Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila PÂNZARU
Breviar bibliografic

La sfîrşitul anului trecut repertoriul publicaţiilor elaborate de Biblioteca Municipală s-a lărgit cu încă un set de lucrări variate ca tematică, tip, formă, adresabilitate:
·... Ion Proca: Biobibliografie. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Bibl. publică „Transilvania”; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch.: Grafema Libris, 2008. – 192 p.
·... Катастрофа европейского еврейства = Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX = Holocaust – tragedy of european jewry in the XX century: bibliogr. selectivă / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. evreiască – Centrul cultural „I. Mangher” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch.: Grafema Libris, 2008. – 72 p.
·... Bibliografia Municipiului Chişinău: 1999-2004 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. — Ch. : Grafema Libris, 2009. – 444 p.
·... Biblioteconomie. Asistenţă Informaţională. Arhivistică: Teorie şi practică / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Cat. de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională ; coord.: Lidia Kulikovski. — Ch.: Grafema Libris, 2008. – 160 p.


Primul volum este dedicat ziaristului, poetului şi prozatorului Ion Proca. Despre viaţa şi creaţia lui Ion Proca aflăm din Tabelul cronologic, din studiile introductive semnate de Nina Slutu-Soroceanu, Gheorghe Calotă şi Tudor Palladi, precum şi din aprecierile adunate în capitolul Referinţe critico-literare.
Biobibliografia este structurată în două capitole mari: Opera şi Referiri despre viaţa şi activitatea literară.
Primul capitol include 942 de înregistrări bibliografice aranjate în subcapitole: Ediţii aparte, Versuri, Proză, Traduceri, Recenzii semnate de Ion Proca, Cuvinte introductive, Comentarii, Prefeţe. Subcapitolele Publicistică şi Interviuri realizate de Ion Proca acumulează 737 de descrieri bibliografice, care reflectă activitatea sa de ziarist din 1978 pînă în prezent, la Femeia Moldovei, Tinerimea Moldovei, Glasul Naţiunii, Viaţa satului s.a. periodice.


În capitolul II sînt incluse informaţii despre multilaterala activitate a scriitorului, articole şi interviuri realizate cu însuşi autorul.
Indexurile auxiliare: de nume, de versuri din culegeri şi periodice, de publicaţii periodice, înlesnesc accesul la informaţie.
Volumul Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX a fost realizat de echipa Bibliotecii evreieşti I. Mangher. Bibliografia oferă cititorului 311 surse în limbile română, rusă, germană, engleză, ucraineană, polonă, bielorusă, ivrit, ce reflectă problema discriminării evreilor din Europa în anii 30-40 ai sec. XX.
Lucrarea este organizată în şapte capitole ce includ cărţi, documente istorice, articole din presă, volume de beletristică, lucrări iconografice, materiale audio, video. Înregistrările bibliografice, în majoritatea cazurilor, sînt adnotate. Indexul de nume şi cel topografic facilitează utilizarea bibliografiei.
Altă lucrare ce formează obiectul analizei noastre reprezintă un bilanţ al activităţii bibliografilor Centrului de Informare şi Documentare „Chişinău” pe intervalul 1999-2004. Bibliografia oferă informaţii despre diferite aspecte ale vieţii social-politice, economice şi cultural-artistice a municipiului Chişinău.
Materialul din bibliografie este organizat după indicii CZU şi cuprinde 4 030 de descrieri bibliografice adnotate în limbile română, rusă şi engleză. Recentul volum este o continuare a lucrărilor similare apărute în 1996 şi 2002. Indexurile auxiliare: de nume, de instituţii, de manifestări, de subiecte, de periodice, de nume geografice, facilitează regăsirea informaţiei astfel sporind şi caracterul aplicativ al cărţii.


În contextul valorificării bibliografice a informaţiei despre Chişinău lucrarea prezintă un interes pentru cercetătorii municipiului şi ai ţinutului nostru, pentru istorici, politicieni, studenţi şi liceeni.
Studiile practice din culegerea Biblioteconomie. Asistenţă informaţională. Arhivistică sînt bazate pe diferite aspecte ale activităţii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi a filialelor ei, iar cele teoretice abordează probleme biblioteconomice legate de cultura instituţională, etica bibliotecarului, accesul la informaţia de interes public. Autorii studiilor sînt profesori de la Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă informaţională a Universităţii de Stat din Moldova.


Studiul Producţia editorială autohtonă în colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : anul 2006 oferă o analiză a colecţiei şi a achiziţiilor din anul respectiv.
Rezultatele evaluării serviciilor şi colecţiilor de referinţă de la Biblioteca Publică de Drept prezintă interes pentru alte biblioteci şi pot fi utilizate pentru ameliorarea serviciilor de referinţă, accesului la resursele informaţionale, calificării bibliografilor.