Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOK
Taisia FOIU, CID „Chişinău”
Breviar bibliografic

Vara aceasta a fost foarte „fierbinte” în activitatea bibliotecii noastre, de elaborare a bibliografiilor. Un bun început al anului 2006 (vezi rev. Bibliopolis, nr. 2/2006, p. 88-91) a fost continuat prin editarea a încă patru biobibliografii. Deşi aceste biobibliografii sînt jubiliare şi consacrate unor scriitori, ele diferă prin concepţie şi prin viziune editorială.

Ianoş Ţurcanu: Biobibliogr. / Bibl. Mun. B.P. Hasdeu; Bibl. Publică Transilvania; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. : Ludmila Capiţa. – Ch. : Museum, 2006. – 80 p.

La sfîrşitul lunii lui Cuptor Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” l-a omagiat pe cunoscutul poet şi textier Ianoş Ţurcanu, personalitate marcantă a vieţii culturale a capitalei noastre. Darul cel mai de preţ oferit de bibliotecă au fost cele 55 de exemplare, încă mirosind a vopsea tipografică, ale biobibliografiei jubiliare, care au simbolizat cei 55 de ani ai scriitorului.

Biobibliografia, alcătuită de Ludmila Capiţa de la biblioteca Transilvania şi redactată la CID Chişinău, prezintă activitatea integrală, complexă a scriitorului.

Cartea se deschide cu poemul 55, scris de autor special pentru jubileul său. Studiile introductive au fost semnate de acad. Mihai Cimpoi, poetul Iulian Filip, criticul Victor Adam. În Autoportret Ianoş Ţurcanu a menţionat momente importante din viaţa sa.

Lucrarea este divizată în cîteva compartimente. Primul, Opera, include următoarele subdiviziuni : Ediţii aparte; Versuri în culegeri şi ediţii periodice; Proză în ediţii periodice; Aforisme, epigrame, parodii; Ediţii îngrijite, coordonate, redactate, prefaţate; Ianoş Ţurcanu – textier. Activitatea publicistică a fost cuprinsă în: Articole scrise, publicistică; Interviuri cu Ianoş Ţurcanu şi interviuri realizate de el. Compartimentul Referiri despre viaţă şi creaţie conţine informaţii despre biografia şi activitatea scriitorului.

Această biobibliografie diferă de celelalte şi din motivul că Ianoş Ţurcanu este cunoscut şi ca poet-textier. În sursele bibliografiate sînt incluse multe CD-uri, casete audio cu indicarea cîntecelor pe versurile lui Ianoş Ţurcanu. 377 de cîntece pe versurile nepublicate ale poetului sînt date în Anexa acestei biobibliografii cu menţionarea compozitorului şi a interpretului.

Bibliografia include 433 surse bibliografice – creaţii de I. Ţurcanu pînă la mijlocul anului 2006. Menţionăm că activitatea literară activă a poetului a început în anii ’90 şi, se vede are o perspectivă frumoasă. Rămînem în aşteptarea unor versuri, aforisme, parodii şi cîntece noi.

Vladimir Rusnac: Biobibliogr. / Bibl. Mun. B. P. Hasdeu; Bibl. Publică Ovidius; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. : Liuba Ciobanu. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 80 p.

Bilanţul activităţii literare, de aproape de 50 de ani, a scriitorului este biobibliografia Vladimir Rusnac. Prezenta bibliografie, alcătuită de Liuba Ciobanu de la Biblioteca Publică Ovidius şi redactată la CID Chişinău, este dedicată aniversării a 70-a a scriitorului şi traducătorului Vl. Rusnac.

Lucrarea a apărut la editura Bons Offices, ca început al unei serii noi de biobibliografii elaborate de BM „B. P. Hasdeu”.

Structura lucrării, concepută de însuşi Vladimir Rusnac, are un sumar interesant şi divers. Pe lîngă bibliografie conţine studii introductive scrise de criticii literari Tudor Palladi, Valentina Mitrofan şi Agnesa Roşca; un amplu tabel cronologic, elaborat de autor; referinţe critice despre opera lui Vl. Rusnac şi personalitatea sa. În bibliografie sînt intercalate versuri şi traduceri ale poetului.

În afară de această, cartea include următoarele capitole: Opera: Ediţii aparte; În antologii şi cărţi colective; Poezii publicate în periodice; Traduceri efectuate de Vladimir Rusnac; Poezii semnate de Vladimir Rusnac devenite cîntece; Portrete, şarje şi desene executate de Vladimir Rusnac şi publicate în cărţi şi ediţii periodice; Referiri la viaţă şi activitate; Chipul poetului în portrete, şarje şi desene executate de mari artişti plastici; Poezii dedicate lui Vladimir Rusnac.

Criteriul de aranjare a materialului este direct cronologic. Datorită acestui fapt putem urmări activitatea literară a scriitorului de la debutul editorial, în anul 1960, pînă la operele scrise în anul 2006. Biobibliografia include 690 surse bibliografice care ni-l prezintă pe Vladimir Rusnac ca poet implicat în mai multe specii literare: rondeluri, fabule, parodii, epigrame; ca traducător, autor de şarje, desene, portrete etc. Lucrarea se încheie cu indexul de titluri, indexul de nume şi cu cîteva fotografii din arhiva scriitorului.

Victor Dumbrăveanu: Biobibliogr. / Bibl. Mun. B. P. Hasdeu; Bibl. Publică Ovidius; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. : Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 80 p.

Biblioteca Ovidius s-a gîndit să-l omagieze pe scriitorul şi ziaristul Victor Dumbrăveanu, un bun prieten al acestei biblioteci, prin elaborarea unei biobibliografii. Lăudabila iniţiativă a fost realizată printr-un volum bogat, interesant, plin de conţinut. Aceasta este a doua carte din seria sus-numită şi cu efortul editurii, echipei de creaţie, a apărut exact la aniversarea a 60-a a scriitorului. Autoarea lucrării, bibliograful cu experienţă Margareta Cebotari, în cuplu cu Liuba Ciobanu, a efectuat o lucrare importantă. Toate ediţiile periodice la care a lucrat şi cu care a colaborat scriitorul au fost consultate de visu.

Biobibliografia se deschide cu o serie de articole omagiale semnate de scriitorii Iulian Ciocan, Iulian Nicuţă, un dialog cu Victor Prohin, referinţe critico-literare de Al. Gromov, N. Bileţchi, M. Cimpoi ş.a. care opinează despre opera lui V. Dumbrăveanu şi personalitatea sa.

Biografia, scrisă de V. Dumbrăveanu, se împleteşte cu unele momente din viaţa literară, ziaristică a republicii.

Structura lucrării include următoarele capitole: Scrieri: Ediţii aparte; Publicaţii în culegeri şi periodice (povestiri, nuvele, schiţe literare); Traduceri; Publicistică; Portrete literare; Interviuri realizate de Victor Dumbrăveanu; Referiri la viaţa şi activitatea literară. Criteriul de aranjare a materialului este direct cronologic. Menţionăm cel mai mare capitol – Publicistică (644 referinţe din 934), unde adnotările reflectă istoria contemporană a republicii noastre. Pe baza acestui capitol a fost alcătuit şi Indexul pe subiecte. Aparatul auxiliar al bibliografiei conţine Indexul de titluri şi Indexul de nume.

Limitele cronologice ale bibliografiei cuprind anii 1964-2006.

Aurel Scobioală: Biobibliogr. / Bibl. Mun. B. P. Hasdeu; Bibl. Publică Ştefan cel Mare; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. : Liuba Loghin, Lidia Ciornîi. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. –132 p.

Cunoscutul prozator, scriitor pentru copii, editor, laureat al numeroaselor premii literare Aurel Scobioală, şi-a sărbătorit nu de mult vîrsta de 65 de ani. Biobibliografia, consacrată acestui jubileu, este o primă încercare de a alcătui o lucrare bibliografică a bibliotecii „Ştefan cel Mare”. Acest recent eveniment editorial este rezultatul muncii în comun a alcătuitorilor, redactorului, lectorilor. Biobibliografia alcătuită de Liuba Loghin şi Lidia Ciornîi este o lucrare cu conţinut clar, cu o aranjare reuşită a informaţiei.

În studiul introductiv al criticului literar Ion Ciocanu se analizează detaliat activitatea literară a scriitorului omagiat. Următoarele articole introductive, semnate de scriitorul Iurie Colesnic şi profesorul universitar D. Sterpu, îl prezintă pe Aurel Scobioală ca editor, autor al mai multor proiecte editoriale, ca scriitor, jurnalist, om de înaltă cultură, pasionat de baştină.

Biobibliografia este structurată în următoarele compartimente: Opera, care include subdiviziunile: Ediţii aparte; Din culegeri şi periodice; Traduceri; Articole, eseuri. Compartimentul Referinţe critico-literare cuprinde critică literară şi materiale despre viaţa şi activitatea lui Aurel Scobioală, interviurile acordate de scriitor. Aparte se află compartimentul Aurel Scobioală – coordonator.

Biobibliografia cuprinde 378 de descrieri bibliografice, din care 49 de cărţi, 9 cărţi traduse în limbile rusă, engleză, franceză, estonă, bielorusă, letonă; 35 de titluri de ediţii coordonate, 136 de scrieri în ediţii periodice, 45 din ele fiind traduceri.

Indexurile auxiliare: Index alfabetic de nume; Index de titluri de opere; Index de titluri de traduceri; Index al ediţiilor periodice, facilitează accesul la conţinutul lucrării.

Lucrarea se încheie cu citate ale diferitor personalităţi referitoare la creaţia lui Aurel Scobioală. Mai menţionăm că bibliografia Aurel Scobioală este elegant ilustrată cu materiale din arhiva personală a protagonistului.

Taisia FOIU,

CID „Chişinău”