Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA BIBLIOTECII / ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ / LIBRARY`S LIFE
Taisia FOIU, CID “Chişinău”
CID – un deceniu în serviciul comunităţii chişinăuiene

În ultimul timp, tot mai des se face marcarea aniversărilor “rotunde” ale bibliotecilor din sistemul BM “B. P. Hasdeu”: 5, 10, 15 ani de la întemeiere. Aceste sărbători sunt şi nişte bune ocazii de a depăna firul amintirilor despre felul cum s-a constituit respectiva instituţie, de a evoca oameni şi fapte, de a face unele bilanţuri şi a trasa noi proiecte. Parcă pe neprins de veste, iată că a venit şi prima aniversare “solidă” – un deceniu de la deschidere - a Centrului de Informare şi Documentare “Chişinău”, unul dintre departamentele care s-au impus plenar în activitatea Bibliotecii Municipale şi în viaţa locuitorilor capitalei.

La prima vedere, activitatea CID “Chişinău” nu poartă un caracter public, sau, cel puţin - nu se manifestă în societate la fel ca o bibliotecă publică. E la mijloc specificul muncii desfăşurate de CID, care, în fond, exclude manifestările de masă, de anvergură. Şi totuşi, în cei zece ani de existenţă, Departamentul nostru a dezvoltat o activitate creatoare, variată, captivantă şi extrem de utilă. Nu vom exagera dacă vom spune că CID “Chişinău” este o structură fără de care impactul BM în comunitate ar avea altă rezonanţă. Căci, fără informaţia furnizată de CID “Chişinău” ar avea de suferit ritmul şi eficienţa deservirii cititorilor, organizarea expoziţiilor de carte, desfăşurarea diferitelor acţiuni de masă: aniversări culturale, lansări de carte, reviste bibliografice etc.

Ar fi, practic, imposibil de neglijat aniversările Departamentului de Informare şi Documentare “Chişinău”, măcar şi din motivul că ele se înscriu organic, paralel, cu aniversările capitalei noastre. Doar exact acum un deceniu, la aniversarea a 560-a a Chişinăului, în miezul unei toamne frumoase, a fost deschis şi CID “Chişinău”. A fost unul din primele proiecte ale BM “B.P. Hasdeu” realizate cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova. Bazele acestui proiect au fost puse de directorul BM, Lidia Kulikovski, şi de primul manager al noii structuri – Ludmila Dabija. Era o chestie de prestigiu să lucrezi la CID “Chişinău”, doar tocmai el a fost primul departament completamente automatizat al BM, fiecare angajat al CID avea din start calculator personal, toate inovaţiile din cadrul Bibliotecii Municipale erau “testate” iniţial aici.

De fapt, ce s-a propus prin crearea CID “Chişinău”? BM “B.P. Hasdeu” fiind principala bibliotecă a oraşului nostru, se făcuse simţită necesitatea unui centru în care s-ar depista, aduna, stoca şi conserva cele mai diferite informaţii despre Chişinău. CID “Chişinău” a fost creat pe baza Secţiei bibliografice, care, în activitatea sa, acorda mereu o atenţie sporită studierii localităţii natale. Materialele acumulate de-a lungul perioadei anterioare – de altfel, un volum impresionant de informaţii -, a constituit baza Centrului nou-deschis. Anevoios, dar perseverent, s-a adunat un fond solid de literatură despre Chişinău, care actualmente este format dintr-un număr semnificativ de cărţi vizând istoria oraşului, albume, îndreptare, anuare şi alte culegeri statistice, ghiduri, hărţi etc. Astfel, s-a acumulat un volum enorm de materiale analitice despre oraşul nostru, cele mai multe dintre acestea regăsindu-se în catalogul electronic. Anual, lucrătorii Centrului înregistrează în catalog articole de ziar şi revistă, diverse îndreptare şi culegeri avînd ca subiect Chişinăul. Astfel, din anul 1996, au fost introduse circa 15 000 de articole. Sunt cele mai diferite scrieri şi documente despre activitatea Primăriei, a Primarului General, a departamentelor din cadrul municipalităţii; despre economia oraşului – industrie, diverse unităţi economice, transport; despre sănătatea publică, învăţămînt, cultură, arte, ecologie, sport; despre personalităţile marcante ale Chişinăului… Şi aceasta nu e nici pe departe o listă completă a aspectelor care formează obiectul atenţiei CID. Rezultatele muncii noastre s-au materializat, deocamdată, într-un indice bibliografic: Bibliografia municipiului Chişinău. – Chişinău, 1996. În prezent, tot materialul se păstrează în versiune electronică.

Introducerea în bibliotecă a noilor tehnologii informaţionale, neîndoios, a facilitat activitatea CID, extinzînd substanţial sfera de servicii informaţionale pe care le acordăm. A devenit indispensabilă utilizarea Internetului, tot mai multe ziare şi reviste au versiuni electronice, pe web-adresele lor poţi găsi arhivele materialelor publicate, ceea ce permite să punem la dispoziţia beneficiarilor nu numai informaţii sumare, dar şi textele integrale ale articolelor solicitate. Implementarea sistemelor informaţionale – iniţial TINLIB, iar în anul curent – şi a sistemului integrat de bibliotecă ne permite să trecem materialele într-o formă comodă şi să efectuăm căutarea polifuncţională a informaţiei solicitate de cititori.

De-a lungul unui deceniu de activitate, lucrătorii CID au realizat, cu competenţă şi profesionalism, mii de informaţii bibliografice despre Chişinău, au pregătit reviste analitice pe cele mai diferite teme, au întocmit liste cu surse bibliografice recomandate. Am colaborat activ şi eficient cu Departamentul cultură al municipalităţii, am dat răspunsuri exhaustive la diverse interpelări, solicitări, întrebări.

Vorbind despre CID “Chişinău”, în nici un caz nu putem face abstracţie de un aspect deosebit de important al activităţii noastre: elaborarea indicilor bibliografice. Cele circa 60 de biobibliografii, editate sub auspiciile Bibliotecii Municipale în respectiva perioadă, au trecut toate prin mîinile lucrătorilor departamentului nostru. Dintre acestea, 17 au fost elaborate nemijlocit de către bibliografii de la CID “Chişinău”: Alexei Mateevici, Grigore Vieru, Iulian Filip, Nicolae Dabija, Ion Vatamanu, Mihai Cimpoi, Biblioteca Municipală 125 de ani, Catalogul cărţilor cu autograf, Serafim Saka, Ion Ciocanu ş. a. Alte 23 de biobibliografii, elaborate la bibliotecile-filiale, au fost redactate şi definitivate la noi: Eugen Doga, A.S. Puşkin în Basarabia, Presa basarabeană de la începuturi pînă la 1957, Alecu Russo, Alexandru Gromov, Petru Cărare, Ianoş Ţurcanu, Victor Dumbrăveanu, Aurel Scobioală etc. Din bibliografiile editate 18 au fost premiate în cadrul Concursului Naţional „Cea mai reuşită lucrare în domeniul biliologiei, informării şi documentării.” În fine, 15 bibliografii, în versiune electronică, au fost plasate pe pagina web a bibliotecii. În ultimii ani, acest aspect al activităţii CID “Chişinău” cunoaşte o dezvoltare deosebit de energică şi eficientă. Tocmai de aceea, se vorbeşte tot mai mult, şi pe bună dreptate, despre BM “B.P. Hasdeu” ca despre un centru de bază al bibliografiei chişinăuiene.

Fireşte, capitala noastră şi tot ce este legat de viaţa ei constituie principala noastră sursă de inspiraţie, respectiv, de informaţie. Totodată, însă, BM deserveşte un număr mare de cititori cu cele mai diferite interese şi necesităţi informaţionale. De aceea, obiecte ale preocupărilor noastre sunt diverse informaţii, pe care CID “Chişinău” le oferă solicitanţilor, inclusiv prin catalogul electronic. Iată doar o parte din aceste subiecte, care depăşesc, desigur, cadrul strict al tematicii chişinăuiene: politica internă şi cea externă a Republicii Moldova, economia naţională, relaţiile economice externe, integrarea europeană, echilibrul ecologic, migraţiunea, traficul de fiinţe umane… Am acordat constant o atenţie sporită problemelor culturii, artelor, în special, poate, literaturii şi domeniilor adiacente: literatura română clasică şi contemporană, literatura română din R. Moldova - scriitori, opere, critică literară, analiza creaţiei scriitoriceşti, confluenţe etno-literare ş.a. Materialele acumulate de-a lungul acestor zece ani, fixate în cataloagele noastre, constituie un suport de mare valoare în activitatea BM, pentru bibliotecile-filiale, poate în primul rînd – la elaborarea indicilor biobibliografici. De asemenea, aceste materiale au devenit un bun accesibil pentru numeroase alte instituţii şi persoane particulare interesate.

CID “Chişinău” este mai mult decît un oficiu furnizor de informaţii cu caracter strict bibliografic. În ultimii ani, bibliografii noştri au iniţiat, prin intermediul subdiviziunii “Infobirou”, deservirea informaţională diversificată a cititorilor. Este vorba de un sistem de consultare, practic, nelimitat, din punct de vedere tematic. Zilnic oferim zeci de informaţii şi consultaţii, răspundem la întrebări, facem precizări la subiectele abordate de beneficiarii BM sau de alte persoane care ni se adresează. Bibliografii de la “Infobirou” îi familiarizează pe cititori cu noile resurse informaţionale, îi ajută să navigheze cu mai mult succes în Internet, solicitanţii sunt îndrumaţi să utilizeze diferite baze de date, să caute în catalogul electronic informaţia care-i interesează.

Se zice că pentru orice instituţie primul deceniu de activitate este o perioadă mai dificilă, “de rodaj”. O privire retropespivă asupra celor zece ani trecuţi ne sugerează că, adunînd la activ anumite realizări, cîte ceva totuşi ne-a scăpat, pe alocuri poate am perseverat în domenii sau asupra unor aspecte ce nu meritau chiar atîta atenţie. Toate însă îşi găsesc o explicaţie în scurgerea vertiginoasă a timpului, care implică schimbări bruşte, uneori spectaculoase, încît ceea ce ieri părea extrem de important şi actual, astăzi devine parţial perimat şi de însemnătate secundă.

Nu este atît de simplu să mergi în pas cu evoluţiile vertiginoase din epoca în care trăim. Tocmai de aceea este necesar să căutăm şi să aplicăm mereu noi forme şi metode de deservire informaţională a beneficiarilor, să punem la dispoziţia lor, prin modalităţi modernizate, mai eficiente, informaţia solicitată. Angajaţii CID “Chişinău” fac tot posibilul ca să răspundă acestor exigenţe şi provocări ale contemporaneităţii. Astfel, de exemplu, elaborarea noului sistem informaţional al BM “B.P. Hasdeu” (catalogul electronic) într-o măsură apreciabilă a înlăturat multe greutăţi din munca bibliografilor. Acest program permite cititorilor să găsească rapid şi de sine stătător orice informaţie, pe orice temă care îi interesează, să întocmească liste tematice sau bibliografii. E de menţionat că cititorul interesat poate face aceasta nu obligatoriu la bibliotecă, dar şi la domiciliu, de la locul de muncă sau de cercetare etc.

În perspectivă preconizăm crearea unui “Infobirou” pe site-ul Bibliotecii Municipale. Astfel intenţionăm să punem la dispoziţia solicitanţilor nu numai eventualele surse de informare, dar şi texte complete ale diferitelor documente, care, cu timpul, vor fuziona, pe site-ul nostru, într-o enciclopedie electronică despre capitală. La fel, preconizăm elaborarea unui catalog al cărţilor despre Chişinău din fondurile şi colecţiile bibliotecilor oraşului, precum şi întocmirea sau definitivarea, în versiune electronică, a unor manuale de bibliografie şi a altor materiale didactice în domeniu.

Nu încape îndoială că în deceniul de existenţă pe care-l marcăm acum, CID “Chişinău” a devenit o structură indispensabilă a BM “B.P. Hasdeu”, dar şi un depozit informaţional de importanţă aparte pentru viaţa culturală şi socială a chişinăuienilor. Ne bucură aprecierile pe care ne este dat să le auzim din partea beneficiarilor noştri, iar posibilele scăpări, inerente, de altfel, în orice muncă de pionierat, ne îndeamnă să perseverăm, să ne perfecţionăm continuu modul de menţinere a relaţiei CID “Chişinău” – solicitanţii de informaţii complete şi înnoite.