După prezentarea aspectelor generale ale mediului geografic, sunt reflectate categoriile de resurse naturale, în funcţie de diversitate, utilitatea pentru societatea umană, răspândirea geografică, gradul şi modul de valorificare şi măsurile de protecţie. Lucrarea are caracter ştiinţific şi de popularizare, fiind adresată atât specialiştilor, cât şi unui public larg de cititori.

9. Natura şi sănătatea în tradiţiile populare. – Ch., 2007. Culegerea de materiale prezintă un compendiu al muncii unui colectiv de cercetători consacraţi, specialişti din diverse domenii care au prezentat materialele într-o viziune originală, studii ştiinţifice de valorificare a patrimoniului naţional. Materialele cărţii corespund recomandărilor Conferinţei Internaţionale „Mediul şi Sănătatea” de la Budapesta, 2004, Conferinţei Miniştrilor de Mediu de la Belgrad, 2007, şi prevederilor Planului Naţional „Sănătatea în relaţiile cu Mediul”, aprobat prin hotărâre de Guvern. Actuala culegere va contribui la informarea, conştientizarea populaţiei, va impulsiona publicul larg la căutarea soluţiilor noi pentru rezolvarea problemelor de mediu şi sănătate din Moldova. Cartea va servi drept călăuză, model pentru ocrotirea naturii, având ca reper tradiţiile în numele viitorului.

Toate cărţile donate au fost editate într-un număr relativ mic, de la 200 la 500 exemplare. Din acest motiv ar fi dificilă achiziţionarea lor de către Biblioteca Municipală, majoritatea lor având preţuri de cost mari. Mai precizăm că toate cărţile menţionate au fost editate în anii 2006 şi 2007 de către diferite instituţii de profil din Republica Moldova.

O lucrare a fost editată şi în limba engleză, or, traducerea unor astfel de cărţi în limbile de circulaţie internaţională are ca scop informarea persoanelor, din diferite ţări, interesate de protecţia mediului înconjurător de la noi.

Mulţumim din suflet dlui Mihail Coca pentru donaţie, asigurându-l că toate cărţile dăruite îşi vor găsi la noi cititorul. De fapt, cele mai multe mulţumiri vor fi din partea utilizatorilor – poate nu chiar azi-mâine, dar cu siguranţă în anii ce vin.