Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Victoria ȘCOLNIC
Lansarea a două cărți și a unui blog la BM

Evenimentele culturale, dintotdeauna, dar mai ales în perioada curentă, au un rol foarte important pentru societatea contemporană. Ele reflectă, starea de spirit a oamenilor pasionați de frumosul ce se naște și dăinuie în jurul nostru, în pofida situației materiale precare și a crizei ce cuprinde tot mai multe domenii: politica, cultura, economia, învățămîntul etc. De aceea, participarea la evenimente culturale ne poate ajuta tot mai mult nu doar să interacționăm cu artele, știința, cultura, ci și să înțelegem care sînt doleanțele, dezideratele, preferințele estetice ale concetățenilor noștri. Evenimentele culturale sînt deosebit de diverse, astfel încît orice persoană se poate regăsi în unele aspecte ale acestora. Totodată, participarea la asemenea fenomene culturale este un exercițiu foarte bun pentru imprimarea și întărirea sentimentului de responsabilitate.
Observăm că, în ultimul timp, tot mai mulți scriitori, publiciști se dedică unei cauze, asumînd-și o misiune socială pe care o urmăresc în munca lor. Unul dintre aceștia este și Valeriu Rață, poet și publicist, lector și redactor de carte, colaborator al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care – pe 22 noiembrie a.c. – a invitat multă lume bună, colegi, rude, prieteni la o dublă lansare de carte: prima se intitulează Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (publicistică, 2016), iar cea de-a doua Cu Dumnezeu în fiecare zi (poezii creștine, 2016).
La acest eveniment cultural dumnealui și-a lansat și blogul personal www.valeriurata.wordpress. com.
Manifestarea s-a desfășurat la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu” cu începere de la ora 15.00 și a durat pînă aproape de ora 17.00. Acest eveniment a fost cotat ca unul dintre cele mai apreciate și socotim că a fost important atît pentru BM „B.P. Hasdeu”, cît și pentru municipiul nostru.
În alocuțiunea de deschidere Valeriu Rață, printre altele, a menționat: „Odiseea apariției cărților mele a început în 2012, deci acum patru ani, cînd doctor în economie Vasile Șoimaru, conferențiar universitar la ASEM, publicist și maestru fotograf, mi-a propus (ideea a fost, la prima vedere, năstrușnică, dar realizabilă) ca la data împlinirii unui deceniu de la apariția revistei noastre de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură BiblioPolis să adun articolele mele publicate pe parcursul a trei ani într-un volum. M-am agățat de această idee cu amîndouă mîinile și cu toată seriozitatea. În scurt timp materialele necesare au fost adunate, dar nu am reușit să tipărim cartea (din diverse motive) și aceasta a fost repartizată în varianta electronică, pe CD-uri, purtînd titlul Florilegiu bibliofil aniversar. Pe suport de hîtrie cartea (revăzută și adăugită) a văzut lumina tiparului în anul următor – 2013, avînd pe copertă titlul Biblioteca Municipală: portret din profil cultural. Au trecut cîțiva ani și iată – în 2016 – apare a treia carte de publicistică – Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (ediție îngrijită de dr. Mariana Harjevschi; coordonator – conf. univ. dr. Lidia Kulikovski; prefață și redactare – Vlad Pohilă; fotografii – conf. univ. dr. Vasile Șoimaru și colaboratori ai BM „B.P. Hasdeu” din diverse subdiviziuni; coperta –Valeriu Herța; machetare – Ion Vârlan). Volumul are trei compartimente principale: Cronici, Consemnări și Recenzii.”
Apoi autorul a adăugat: „În Cronici găsim articole privitor la manifestări culturale în legătură cu următoarele personalități ale culturii din republica noastră și din România: Vasile Șoimaru, Radu Theodoru, Paul Goma, Ion Răzlog, Renata Verejanu, Iurie Colesnic, Victoria Fonari, Elena Ungureanu, Ioan Pintea, Mariana Harjevschi, Grigore Vieru, Ninela Caranfil, Mihail Sadoveanu, Mihai Tașcă, Ilie Popa, Anatol Petrencu, Vladimir Curbet, Grigore Vasilescu, Denis Roșca, Ion Holban, Ianoș Țurcanu ș.a. La Consemnări i-am avut în vizor pe: Vitalie Răileanu, Anatol Ciobanu, Alexandru-Horațiu Frișcu, Nicolae Corlăteanu, Elena Butucel, Iurie Colesnic, Valeriu Herța, Elena Dabija, Lidia Kulikovski. Am publicat versuri dedicate bibliotecarilor și colaboratorilor BM, printre ei se numără: Vlad Pohilă, Paulina Zavtoni, Parascovia Onciu, Ludmila Capița, Valeriu Herța, Tatiana Coșeriu, Elena Căldare-Roșca ș.a. De asemenea cu dedicații s-au ales prietenii devotați ai BM (cei din zilele noastre, dar și cei plecați în ceruri): Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Dumitru Matcovschi, Vladimir Beșleagă, Spiridon Vanghele, Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Ninela Caranfil, Vasile Șoimaru, Glebus Sainciuc, Constantin Bobeică, Constantin Tănase, Ionel Căpiță, Ion Șpac, Gheorghe Pârlea, Vasile Iovu, Maria Stoianov, Tudor Ungureanu ș.a. La Recenzii am publicat impresii de lectură despre cărți semnate de: Leonida Lari, Andrei Păunescu, Steliana Grama, Vasile Șoimaru, Ileana Toma, Ninela Caranfil, Gheorghe Pârlea, Constantin Tănase, Alexandru-Horațiu Frișcu, Vlad Pohilă, Anton Golopenția, Corneliu Florea ș.a.”
Cît privește apariția volumelor de versuri, V. Rață a mărturisit: „Prima culegere de poezii – Înălțarea Neamului (cu tematică civico-patriotică și social militantă) – a apărut în 2014. De data aceasta un imbold de a-mi aduna poeziile, mai vechi și mai noi, într-o plachetă, a venit din partea lui Vlad Pohilă, scriitor, jurnalist, lingvist, redactor-șef al revistei BiblioPolis. Anterior am adus la redacție spre publicare cîteva poezii și au fost cu amabilitate acceptate. Însă, dumnealui a avut intuiția că mai am și altele în sertar și nu a greșit, fapt pentru care îi mulțumesc mult. În 2015 apare al doilea volum de versuri – Frămîntul sufletului meu (poezii lirice), iar în anul curent – cel de-al treilea, intitulat Cu Dumnezeu în fiecare zi (poezii creștine) (prefață – Iurie Colesnic; postfață – dr. în teologie Octavian Moșin; redactor – Vlad Pohilă; fotografii, din seria Biserici românești de pretutindeni – conf. univ. dr. Vasile Șoimaru; coperta Valeriu Herța; machetare Ion Vârlan; suport financiar Victoria Școlnic, Galina Ciubotaru, Svetlana Buruiană, Ina Zglavuță, Maria Griniuc și autorul).”
V. Rață a comunicat publicului prezent în sală și conținutul ultimului volumul de poezii: „Poeziile din cartea Cu Dumnezeu în fiecare zi au ca temă Biblia (evenimente și personaje din Vechiul și Noul Testament), dar nu numai. Etichetele pentru această culegere de poezii ar putea fi: Dumnezeu, Duhul Sfînt, Iisus Hristos, Sfînta Treime, Adam și Eva, Cain, Abel și Set, Arca lui Noe, Turnul Babel, Avraam, familia lui Lot, Iosif și frații săi, Moise, regii David și Solomon, Ilie Tesviteanul, Maica Domnului, Crăciun, Nașterea Domnului, fuga în Egipt, botezul Domnului Hristos, prefacerea apei în vin, potolirea furtunii pe mare, pescuirea miraculoasă, hrănirea mulțimii de peste 5000 de oameni, vindecarea unui orb paralizat, vindecarea celor zece leproși, Zaheu – vameșul, învierea lui Lazăr, blestemarea smochinului neroditor, Florii, Cina cea de taină, rugăciunea din Grădina Ghetsimani, patimile Mîntuitorului, învierea lui Iisus Hristos, Paște, înălțarea Domnului, pogorîrea Sfîntului Duh, Maica Domnului, Ioan Botezătorul, apostolii Andrei, Petru și Pavel, Sfînta Cruce, icoană, Sinții Mucenici Gheorghe și Dimitrie, Sfinții Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigore Teologul, Cuvioasa Parascheva de la Iași, Cuvioasa Teodora de la Sihla, voievozii Ștefan cel Mare și Sfînt, Neagoe Basarab, Vasile Lupu, mitropoliții Varlaam, Dosoftei, Petru Movilă, Gavriil Bănulescu-Bodoni, Gurie Grosu, Antonie Plămădeală, Sfinții Martiri Brîncoveni, Sfîntul Martir Antim Ivreanul, poetul-preot Alexei Mateevici, preotul martir Alexandru Baltaga, Valeriu Gafencu – „Sfîntul închisorilor”, scriitorii Ion Druță, Andrei Burac ș.a.”
La elaborarea blogului personal (www.valeriurata.wordpress.com) un ajutor considerabil protagonistului nostru i-a acordat Alexandru Moraru, istoric, arhivist, și el angajat al BM.
În continuare Vlad Pohilă, pe post de moderator, a atras atenția auditoriului că V. Rață, în ultima perioadă de activitate la BM „B.P. Hasdeu”, și-a extins impresionant tematica, abordînd niște subiecte care sînt – să o spunem deschis – dificile. Volumul de publicistică este unul solid, chiar unul dintre cele mai solide, tipărite sub auspiciile BM „B.P. Hasdeu”. Culegerea de articole Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” este valoroasă, în primul rînd, deoarece constituie pentru instituția noastră un patrimoniu imaterial, pentru faptul că ea conține multă informație despre mișcarea culturală din municipiul Chișinău. V. Rață a văzut (și vede) „portretul” BM prin prisma activităților, evenimentelor culturale desfășurate la Biblioteca Centrală, dar și în unele filiale. Deci, sînt de remarcat în mod deosebit cronicile, apoi recenziile la un șir de cărți, pe care V. Rață le citește foarte atent, pătrunde în esența lucrurilor, apoi scrie… E de menționat că în carte vom întîlni recenzii profunde la texte, deseori, sofisticate. Vl. Pohilă a amintit despre o recenzie la un volum despre tineretul din România anilor ’20-’30 ai secolului trecut de Anton Golopenția, despre tineretul din România care era debusolat pe vremea ceea ca, de altfel, și cel de astăzi de la noi. O recenzie admirabilă V. Rață a scris la două cărți de poezie ale lui Andrei Păunescu, alta despre Sfinții Martiri Brîncoveni, zugrăviți de Ileana Toma într-un roman contemporan cu o mulțime de personaje, fapte, întîmplări, toate aranjate și puse la locul cuvenit. Merită atenție și recenziile la volume de sau despre Mihail Sadoveanu, Steliana Grama, Corneliu Florea ș.a. În consecință, putem afirma că V. Rață este un publicist talentat și un adevărat patriot.
Privitor la volumul de poezii creștine Cu Dumnezeu în fiecare zi, Vl. Pohilă a menționat că în literatura română, inclusiv în cea din Basarabia, nu sînt prea multe nume, personalități care au abordat aceată temă (Vasile Voiculescu, Vasile Militaru, Sergiu Grossu ș.a.). Cartea dată este importantă prin felul în care propagă tematica biblică, faptele și protagoniștii din Sfînta Scripură. Autorul folosește multe noțiuni legate de cultul nostru, de practica religioasă. Desigur că aceste scrieri prezintă o valoare deosebită pentru tineret, pentru cei care au credință, dar nu au temeiuri destule pentru a o păstra, a o menține. Bucură faptul că poeziile se citesc ușor și cu plăcere, de aceea credem că V. Rață va mai scrie, va mai aborda această tematică.
Vl. Pohilă a transmis mesaje de felicitare din partea actriței Ninela Caranfil, Artistă a Poporului, și doctor în economie Vasile Șoimaru, publicist, maestru fotograf, care din motive întemeiate nu au putut să vină la întrunire.
În continuare a luat cuvîntul poetul Ianoș Țurcanu, care se află printre personajele volumului de publicistică. Și-a amintit despre sărbătorirea nu demult a aniversării sale la BM „B.P. Hasdeu” și… a aflat lucruri noi despre sine. L-au impresionat fotografiile inserate, pe care la momentul actual nu le deține. Cu certitudine, Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” este o carte a istoriei, a culturii noastre. Să nu ne mire faptul că personajele lui V. Rață trăiesc, activează printre noi, le vedem aproape zilnic. Cartea este scrisă simplu (dar nu e vorba de simplicitate), atractiv, cu gust profesionist. „Îmi plac cărțile care sînt scrise cu o stimă deosebită față de cititor. Îmi imaginam că V. Rață la compunerea poeziilor creștine ține pe masa de scris Biblia, Istoria religiilor de Mircea Eliade și alte volume de felul acesta. M-au impresionat poeziile despre Crăciun, care pot fi și cîntate. Și eu am scris cîteva poezii pe această temă, dar nu m-aș apuca să scriu o carte întreagă. A scrie pe această temă este o adevărată aventură… Este o chestie delicată, trebuie să te apropii de cele sfinte cu gust, cu rafinament, ca să scoți la iveală o scriere ce să placă cititorilor… Nu vreau să mă adîncesc în problematică… Valeriu Rață a spus (a scris) ce știe mai bine… După cum vedem că e tipărit cu litere mari în fața noastră – ca titlu al expoziției sale de cărți.
Dacă fiecare din societatea noastră s-ar ocupa cu ceea ce știe mai bine, ceea ce face mai bine (în jurnalistică, literatură, politică etc.) noi nu am fi avut atîtea probleme și am trăi mult mai bine. Am să vă destăinuiesc un secret: V. Rață și-a făcut în ajunul zilei sale de naștere un minunat cadou. Merge spre aniversare cu plinul, pășește cu dreptul. Exprim felicitări autorului și BM «B.P. Hasdeu»”, a spus în încheiere I. Țurcanu.
Ștafeta luărilor de cuvînt a fost preluată de dr. hab. în medicină Aurel Dănilă, care de peste 50 de ani activează la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testimițanu”. Dumnealui a depănat amintiri de pe cînd era în clasa a treia sau a patra. Cei care au făcut cele patru clase românești înțeleg ce înseamnă religia în școală. Începînd din clasa a cincea, de asemenea, a avut norocul să-l învețe cîțiva profesori „de croială veche”. Fiecare dimineață începea cu rugăciunea Tatăl Nostru… Iar ziua se termina, cum bine o știm, la fel cu această rugăciune. „M-a impresionat mult cartea lui V. Rață Cu Dumnezeu în fiecare zi. Merg la liturghii și le ascult cu mare plăcere. Într-o zi, venind de la liturghie, am luat această carte și am citit-o integral, dintr-o răsuflare, și vă mărturisesc că trebuie să ai un har de la Dumnezeu ca să te apuci de așa temă. Nu exagerez, vă spun că ea trebuie să fie prezentă în fiecare bibliotecă școlară din republica noastră. La ora actuală conștiința națională lipsește la copiii și adolescenții noștri deoarece le lipsește învățătura religioasă, sînt lipsiți de legătura cu Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. În fine, trebuie să înțelegem cu toții că religia este o componentă de bază a vieții noastre”, a spus profesorul A. Dănilă.
Cu felicitări pentru realizările de ultimă oră ale lui V. Rață a venit în fața publicului conf. dr. Victoria Fonari, Departamentul lingvistică română și științe literare, Facultatea de Litere, USM. „Profesorul A. Dănilă a menționat cît de importantă este predarea religiei în școală. Aș adăuga că e important și la orele de la facultate să se aducă la cunoștința studenților secvențe din Biblie, mai ales cele transpuse în versuri, care au o imagine plastică, scrise de diferiți autori. Mă bucur că V. Rață deschide astăzi și un blog. Doresc ca acest blog să urmeze calea de luminare pe care și-a propus-o autorul. Aș da un sfat: ca poeziile creștine să fie plasate în ordinea sărbătorilor religioase din calendar (de exemplu, poeziile despre Crăciun în ultimele zile ale anului, cele despre învierea Domnului Hristos în luna aprilie ș.a.m.d.). Astfel, vor fi mai aproape de sufletul nostru versurile pe care astăzi le admirăm, emoțiile și dialogul cu Dumnezeu. Va fi și o comuniune cu onomastica noastră (Sf. Dumitru, Sf. Gheorghe, Sf. Petru…). E bine să cunoaștem sfinții care ne ocrotesc”, a spus V. Fonari, citind în final o poezie din cartea ce se lansează.
Omul de știință Ion Holban, doctor în științe fizico-matematice, a mărturisit că a avut o colaborare cu BM „B.P. Hasdeu” și cu V. Rață, în parte, la elaborarea biobibliografiei sale. În continuarea discursului a spus: „Bibliotecile s-au reformat cel mai mult în ultimele două decenii, ele trebuie să-și schimbe chiar și denumirea în Catedrale ale Cunoștințelor. O merită pe deplin. Marin Sorescu spunea că, decît să împrăștii la infinit întunericul, mai bine e să aprinzi o candelă cît de mică. Lucrul acesta îl fac bibliotecile de la noi. Cunoaștem starea în care se află știința, cultura, cu toate acestea bibliotecile continuă să funcționeze. Pînă nu demult noi nu am avut o știință națională, totul se publica în limba rusă, nu se publica măcar un rezumat ca să însușim terminologia, deși limba română este foarte bogată. Bătălia pentru cultură continuă și astăzi. Un „ostaș” în această luptă este V. Rață. Dacă citim volumul de poezii creștine, observăm că dumnealui este Omul lui Dumnezeu, este Omul Muncii. V. Rață nu are nevoie nici de polițist, nici de procuror ca să fie constrîns să lucreze, iar totul ce face este la vedere. Lucrează conștiincios, este responsabil, nu se supără, deoarece – o spun repetat – este Omul lui Dumnezeu. Cu cealaltă carte (cea de publicistică) V. Rață face un profil bibliotecilor, un profil al culturii din municipiul Chișinău. Noi putem izbuti numai prin cultură… Știința, artele pot ajunge de la un om la altul numai prin cultură…”
Poetul, prozatorul și dramaturgul Andrei Burac a vorbit despre istoria apariției serialului său din șapte piese radiofonice de inspirație evanghelică Patimile lui Iisus Hristos, care s-a montat la radio și se transmite mai mult de 20 de ani la rînd în Săptămîna Luminoasă. Apoi a spus: „Nicăieri pe lume nu există un pămînt atît de frumos ca la noi, o climă atît de blîndă… Poporul nostru a crezut mereu în Dumnezeu. Sîntem un popor credincios, nu sîntem ambițioși, răzbunători… Oamenii merg la biserică, vorbesc despre Hristos… V. Rață, în acest sens, ne este un exemplu. Pentru poeziile sale de factură creștină, dar și celelalte la fel de frumoase, merită să fie primit în rîndurile Uniunii Scriitorilor din Moldova.”
Din partea colegilor de facultate ai protagonistului s-a prezentat conf. dr. Lidia Strah, Universitatea de Stat din Moldova, care a transmis felicitări cu ocazia lansărilor de carte și a blogului personal, îndemnîndu-l pe V. Rață să nu se lase de scris în viitor, ci să studieze mai amănunțit Sfînta Scriptură și să tipărească o altă carte de poezii creștine, deoarece această tematică este foarte amplă. Apreciind calitatea versurilor din culegerea Cu Dumnezeu în fiecare zi (printre altele, nici nu bănuia pe vremea studenției că V. Rață va scrie atît de inspirat cărțile sale), L. Strah a demonstrat claritatea și calitatea acestora prin citirea unor fragmente din cele mai izbutite poezii publicate.
Poetul satiric Alexandru-Horațiu Frișcu a recunoscut că îl cunoaște pe V. Rață de mai mulți ani. „Diferența dintre un poet creștin și altul laic, ordinar este foarte mare. Un poet de poezie creștină trebuie să trăiască poezia. De altfel, nici nu trebuie să se apuce de scris ca să încurce lucrurile. V. Rață a dovedit că trăiește poezia. Am observat că dumnealui poate să facă ceva deosebit”, a spus A.-H. Frișcu, delectînd publicul cu o parodie la o poezie lirică de V. Rață.
Directorul Departamentului studii și cercetări conf. univ. dr. Lidia Kulikovski a menționat că pentru tot ce scrie V. Rață despre BM „B.P. Hasdeu” merită numai laude. „Ne putem mîndri că instituția noastră s-a ales cu un nou «portret» foarte reușit, plauzibil, realizat de colegul nostru. Îl vom păstra (de altfel, ca și pe cele precedente) pentru generațiile viitoare de bibliotecari, de oameni ai culturii drept oglindă a muncii noastre în perioada respectivă. Prin publicistica sa V. Rață a făcut un minunat cadou BM cu ocazia împlinirii celor 140 de ani de la înființare, pe care îi vom sărbători în mai puțin de un an, și, desigur, revistei BiblioPolis, care peste cîteva luni va împlini 15 ani de la apariția primului număr. V. Rață este un exemplu cum trebuie să fie o persoană dedicată în întregime profesiei sale și funcției pe care o deține”, a concluzionat L. Kulikovski.
În finalul manifestării autorul volumelor Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Cu Dumnezeu în fiecare zi și a blogului www.valeriurata.wordpress. com a mulțumit tuturor celor care au contribuit (prin sfaturi, sugestii etc.) la realizarea acestor produse de muncă intelectuală, ce au bucurat pe mulți pasionați de cuvîntul scris, precum și celor care au luat cuvîntul și l-au îmbărbătat să persevereze. Cititorilor săi Valeriu Rață a promis că va continua să scrie cronici, consemnări, recenzii, dar nici de a compune poezii creștine nu se va lăsa, deoarece anume acestea îi încălzesc sufletul, îl fac să se mențină pe linia de plutire în viață. Numai legătura cu Dumnezeu ne face mai viguroși, mai demni, mai încrezători în ziua de mîine.
Adăugăm că publicul a fost animat de un recital de versuri din creația poetului V. Rață. Primii au evoluat, dînd un ton deosebit evenimentului, elevii Liceului Teoretic „Gaudeamus” Luciana Anatii, Dionis Sava, Cristina Străinu, Irina Lupu (toți din clasa a X-a), Pavel Ciumaș Vlada Văcăriță (ambii din clasa a XII-a), care au fost conduși de profesoara de limba și literatura română dna Alexandra Tănase. Ulterior au fost aplaudați elevii Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din capitală Cristian Cotorobai (clasa a VI-a), Corina Vîrsta (clasa a VIII-a), Alexandrina Rusu și Valeria Turuta (ambele clasa a-XII-a), sub îndrumarea subsemnatei. Toți declamatorii au primit diplome de mențiune.
În Sala cu coloane a Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu” a fost desfășurată expoziția de cărți Am spus ce știu mai bine… (genericul – un vers de V. Rață).
Evenimentul cultural desfășurat pe 22 noiembrie 2016 la BM „B.P. Hasdeu” a fost important atît pentru instituția-gazdă, cît și pentru toți concetățenii cu credință în suflet. Valeriu Rață a ilustrat angajamentului său în favoarea culturii, iar Vlad Pohilă a îndemnat pe cei prezenți în sală să nu uite că merită să participe din cînd în cînd la asemenea evenimente culturale pentru a potoli setea de frumosul artistic.