Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
ALȚII DESPRE NOI / OTHERS ABOUT US / ДРУГИЕ О НАС
Sergiu PAVLICENCU
BiblioPolis: o revistă de toată lauda

BIBLIOPOLIS
O REVISTĂ DE TOATĂ LAUDA

Nu am prea scris despre revistele noastre, cu mici excepții, de mai multă vreme. Poate și de aceea că nu mai prea scriu pentru ele, diferite motive: am ieșit la pensie, cu alte cuvinte, am îmbătrînit și nu mai sînt solicitat ca altă dată, ceea ce îmi dă de înțeles că m-am cam epuizat… Și e firesc să fie așa: la timpuri noi, oameni noi. În schimb, m-am pricopsit cu trei nepoțele minunate, cărora le consacru tot mai mult timp. M-am cam retras din multe activități universitare și extrauniversitare, dar aceasta nu înseamnă că nu mai scriu nimic, nu mai citesc anumite cărți sau reviste. Una dintre acestea este și BibioPolis, revistă de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură, editată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Profilul revistei îmi este foarte aproape și drag pentru că toată viața am trăit și m-am hrănit cu cartea, cu biblioteca, cu literatura. Nu mai amintesc de faptul că pe parcursul anilor am pus și eu umărul la dăscălirea cîtorva generații de studenți de la biblioteconomie și științe ale informării, unii dintre ei fiind în prezent colaboratori activi ai revistei. Dar nu pot să nu recunosc încă un lucru: am avut și continui să am o admirație deosebită pentru două personalități care au stat și continuă să stea la căpătîiul acestei minunate reviste: conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, directorul fondator al revistei, și neobositul slujitor fidel al literelor, publicistul și unul dintre cei mai buni cunoscători ai limbii române de la noi, Vlad Pohilă, redactorul-șef al acesteia, cărora li s-a alăturat de curînd mai tânăra directoare dr. Mariana Harjevschi. Lor le datorăm, în primul rînd, totul ce reprezintă și promovează BiblioPolis, o revistă despre care spun mereu tuturor cu care discut și, în primul rînd, studenților, că este nu numai o publicație de o înaltă ținută intelectuală, dar și una foarte „consistentă”.

Tocmai la această „consistență” aș vrea să mă opresc mai pe îndelete, referindu-mă la patru numere ale revistei din anul 2014. Avînd și o pasiune gastronomică (am fost animatorul a două conferințe științifice de la USM, unice în felul lor – cu genericul Literatură și gastronomie), compar adesea revista, mai în glumă, mai în serios, încercînd să racolez cît mai mulți cititori din rîndul studenților, cu o mîncare consistentă, în care găsești și savurezi o mulțime de ingrediente. Sau cu un vin consistent, în care toate componentele, prin calitățile lor specifice, contribuie la plăcerea degustării, consumul mîncării și al vinului reprezentînd nimic altceva decît realizarea principiului îmbinării plăcutului cu utilul.

Fiecare număr al revistei se deschide cu cîte un editorial, semnat de redactorul-șef Vlad Pohilă, în care sunt abordate diferite aspecte ale vieții culturale a comunității din perspectiva rolului bibliotecii, cărții, lecturii, literaturii în general. Astfel, în Scrierile risipite, scrierile adunate autorul insistă asupra modalităților de salvare a unor texte publicate în presa periodică prin adunarea, selectarea și redactarea lor în vederea editării unor cărți, care asigură nu numai longevitatea acestor texte risipite, dar mai scot la iveală și alte fațete ale personalității autorului, contribuind la o nouă receptare a acestora. Despre topuri, ca modalități de promovare a lecturilor pune în discuție un subiect pe cît de captivant, pe atît de riscant, pentru că elaborarea unor topuri ale celor mai bune cărți sau autori depinde de foarte mulți factori (criteriile ce stau la baza lor, scopul urmărit, unde, cînd și cine le realizează etc.), avînd un impact direct și asupra constituirii unui canon literar. Topurile și canonul literar – iată încă un subiect demn de a fi luat în dezbatere, foarte apropiat și activității mele: lista textelor propuse pentru lectură studenților la literatura universală este un capriciu al profesorului sau ar trebui să derive din existența unor topuri sau a unui canon al literaturii universale? Cine, cum, în baza căror criterii elaborează această listă? Mai ales în condițiile actuale, cînd studenții nu mai citesc literatură ca odinioară. Și parcă intuind problema, în editorialul din numărul 3 Vlad Pohilă face un elogiu internetului în viața omului modern, iar în editorialul din numărul 4 revine la problema bibliotecilor, aceste adevărate „depozite seculare, dar și milenare ale memoriei colective”, la rolul lor în includerea „într-un circuit al cinstirii memoriei, dar și al prețuirii, al (re)punerii în valoare, al (re)descoperirii, din punctul de vedere al percepției contemporane, a unor talente, opere sau capodopere, a unor fapte de importanță majoră pentru istoria, pentru însăși existența comunității”, acest circuit transformîndu-se în unul al neuitării și constituind o datorie profesională și morală a bibliotecarilor. Și această datorie o îndeplinesc cu onestitate și dăruire bibliotecarii din rețeaua Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, aspect la care voi reveni la momentul oportun. Aici am vrut doar să evidențiez rolul editorialelor, semnate de Vlad Pohilă, nu numai din aceste patru numere, dar și din toate celelalte, în promovarea profilului revistei. Ca să nu mai insist, lucru arhicunoscut și apreciat de cele mai diferite categorii de cititori, pe calitatea lor, din toate punctele de vedere. Nu cred că aș greși dacă aș spune că asupra revistei planează personalitatea Intelectualului Vlad Pohilă, om al scrisului și al Cetății, atitudinea lui față de ceea ce numim carte, bibliotecă, cultură, civilizație – de o parte; și a profesionistei și cercetătoarei în biblioteconomie, dna Lidia Kulikovski – de altă parte. Așteptăm indubitabila ascensiune a Marianei Harjevschi, ale cărei publicații ne motivează să spunem că în persoana dumneaei, ca specialistă, om de cultură și de suflet, revista BiblioPolis își va continua apariția la aceleași standarde, cu elemente inovative , specifice epocii care marchează generațiile mai tinere și cu totul tinere.

Ca revistă de biblioteconomie și științe ale informării, BiblioPolis oferă specialistului în domeniu o informație vastă, variată și actuală. În acest sens, compartimentele forte ale revistei sînt Studii și cercetări, coordonat de conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, și Teorie și practică, coordonat de conf. univ. dr. hab. Nelly Țurcan. Sînt două compartimente care asigură profilul științific al revistei în domeniul biblioteconomiei și științelor informării. Din acest punct de vedere, în numerele revistei din anul 2014 aș vrea să evidențiez autoreferatul tezei de doctor habilitat Comunicarea științifică în contextul accesului deschis la informație al colegei mele de universitate Nelly Țurcan (nr. 1), dar și articolul Autodezvoltarea bibliotecarilor – condiție sine qua non a evoluției profesionale, amplul material File din viața unei biserici și a unui mitropolit (nr. 1-4), semnat de Veronica Boldișor, studiile și articolele altor colaboratori ai revistei (Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi, Natalia Cheradi ș.a.). Compartimentul Teorie și practică se impune prin actualitatea materialelor publicate găzduind articole ce vizează aspectele teoretice și practice ale activității bibliotecilor și bibliotecarilor în context național și internațional, semnate de colaboratorii rețelei BM „B.P. Hasdeu” (Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi, Elena Butucel, Tatiana Coșeriu, Parascovia Onciu, Elena Caldare și mulți alții), dar și de autori de peste hotare (Deanna M. Day, Catherine Muller, Raphaela Mller), ale căror materiale sînt publicate în limbile engleză sau franceză.

Compartimentul Viața filialelor ține la curent cititorul cu activitatea bibliotecilor din rețeaua Bibliotecii Municipale. Încă de la constituirea rețelei am admirat simțul solidarității, al sprijinului și ajutorului reciproc, al colegialității acestui mare colectiv, care în condițiile materiale și financiare pe care le-a avut nu numai că a făcut față lucrurilor, cum se spune, dar a reușit să transforme aceste filiale în adevărate focare de cultură. Pot să spun că mi-au lăsat o impresie foarte plăcută manifestările culturale (lansări de carte, omagieri, conferințe științifice, întîlniri cu scriitorii și oamenii de cultură etc.) la care au avut ocazia să particip la sediul central al Bibliotecii Municipale din centrul Chișinăului, dar și la bibliotecile „Ovidius”, „Transilvania”, „Târgu-Mureș”, „Onisifor Ghibu”, CAI Eminescu ș.a. Materialele semnate de directorii și bibliotecarii filialelor fac dovada unei activități ce merită toată lauda.

Ar ocupa prea mult spațiu enumerarea tuturor materialelor publicate în compartimentele Manifestări culturale și Omagieri, care reflectă diversitatea activității Bibliotecii Municipale și a filialelor acesteia. Cronicarii fideli ai acestor manifestări culturale cu un deosebit impact educativ, moral, estetic, patriotic asupra publicului tot mai numeros, care vine la aceste sărbători de suflet ca la biserică, sînt bibliotecarii, cei mai mulți dintre ei cu certe disponibilități pentru arta scrisului, dar și scriitori consacrați. Nu pot să nu-i menționez aici pe Vlad Pohilă, Lidia Kulikovski, Valeriu Rață, Vitalie Răileanu, Margareta Cebotari, Elena Dabija, Claudia Șatravca și mulți alții, inclusiv autori din România.

Revista BiblioPolis este o adevărată cetate de spiritualitate românească nu numai prin șirul de materiale publicate în compartimentele Maluri de Prut, File de istorie, Remember, dar și prin totul ce publică la toate compartimentele. Nu întîmplător spuneam că este o revistă consistentă. Cititorul avid de cunoștințe și de plăcerea lecturii nu poate trece nepăsător peste materialele publicate în compartimentele Cartea de specialitate, Cultura pe glob, Dialoguri magistrale, Bibliologi, bibliofili și colecționari, Impresii de lectură, Procesul literar contemporan, Recenzii și consemnări, In memoriam, Miscellanea și altele, episodice, dictate de importanța unor evenimente în viața noastră culturală. De aceea, voi continua să recomand cu multă plăcere revista nu numai studenților, dar și tuturor celor care iubesc cartea și biblioteca.

Prof. univ. dr. hab. Sergiu PAVLICENCU,
Universitatea de Stat din Moldova