Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / PROFESSIONAL BOOKS / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Petru PARASCHIVU
Călăuză în labirintul scrierilor lui Alexandru-Horațiu Frișcu

CĂLĂUZĂ ÎN LABIRINTUL SCRIERILOR 
LUI ALEXANDRU-HORAȚIU FRIȘCU

De fiecare dată cînd apare o sursă nouă de informație la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” trăim un sentiment de bucurie și de satisfacție. La apariția volumului Alexandru-Horațiu Frișcu. Biobibliografie1 (Chișinău, 2015) această senzație este dublă, deoarece protagonistul lucrării este colaborator al acestei instituții – directorul Filialei din strada Cornului, amplasată în sectorul Buiucani al capitalei. Bibliografia dată, care este produsul specialiștilor de bibliotecă, are un conținut literar-cultural specific, deoarece călăuzește cititorul prin labirintul creației unui cunoscut condeier de la noi – poet satiric și publicist –, care a împlinit recent 65 de ani. Deci, lucrarea este, în primul rînd, un omagiu pentru colegul nostru, dar, totodată, și o dare de seamă a acestuia după cîteva decenii de muncă în domeniul biblioteconomic și scriitoricesc.

Trebuie să spunem din capul locului că biobibliografia pe care o analizăm îl plasează pe A.-H. Frișcu într-un circuit al valorilor documentare românești. Ea este puntea de legătură între solicitare și oferta scriitorului și publicistului, împrăștiată prin diverse surse de informație: cărți, ziare, reviste etc. Prin activități neanonime, în urma unor preocupări îndelungate, s-a născut această sursă de lumină, ce face să ne fie mai aproape un bibliotecar și un om al scrisului, căruia Cel de Sus i-a dat harul de a iubi și a disemina cărțile altora, la rîndul lui, tipărind pe ale sale.

Lucrarea a apărut fiind îngrijită de dr. în științe ale comunicării Mariana Harjevschi; alcătuitori sînt colaboratorii Filialei „Alba Iulia” a BM „B.P. Hasdeu”, Viorica Țurcan și Elena Caldare; redactor bibliografic – Irina Tutun; lector – Eugenia Manea-Cernei; machetare și coperta de Valeriu Rusnac. Selectarea materialului a fost realizată în baza surselor bibliografice din Cronica presei din RSSM (1969-1998), Bibliografia Națională a Republicii Moldova (2000-2010), colecțiile BM „B.P. Hasdeu”, inclusiv ale Filialei „Alba Iulia”, și alte surse, în care a fost tipărită și oglindită creația lui A.-H. Frișcu. Limitele cronologice ale biobibliografiei cuprind perioada între 1969 și 2014.

Lucrarea este structurată în șase capitole: Studii introductive, Tabel cronologic, Opera. Activitatea literară, Despre creația lui Alexandru-Horațiu Frișcu, Referințe și Indexuri auxiliare.

Printre semnatarii studiilor introductive se numără: conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, directorul Departamentului studii și cercetări al BM „B.P. Hasdeu” (Alexandru-Horațiu Frișcu, omul de ziua a șasea); criticul și istoricul literar Ion Ciocanu (Un necesar florilegiu de argumente); Valeriu Rață, secretar al revistei BiblioPolis (Harnic asanator al societății noastre); și poetul satiric Ion Diviza (Măștile nimicului omniprezent). Aceste luări de atitudine ni-l prezintă pe A.-H. Frișcu în toată multitudinea de activități ale sale în legătură cu creația scrisă, dar și ca om al Cetății. Trăim vremuri tulburi, cînd faptele bune și frumoase nu se apreciază la justa lor valoare, cînd evaluările de orice fel sînt confuze, iar adevărul istoric este tăinuit și nicidecum nu poate ieși la lumină. Orice luare de cuvînt fie în Parlament, fie în Guvern, fie în altă instituție statală se face cu abateri de la ceea ce este normal și corect pentru omul onest și cumsecade, iar aplicarea legilor în vigoare este aproape pretutindeni arbitrară. Pe toate acestea A.-H. Frișcu le vede, le examinează, apoi le supune unei „biciuieli” binemeritate.

În această ordine de idei, colegul lui de breaslă Ion Diviza menționează: „În noua sa carte, intitulată inspirat Demitizarea nimicului, poetul satiric, Alexandru-Horațiu Frișcu, aruncă sfidător mănușa acestui omniprezent «nimic» politic care este bolșevismul cu toate derivatele și nuanțele sale camelionice. Maniera în care o face este inedită, sortită, din capul locului, la... succes. Autorul recurge inspirat la puterea de sugestie artistică a fotografiei și desenului. Caricaturile, picturile, colajele fotografice insolite sînt deosebit de edificatoare. Însă mesajul lor este orientat în direcția dorită de autorul cărții prin versurile cu tentă epigramatică plasate la subsol. Ele comentează și, mai ales, completează mesajul ideologic – lozincă, imagini-paradox etc. Adeseori «poantei» din imagine i se alătură, în mod ingenios, poanta din catrenul epigramatic, sporindu-și reciproc efectul comic. În general, atît desenele, colajele fotografice, cît și comentariile satirice în versuri sînt bine condimentate cu ironie, sarcasm, vervă persiflantă, umor. Remarcile, replicile, notele autorului sînt caustice, directe, fără drept de apel. Este învederat că el nu are niciun dubiu în privința verdictului enunțat, acest fapt, stabilind cu exactitate poziția sa în tratarea unui sau altui moment social-politic, cîteodată, în detrimentul eficienței artistice.”

Iar dr. Lidia Kulikovski despre bibliotecarul A.-H. Frișcu a specificat: „În viața de zi cu zi oamenii deseori încearcă să grăbească lucrurile, să scurteze procesul, să obțină cît mai repede rezultate și succese. Nu e și cazul lui Alexandru-Horațiu Frișcu. Nu a încercat niciodată să înlocuiască prioritatea cu rapiditatea, calitatea cu imitația, caracterul cu machiajul, substanța cu stilul, competența cu simularea ei. Convins că nu există scurtături nici în dezvoltarea abilităților profesionale, a mers încet, dar sigur spre perfecționare fără să-și schimbe locul de muncă timp de 39 de ani. Acest răstimp, petrecut într-un context propice de dezvoltare personală – în cadrul unei biblioteci, în cadrul unui colectiv imens de femei –, i-a permis să crească interior. Fiind bărbatul minoritar al echipei BM «B.P. Hasdeu», A.-H. Frișcu a învățat să asculte, să ofere, să susțină, să împărtășească, să înțeleagă. Aceste calități l-au făcut omul iubit, apreciat și respectat de toți (de toate!) din echipa noastră. Este iubit, apreciat și respectat încă și pentru că îi sînt străine supărarea, invidia și nerăbdarea. Îl mai iubim și apreciem pentru că nu este blocat în anumite tipare mentale, doar poate cu referire la comunism și comuniști – de care nu încetează să rîdă –, și nici în paradigme, doar poate cu referire la rolul cărții și bibliotecii pe care le-a tot slujit 39 de ani și le mai slujește.”

Tabelul cronologic conține date despre viața și activitatea lui A.-H. Frișcu, din care aflăm că se naște pe 13 august 1949 în s. Cotiujeni, Lipcani (astăzi Briceni), într-o familie de țărani. Între 1971 și 1975 își face studiile la Universitatea de Stat din Chișinău, la Facultatea de Filologie, secția Biblioteconomie și bibliografie. După absolvirea universității este repartizat să muncească la Biblioteca Orășenească din Chișinău (ulterior BM „B.P. Hasdeu”). Actualmente, A.-H. Frișcu își desfășoară activitatea la aceeași instituție în calitate de director de filială. În 1978 se căsătorește cu Eugenia Manea-Cernei, savantă, autoare a cîtorva volume de poezii. Publică sporadic în presa republicană și devine membru al Asociației Epigramiștilor din Moldova (1994), membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova (1996), membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2003). În anii 2002-2010 este membru al colegiului de redacție al revistei de biblioteconomie și științe ale informării BiblioPolis.

Opera literară și publicistică este distribuită în două subcapitole: Ediții aparte și În culegeri și publicații periodice. În primul subcapitol au fost incluse următoarele volume de autor: Descîntecul Gorgonei (versuri satirice; 1999); Demitizarea nimicului: o scurtă istorie a repausului bolșevic (versuri satirice, 2001); Laboratorul lui Paracelsus (parodii și epigrame, 2006); Greaua ieșire din simulacru (publicistică, 2007); Amuzament cu abonament (epigrame, 2007, coautor), File negre de istorie roșie: scurtă antologie de obrăznicie, demagogie și de prostie (publicistică, 2009); Știați că? Caleidoscop enciclopedic (2009, coautor); Mic dicționar de mari prostii: „moldovenesc”-român (2010); ,,...Numele vechiu și mai direptu iaste rumân...”: două secole de ocupație rusească a Basarabiei, 1812-2012 (2012); Plăcerea umilinței (publicistică, 2013); Ignoranța ca virtute (versuri satirice, 2014). Cel de-al doilea subcapitol cuprinde: parodii (Oboseală postelectorală, Cînd muza zburdă, Vin dinozaurii, Hora mancurtului, Odă celor nechemați, Testamentul fratelui mai mare, Zece negri comuniști, Cîntul celui nepoftit ș.a.); epigrame (Gașcă agrariană, Monstruoasa coaliție, Fratele mai... tare, Talpa iadului, Victoria noastră, Secrete de stat, Coșul de consum, Anul porcului, Rugă pentru izbăvire, Apă de ploaie ș.a.); poezie lirică (Ceasul, Dorința, Adîncul visului, Drum șerpuit ș.a.); desene comentate (Dialectica sărăciei, Pe-al nostru steag e scris: trădare... ș.a.); publicistică (Proști, dar cu posturi, N-a turnat, dar i-a adunat, Cu cartea după Robinson, Cît vom avea mentalitatea sclaviei, Grosimea obrazului, Mici obrăznicii ale fratelui mai mare, În sus pe scara ce duce-n jos sau Biblioteca – melesteul încăpățînării noastre ș.a.); prefețe, postfețe și lucrări plasate în rețeaua de internet.

Despre creația lui Alexandru-Horațiu Frișcu au scris: Lidia Kulikovski, Nicolae Roibu, Anatol Ciocanu, Ion Ciocanu, Ion Diviza, Gheorghe Ciocoi, Alexandru Donos, Vasile Nastasiu, Ion Borș, Sergiu Zaveriuha, Eugenia Manea-Cernei ș.a. La referințe sînt incluse fragmente din opiniile celor care l-au cunoscut sau care i-au citit cu atenție scrierile pe parcursul apariției lor la lumina tiparului. Concludentă ne-a părut aprecierea semnată de regretatul poet Anatol Ciocanu: „Epigramist și polemist, cu poanta și gluma nelipsite, Alexandru-Horațiu Frișcu ne descrețește frunțile, biciuind cu îndrăzneală metehnele unui timp și a unei societăți care mai dă în gropi. După atîta brambureală lirică – «zecistă», postmodernistă și «istă» de la noi –, venirea unui poet satiric talentat are efectul unei ploi răcoritoare de vară care însenină conștiințele și mai purifică aerul din jurul nostru.”

Indexurile auxiliare sînt trei la număr: Index antroponimic, Index de titluri și Index de publicații periodice. Volumul se încheie cu File de album din arhiva personală a scriitorului.

Alexandru-Horațiu Frișcu. Biobibliografie este o lucrare de specialitate, destinată filologilor, scriitorilor, jurnaliștilor, artiștilor, bibliotecarilor, profesorilor, studenților și tuturor celor care se interesează de viața și activitatea protagonistului prezentei recenzii, precum și de contribuția acestuia în asanarea societății noastre, care, sperăm, va ajunge și la zilele sale luminoase, de pe urma intervențiilor absolut necesare ale lui A.-H. Frișcu, dar și ale altor condeieri care promovează genul literar satiric și publicistica social-militantă.

P.S. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova i-a acordat Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și  Filialei „Alba Iulia” un premiu pentru biobibliografia Alexandru-Horaţiu Frișcu.  Această lucrare de specialitate a fost prezentată de către Filiala „Alba Iulia” în cadrul Târgului de Carte „Alba transilvană”, din 9 mai curent, de la Alba Iulia, România, organizat de către Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”.

Petru PARASCHIVU


1 Alexandru-Horațiu Frișcu. Biobibliografie. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Fil. „Alba Iulia”; alcăt.: Viorica Țurcan, Elena Caldare; red. bibliogr.: Irina Tutun; ed. îngrijită: Mariana Harjevschi. – Chișinău, [s.n.], 2015 (Tipogr. „Foxtrot”). – 96 p. ISBN: 978-9975-120-64-7.