Bibliopolis


  Biblio Polis - Vol. 61 (2016) Nr. 2  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Valeriu RAȚĂ
Fizicianul Ion Holban și-a lansat biobibliografia

În perimetrul cultural al republicii noastre lansarea biobibliografiei fizicianului Ion Holban a constituit un eveniment important atît pentru Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), cît și pentru Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Sub egida acestor două instituții de curînd a văzut lumina tiparului volumul Ion Holban – între fizică, poezia științei și proza vieții: biobibliografie. Lucrarea a fost recomandată pentru editare de către Consiliul Științific al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale și se tipărește cu ocazia aniversării a 70-a de la formarea institutelor științifice în Republica Moldova și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, cu suportul financiar al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (director dr. în informatică Igor Cojocaru). Au contribuit la realizarea volumului: dr. Mariana Harjevschi (îngrijire), Margareta Cebotari (alcătuitor), Taisia Foiu (redactare bibliografică), Valeriu Herța (coperta), precum și protagonistul, în calitate de autor al unor compartimente. Realizată cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la nașterea omului de știință Ion Holban, doctor în științe fizico-matematice, lucrarea a fost concepută pentru a reflecta deosebita varietate și complexitate a activității științifice și politico-sociale a dlui Ion Holban, om de știință cu verticalitate universal-umană, participant activ la mișcarea de renaștere națională din Republica Moldova.
Moderatorul evenimentului cultural dr. Mariana Harjevschi, directorul general al BM „B.P. Hasdeu”, a menționat că această biobibliografie va servi drept busolă care va arăta cu exactitate ce a creat fizicianul, deoarece informația este destinată atît cercetătorilor științifici, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, cît și studenților, elevilor interesați de domeniul științelor fizico-matematice. În egală măsură, lucrarea (cu un CV detaliat, împresărat cu amănunte) prezintă interes pentru un public larg de cercetători ai declanșării procesului de renaștere națională din Republica Moldova. Trebuie să menționăm și faptul că lucrarea a acumulat deja frumoase aprecieri în cadrul Academiei de Științe a Moldovei.
Ion Holban s-a născut pe 5 ianuarie 1946 în s. Străisteni, com. Băcioi, mun. Chișinău. A urmat școala primară din satul natal, apoi școala medie din Băcioi. Și-a continuat studiile (5,5 ani) la Facultatea de Fizică și Matematică de la Universitatea de Stat din Chișinău (1961-1965), ultimii doi ani specializîndu-se în domeniul fizicii nucleare și al particulelor elementare în filiala Universității de Stat din Moscova „M. Lomonosov” de pe lîngă Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (al țărilor socialiste) de la Dubna. În 1982 susține teza de doctor în științe fizico-matematice Fenomenele de transport în bismut și aliajele în bază de bismut (conducători științifici: acad. Dumitru Ghițu, Chișinău, și dr. hab. Igor Pinciuk, Cernăuți), iar în 1992 i s-a conferit titlul științifico-didactic de cercetător științific superior.
Ion Holban activează în domeniul științei timp de 50 de ani, prima lucrare științifică i-a apărut în 1966, pe când era student la Dubna, este autor a peste 100 de lucrări științifice. O parte din lucrările publicate țin de domeniul fizicii semiconductorilor, în special de fenomenele de transport. A elaborat o metodă originală și foarte eficientă de rezolvare a ecuației cinetice a lui Boltzmann prin metoda variațională și prin folosirea abilă a proprietăților matricelor pseudoinverse, a propus o nouă metodă de rezolvare a sistemului de ecuații obținut pentru parametrii variaționali, metodă care simplifică calculele și permite rezolvarea sistemului de ecuații în formă generală pentru orice număr de parametri variaționali și optimizarea alegerii funcțiilor de probă, precum și convergența acestora. Cu ajutorul acestei metode a elaborat un model microscopic cantitativ al teoriei fenomenelor de transport în semimetale, în care s-a ținut cont de particularitățile spectrelor purtătorilor de sarcină și cele ale spectrelor fononilor. A determinat constantele potențialelor de deformație intravale ale electronilor și ale golurilor în Bi, Sb și As, pentru prima dată au fost evaluate potențialele de deformație intervale (acustice și optice) în Bi, Sb și As. Este primul care a utilizat ideile legate de focusarea fononilor în materialele anizotrope pentru a cerceta propagarea undelor acustice în semimetalele din grupul V al tabelului periodic al elementelor și a determinat direcțiile de focusare a fononilor (direcțiile în care „bat” „vînturile fononice”).
A propus o metodă eficientă de soluționare la computer (prin utilizarea procedurii Newton – Raphson și a matricelor rare) a unor sisteme de ecuații diferențiale neliniare ce descriu transportul de sarcină electrică în semiconductori în condiții de instabilitate. A alcătuit diferite programe pentru computer cu ajutorul cărora pot fi determinate caracteristicile fizice ale detectorilor semiconductori de radiații ionizante și stimulată procedura de colectare a purtătorilor de sarcină electrică.
La lucrările științifice publicate în acest domeniu au făcut trimiteri cercetători din Olanda, SUA, Rusia, Ucraina, Marea Britanie, Turcia.
O bună parte a lucrărilor științifice este consacrată problemelor de organizare și dezvoltare a științei în RM și în lume, de scientificare a societății (Vehicolul care ne va scoate în lume, Știința, tehnica și problemele curente ale țării, Vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova: conștientizare și alegere, Resursele științifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea țării, Sporirea nivelului intelectual al populației – pilonul central al politicii de creștere economică durabilă a țării, Munca creativă – garantul dăinuirii unui popor ș.a.).
O altă parte din lucrările publicate țin de studierea sistemului filozofic eminescian: Evoluția noțiunii de timp în opera lui Eminescu, Omul de știință Eminescu: universul, sensul vieții și rostul învățăturii, Opera eminesciană – un veritabil curs de imagistică, Mesajul Geniului Eminescu către noi, cei de azi ș.a.
Protagonistul popularizează intens știința (Pe serpentinele fizicii, Universul, Cosmosul ne cheamă, Soare, Lună și Luceafăr ș.a.), o atenție deosebită acordă noilor achiziții ale științei, fenomenelor cosmice și din natură, problemelor de interferență între fizică și literatură. Articolele omagiale sînt consacrate făuritorilor fizicii și astronomiei moderne, a realizat interviuri cu laureații Premiului Nobel George Palade, A.M. Prohorov, cu cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu și alte personalități marcante ale științei. De asemenea, a scris peste 300 de eseuri și articole sociale, de atitudine. Este unul dintre semnatarii Scrisorii deschise a celor 66 de intelectuali adresată conducerii RSSM (1988) privind revenirea scrisului în RSSM la grafia latină și decretarea limbii moldovenești drept limbă oficială a republicii, s-a pronunțat în apărarea limbii române, pentru studierea religiei în școală ș.a.
Activitatea de muncă Ion Holban o începe ca laborant superior, inginer superior, ca să devină cercetător științific superior la Institutul de Fizică Aplicată a AȘM (1967-1993), din 1993 pînă în prezent este funcționar public la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), iar din 2012 pînă în prezent – cercetător științific superior (prin cumul) în cadrul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI). I. Holban a fost membru al Comisiei de experți în domeniul fizicii la Enciclopedia Sovietică Moldovenească, secretar responsabil la culegerile de articole științifice Fizica semiconductorilor cristalini și amorfi și Semimetale și semiconductori cu bandă îngustă, redactor-șef adjunct al Revistei de fizică, membru al colegiului de redacție al revistelor Evrika! (Brăila) și Cygnus (Suceava), din 2009 este membru al Consiliului științific al revistei Intellectus, iar din 2003 deține funcția de redactor-șef al revistei Fizica și tehnologiile moderne. Totodată, cu spirit de inițiativă și activitate organizatorică prodigioasă a luat parte la procesul de devenire a sistemului național de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării și de atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice, în calitate de vicepreședinte al Societății Fizicienilor din Moldova a pregătit întregul set de acte necesare constituirii și înregistrării acesteia, timp de 17 ani a fost autor al emisiunii radiofonice lunare pentru elevi Fizica în jurul nostru, este autorul a trei spectacole radiofonice despre Giordano Bruno, Johannes Kepler și Konstantin Țiolkovski.
Pe parcursul mai multor ani I. Holban a fost distins cu: diplome de merit ale mai multor reviste și ziare din RM, Diploma Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM (1973), Diploma de onoare a Comitetului de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune al Consiliului de Miniștri al RSSM (1980), Diploma de Onoare a Prezidiului Academiei de Științe a RM (1986), Premiul Prezidiului Academiei de Științe a RM (1992, 2002), Premiul Secției Naționale a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (1999), Medalia Meritul civic ș.a. Este, din 2008, Cetățean de Onoare al com. Băcioi.
Primul vorbitor la lansarea cărții din 20 iunie 2016, ce s-a desfășurat în incinta BM „B.P. Hasdeu”, a fost dr. în științe tehnice Mihai Guzun, secretarul științific al IDSI, coleg al protagonistului, care a reiterat activitățile multilaterale ale lui I. Holban, scoțînd în relief calitățile excepționale ale lui I. Holban de cetățean al urbei noastre – orașul Chișinău. „Asemenea oameni – cu un suflet mare! – se nasc rar la noi. Biobibliografia dovedește acest fapt”, a menționat M. Guzun.
Scriitoarea Claudia Partole a adus la cunoștința publicului cîteva amintiri din activitatea desfășurată în comun cu protagonistul nostru în cadrul Societății „Limba noastră cea română”, de dialogurile purtate în perioada renașterii naționale în diferite localități din republică cu profesori, elevi, oameni ai muncii, despre străduința tuturor de a vorbi o limbă română frumoasă, de asemenea a amintit de dialogurile purtate cu mari personalități ale culturii românești. Caracteristic pentru dl Ion Holban este că pe întreg parcursul vieții dă dovadă de o constantă curiozitate de copil, tocmai ceea ce este necesar unui om de știință și unei firi poetice, lucruri care ne înrudesc spiritual.
Conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, directorul Departamentului studii și cercetări al BM, cunoaște îndeaproape familia Holban, de aceea se bucură că BM „B.P. Hasdeu” e părtașă la elaborarea acestui volum despre un chișinăuian de vază al contemporaneității. Biobibliografia este, desigur, o oglindă fidelă a activității științifice și sociale a protagonistului, un bilanț al preocupărilor dumnealui pe parcursul a circa 50 de ani. Dna L. Kulikovski i-a urat lui I. Holban multă sănătate și încă mulți ani rodnici pe tărîmul de care este atît de bine atașat, deoarece are ce spune pentru toți locuitorii republicii noastre, și nu numai…
Academicianul Sveatoslav Moscalenco a exprimat sincere felicitări colegului său de specialitate de la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a tipărit un șir de cărți de popularizare a fizicii, tocmai ce le lipsea oamenilor de știință pentru a atrage în domeniul fizicii tinere talente, a pus la îndemînă un set de cărți destul de necesare pentru elevi, studenți, mass-media, dar destul de atractive și pentru oamenii de știință și profesorii universitari, a spus S. Moscalenco. Iar acum și-a tipărit o Biobibliografie (elaborată foarte bine!) în ajutorul celor pasionați de fizică și de rezultatele practice ale savanților noștri, precum și celor care doresc să-și facă un bilanț al activității.
Și istoricul literar, publicistul Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, a exprimat cuvinte de prețuire față de I. Holban. „Ceea ce îl caracterizează pe savantul Ion Holban este hărnicia, sîrguința, destoinicia. Dumnealui cunoaște bine procesul literar, scrie despre interferența fizicii cu literatura. Putem spune că neamul nostru are un stejar viguros”, a concluzionat V. Malanețchi.
Cîntărețul de muzică clasică și populară românească Ioan Paulencu a menționat că se simte foarte bine în preajma unui om de seamă ca I. Holban și că „îi invidiază darul de a scrie cărți precum Universul, Cosmosul ne cheamă, Cămașa de oțel, Cocoșul s-a întors acasă ș.a.” Pentru I. Holban și pentru toți cei din sală în interpretarea maestrului a răsunat o doină și un cîntec de voie bună.
Subsemnatul a recitat o dedicație în versuri:
Numai țara lui să se ridice…
Lui Ion Holban
Un fizician prin excelență,
S-a născut în sat frumos Străistieni,
Astăzi reprezintă o valență,
Tot ce face-i pentru cetățeni.
Universul popularizează
(Și-i reținem orice amănunt!),
Știe ce a fost și ce urmează
Descriind procese ca pe unt.
Ne invită și pe serpentine
Ce esențial le-a studiat,
Unde este greul intervine,
Pune umărul imediat.
Prin activitatea-i socială
E alături de mai mulți savanți,
Iar la tineri le propune școală
Să ne fie buni reprezentanți.
De interferențe ne vorbește
Și că viața noastră are sens,
Niciodată nu se îndoiește
Că învățătura-i dar imens.
Mai lansează și idei propice,
Se pronunță pentru un progres,
Numai țara lui să se ridice,
Căci ea are încă mult de mers…
În cadrul manifestării culturale au fost demonstrate pe ecranul din fața auditoriului fotografii din arhiva personală a fizicianului, iar pe o masă de alături au fost expuse cărți de autor și reviste la care dumnealui a fost redactor-șef adjunct și redactor-șef.
Ion Holban, jovial, după cum îi este firea, bucuros că a avut o sală plină de invitați și de oaspeți, a mulțumit tuturor pentru prezență, iar colaboratorilor Bibliotecii Municipale pentru implicare la elaborarea Biobibliografiei, ce va rămîne peste ani drept dovada unui fructuos parteneriat dintre Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și Biblioteca Municipială „B.P. Hasdeu”, deoarece, în ultimă instanță, „contează nu suma oamenilor, ci suma relațiilor dintre ei”, a spus I. Holban.
Din partea redacției revistei de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură BiblioPolis îi dorim lui Ion Holban, cu ocazia aniversării sărbătorită de curînd, încă mulți ani de viață și succese în tot ceea ce face dumnealui pentru informarea, instruirea și culturalizarea concetățenilor noștri și, în genere, pentru binele societății.